Головна

Комплектація та вузлова зборка товарів

Організації торгівлі не тільки продають, але і виробляють або збирають товари. Роботу з комплектами використають організації, які збирають комп'ютери, радіоапаратуру, які торгують меблями та ін Комплект може бути складним і складатися з інших комплектів, таких як плата складається з набору мікросхем, а готовий прилад складається з набору плат.

При виконанні робіт та оформлення замовлень, пов'язаних з комплектацією та вузловий збіркою товарів, необхідно не тільки безпомилково, точно у відповідності до побажань замовника, виконати комплектацію і вузлову складання товару, а й розраховувати кількість комплектів, яке можна зібрати з наявних на скла-де ( ах) комплектуючих, а також собівартість і продажну ціну комплектів.

Фактичною собівартістю товарів, що виготовляються організацією, визнаються фактичні витрати на їх виробництво (п. 7 ПБУ 5 / 01).

Для оформлення приймання і оприбуткування фактично отриманих товарно-матеріальних цінностей (комплектів), що надійшли на склад (и) з цеху (ів) для комплектації організації після їх передпродажної підготовки (упаковки, фарбування та т. П.) І (або) вузлової зборки, застосовується наряд на збірку. У цьому вбранні зазначаються:

найменування комплекту, його характеристику (вид, модель, група, марка і т. п.) і одиниця виміру;

кількість (обсяг) зібраних (виготовлених) комплектів виходячи з прийнятих одиниць виміру;

сума збирання комплектуючих (вартість комплектації);

відомості про підрозділ-відправника та одержувача підрозділі-комплектів;

найменування комплектуючих, їх характеристику (вид, сорт, група, марка тощо) і одиниця виміру;

кількість (обсяг) витрачених (відпущених) комплектуючих виходячи з прийнятих одиниць виміру;

обліковий ціна кожного комплектуючого за одиницю вимірювання;

облікова вартість всієї кількості витрачених (відпущених) комплектуючих та ін

Наряд складається матеріально відповідальною особою структурного підрозділу, що здає товарно-матеріальні цінності. Документ служить здає підрозділу підставою для списування товарно-матеріальних цінностей, а приймає підрозділу - для оприбуткування цінностей.

Заповнений документ підписується матеріально відповідальними особами здавальника і одержувача.

Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій та інструкцією з його застосування, затвердженого Наказом Мінфіну РФ від 31 жовтня 2000 № 94н, витрати, пов'язані з комплектацією, вузловий збиранням і розукомплектуванням товарів в організаціях, які здійснюють торговельну діяльність, відносяться на субрахунок 44-1 «Витрати обігу», що відкривається до рахунку 44 «Витрати на продаж».

Надходження (приймання) товарів на склад (и) з цеху (ів) для комплектації (вузлової зборки) відображається в бухгалтерському обліку такими записами:

ДЕБЕТ 44-1 «Витрати обігу» КРЕДИТ 41-1 «Товари на складах»

- Списана фактична (купівельна) вартість комплектуючих для комплектації (вузлової зборки) в
складальному цеху;

ДЕБЕТ 15-2 «Заготівельні і придбання товарів» КРЕДИТ 44-1 «Витрати обігу»

- Ваш телефон (нарахована) фактична (купівельна) вартість комплектуючих у вартість отриманих
комплектів;

ДЕБЕТ 15-2 «Заготівельні й придбання товарів» КРЕДИТ 44-1 «Витрати обігу»

- Включена (нарахована) сума збирання комплектуючих в фактичну вартість отриманих ком
плектов;

ДЕБЕТ 41-1 "Товари на складах» КРЕДИТ 15-2 «Заготівельні й придбання товарів»

- Оприбутковано на склад (и) комплекти за фактичною (купівельної) вартістю з урахуванням збірки.

ПРИКЛАДОрганізація оптової торгівлі здійснює продаж комплектів «А» власної збір ки та комплектуючих "Б», «В» і «Г».Для збірки одного комплекту «А» необхідні наступні ком плектующіе:

комплектуючий «Б» в кількості 1 штуки;

комплектуючий «В» до кількості 3 штук;

комплектуючий «Г» в кількості 2 штук.

Облікова вартість комплектуючих, що входять до комплекту «А», становить: комплектуючого «Б» - 5000 руб. За штуку; комплектуючого «В» - 3000 руб. За штуку; комплектуючого «Г» - 4000 руб. За штуку.

Організація зробила збірку 10 штук комплектів «А» для їх реалізації.Вартість збирання од ного комплекту «А» склала 2000 руб.

У бухгалтерському обліку робляться такі записи:

ДЕБЕТ 44-1 «Витрати обігу» КРЕДИТ 41-1 «Товари на складах»

- 50 000 руб. (5000 руб. / Шт. Х 1 шт. Х 10 шт.) - Списана облікова вартість комплектуючого"Б"
для збирання партії комплектів «А»;

ДЕБЕТ 44-1 «Витрати обігу» КРЕДИТ 41-1 «Товари на складах»

- 90 000 руб. (3000 руб. / Шт. Х 3 шт. Х 10 шт). - Списана облікова вартість комплектуючого«В»
для збирання партії комплектів «А»;

ДЕБЕТ 44-1 «Витрати обігу» КРЕДИТ 41-1 «Товари на складах»

- 80 000 руб. (4000 руб. / Шт. Х 2 шт. Х 10 шт.) - Списано облікова вартість комплектуючого«Г»
для збирання партії комплектів «А»;

ДЕБЕТ 15-2 «Заготівельні і придбання товарів» КРЕДИТ 44-1 «Витрати обра домлення»

- 220 000 руб. (50 000 + 90 000 + 80 000) - включена облікова вартість комплектуючих «Б»,«В»
і «Г» у вартість партії комплектів «А»;

ДЕБЕТ 15-2 «Заготівельні і придбання товарів» КРЕДИТ 44-1 «Витрати обра домлення»

- 20 000 руб. (2000 руб. Х 10 шт). - Включена сума комплектуючих збірки «Б», «В» і «Г» вфак
тичні вартість партії комплектів «А»;

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах» КРЕДИТ 15-2 «Заготівельні і придбання то варів»

- 240 000 руб. (220 000 + 20 000) - оприбутковано на склад партія комплектів «А».

Передпродажна підготовка - підробіток, сортування, фасування, упаковка, покращення технічних характеристик тощо п. товарів проводиться з метою доведення матеріально-виробничих запасів до стану, в якому вони придатні до використання в запланованих цілях.

У бухгалтерському обліку витрата комплектуючих для передпродажної підготовки (упаковки, фарбування і т. П.) Товарів відображається проводкою:

ДЕБЕТ 44-1 «Витрати обігу» КРЕДИТ 10 «Матеріали», 41-1 «Товари на складах»

- Списана фактична (купівельна) вартість витрачених комплектуючих на витрати на продаж.

Вартість витрачених комплектуючих та інші витрати з передпродажної підготовки, вироблені до моменту оприбуткування товарів, включаються до їх фактичну собівартість (п. 12 ПБУ 5 / 01).

ПРИКЛАДДо організації оптової торгівлі надійшла партія товару «А» на суму 20 000 руб. Без урахування ПДВ. Організація виробила передпродажну підготовку - фасування та упаковку товару «А» до моменту його оприбуткування на склад.При передпродажної підготовки товару «А» були ізрасходова ни матеріали на суму 500 руб.Вартість робіт з фасування й упакування партії товару «А» склав ла 2500 руб.

У бухгалтерському обліку робляться такі записи:

ДЕБЕТ 15-2 «Заготівельні і придбання товарів» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постав щікамі та підрядниками»

- 20 000 руб. - Відображено покупна вартість товару «А» без ПДВ; ДЕБЕТ 44-1 «Витрати обігу» КРЕДИТ +10 «Матеріали»

- 500 руб. - Відображено витрати матеріалів на передпродажну підготовку товару «А»;

ДЕБЕТ 15-2 «Заготівельні і придбання товарів» КРЕДИТ 44-1 «Витрати обра вання»

- 500 руб. - Облікова вартість витрачених матеріалів (комплектуючих) включено до факти ний вартість партії товару «А»;

ДЕБЕТ 15-2 «Заготівельні та придбання товарів» КРЕДИТ 44-1 «Витрати обра вання»

- 2500 руб. - Вартість робіт з фасування й упакування включена в фактичну вартість партії товару «А»;

ДЕБЕТ 41 - 1 «Товари на складах» КРЕДИТ 15-2 «Заготівельні і придбання товарів»

- 23 000 руб. (20 000 + 500 + 2500) - оприбутковано на склад партія товару «А».

Для оформлення приймання і оприбуткування фактично отриманих товарно-матеріальних цінностей (комплектуючих), що надійшли на склад (и) з цеху (ів) для комплектації організації після розукомплектації (вузловий розбирання) комплектів, застосовується наряд на разукомплектациі. У цьому вбранні зазначаються:

найменування комплекту, його характеристику (вид, модель, група, марка тощо) і одиниця виміру;

кількість (обсяг) розукомплектованих (розібраних) комплектів виходячи з прийнятих одиниць виміру;

сума розбирання комплектів (вартість розукомплектації);

відомості про підрозділ-відправника і підрозділі-одержувача комплектуючих;

найменування комплектуючих, їх характеристику (вид, сорт, група, марка тощо) і одиниця виміру;

кількість (обсяг) оприбуткованих (отриманих) комплектуючих виходячи з прийнятих одиниць виміру;

облікова ціна кожного комплектуючого за одиницю вимірювання;

облікова вартість усієї кількості оприбуткованих (отриманих) комплектуючих та ін

Наряд складається матеріально відповідальною особою структурного підрозділу, що здає товарно-матеріальні цінності. Документ служить здає підрозділу підставою для списування товарно-матеріальних цінностей, а приймає підрозділу для оприбуткування цінностей.

Заповнений документ підписується матеріально відповідальними особами здавальника і одержувача.

Повернення (приймання) комплектуючих з цеху (ів) для комплектації відображається в бухгалтерському обліку такими записами:

ДЕБЕТ 44-1 «Витрати обігу» КРЕДИТ 41-1 «Товари на складах»

- Списана фактична (купівельна) вартість комплектів для їх розукомплектації (вузловий розбирання) в складальному цеху;

ДЕБЕТ 15-2 «Заготівельні і придбання товарів» КРЕДИТ 44-1 «Витрати обігу»

- Ваш телефон (нарахована) фактична (купівельна) вартість комплектів у вартість отриманих комплектуючих;

ДЕБЕТ 15-2 «Заготівельні і придбання товарів» КРЕДИТ 44-1 «Витрати обігу»

- Ваш телефон (нарахована) сума розбирання комплектів на фактичну вартість отриманих комплектуючих;

ДЕБЕТ 41-1 "Товари на складах» КРЕДИТ 15-2 «Заготівельні і придбання товарів»

- Оприбутковано на склад (и) комплектуючі за фактичною (купівельної) вартістю з урахуванням розбирання.