Головна

Купівля-продаж товарів, вартість яких виражена в умовних одиницях

Загальні положення. У грошовому зобов'язанні може бути передбачено, що воно підлягає оплаті в рублях у сумі, еквівалентній певній сумі в іноземній валюті або умовних грошових одиницях (п. 2 ст. 317 ГК РФ).

Бухгалтерський облік активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті, у тому числі підлягають оплаті в рублях, провадиться в порядку, передбаченому ПБО 3 / 2006 Облік активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті.

При відвантаження товарно-матеріальних цінностей можна вказувати ціну реалізації в умовних одиницях (у. е.). Як правило, курс умовної одиниці по відношенню до рубля відповідає курсу конкретної іноземної валюти, установленому ЦБ РФ, про що робиться відповідний запис у договорі купівлі-продажу або рахунок на оплату. Законом або угодою сторін може бути встановлений і інший курс умовної одиниці по відношенню до рубля (п. 5 ПБУ 3 / 2006). При складанні договорів можна вказувати вимога про оплату по курсу ЦБ РФ, збільшеній на певний відсоток.

Для обліку розрахунків в умовних одиницях на рахунках 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» і 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» відкриваються відповідні субрахунки, на яких передбачено ведення обліку як у умовних одиницях (валюті договорів), так і в рублях. За аналогією з субрахунками, призначеними для ведення обліку розрахунків в іноземній валюті, до цих субрахунками застосовується ПБУ 3 / 2006 Облік активів і зобов'язань, вартість яких виражена в іноземній валюті.

Датою здійснення операції в умовних грошових одиницях є день виникнення в організації права відповідно до законодавства РФ або договором прийняти до бухгалтерського обліку активи та зобов'язання, які є результатом цієї операції (п. 3 ПБУ 3 / 2006).

При відображенні операцій у бухгалтерському обліку суми, вказані в умовних одиниць, перераховуються в рублі за курсом умовної одиниці на дату вчинення операції і за курсом умовної одиниці на звітну дату (п. 7 ПБУ 3 / 2006). У результаті, якщо на дату здійснення операції та на звітну дату курс умовної одиниці зміниться, то в бухгалтерському обліку постає курсова різниця.

Під курсової різницею розуміється різниця між рублевої оцінкою активу або зобов'язання, вартість яких виражена в іноземній валюті, на дату виконання зобов'язань по оплаті або звітну дату даного звітного періоду, і рублевої оцінкою цього ж активу або зобов'язання на дату прийняття його до бухгалтерського обліку у звітному періоді або звітну дату попереднього звітного періоду (п. 3 ПБУ 3 / 2006).

Курсових різниць можна уникнути, встановивши у договорі момент переходу права власності на дату оплати або обумовивши в угоді боків зобов'язання відшкодувати неустойку.

Порядок відображення в бухгалтерському обліку. Вартість матеріально-виробничих запасів приймається в оцінці в рублях за курсом, що діяв на дату здійснення операції в іноземній валюті, в результаті якої ці активи приймаються до бухгалтерського обліку (п. 9 ПБУ 3 / 2006).

Прийняття до бухгалтерському обліку таких активів здійснюється в порядку аналогічного порядку, викладеному в розділі 2.4.2.

У бухгалтерському обліку відображається курсова різниця, яка виникає за операціями щодо повного або часткового погашення дебіторської або кредиторської заборгованості, вираженої в умовних грошових одиницях, якщо курс на дату виконання зобов'язань по оплаті відрізнявся від курсу на дату прийняття цієї дебіторської або кредиторської заборгованості до бухгалтерського обліку у звітному періоді або від курсу на звітну дату, у якому ця дебіторська або кредиторська заборгованість була перерахована в останній раз (п. 11 ПБО 3 / 2006).

Курсова різниця відображається у бухгалтерському обліку в тому звітному періоді, до якого ставиться дата виконання зобов'язань по оплаті або за який складена бухгалтерська звітність (п. 12 ПБО 3 / 2006).

Курсова різниця підлягає зарахування на фінансові результати організації як інші доходи або інші витрати (п. 13 ПБО 3 / 2006), крім випадків, передбачених пунктом 14 ПБО 3 / 2006.

Оскільки в бухгалтерській звітності окремо розкривається величина курсових різниць, що утворилися за операціями перерахування вираженої в іноземній валюті вартості активів і зобов'язань, що підлягають оплаті в іноземній валюті і підлягають оплаті в рублях (п. 22 ПБО 3 / 2006), курсові різниці в складі інших доходів або інших витрат повинні враховуватися відокремлено.

У бухгалтерському обліку виявлення курсової різниці з дебіторської заборгованості, вираженої в умовних одиницях, відбивається наступними записами:

1. На дату здійснення операції:

ДЕБЕТ 62-6 «Розрахунки з покупцями і замовниками (в умовних одиницях)», 62-7 «Рас подружжя по авансах одержаних (в умовних одиницях)», 76-6 «Інші розрахунки з різними дебіторами та кредиторами (в умовних одиницях)» КРЕДИТ 91-1 "Інші доходи"

- Відображено по курсом ЦБ РФ або іншому узгодженому курсу позитивна курсова різниця за рахунком
ту 62 (76) з моменту виникнення дебіторської заборгованості за договором (або дати останньої переносні
реоценкі) до моменту виконання зобов'язання;

або робиться інший запис --

ДЕБЕТ 91-2 "Інші витрати» КРЕДИТ 62-6 «Розрахунки з покупцями і замовниками (в умовних одиницях)», 62-7 «Розрахунки за авансами одержаними (в умовних одиницях)», 76-6 «Інші розрахунки з різними дебіторами і кредиторами (в умовних одиницях) »

- Відображено по курсу ЦП РФ або іншому узгодженому курсу негативна курсова різниця за рахунком
ту 62 (76) з моменту виникнення дебіторської заборгованості за договором (або дати останньої пе
реоценкі) до моменту виконання зобов'язання;

2. На кінець звітного періоду:

ДЕБЕТ 62-6 «Розрахунки з покупцями і замовниками (в умовних одиницях)», 62-7 «Рас подружжя по авансах одержаних (в умовних одиницях)», 76-6 «Інші розрахунки з різними дебіторами та кредиторами (в умовних одиницях)» КРЕДИТ 91-1 «Інші доходи»

- Відображена позитивна курсова різниця у складі інших доходів організації у разі переоцінки дебіторської заборгованості, виражену в умовних одиницях за курсом ЦБ РФ або іншому узгодженому курсу на звітну дату бухгалтерської звітності;

або робиться інший запис --

ДЕБЕТ 91 - 2 «Інші витрати» КРЕДИТ 62-6 «Розрахунки з покупцями і замовниками (у умовних одиницях)», 62-7 «Розрахунки за авансами одержаними (у умовних одиницях)», 76-6 «Інші розрахунки з різними дебіторами і кредиторами (в умовних одиницях) »

- Відображено негативна курсова різниця у складі інших витрат організації у разі переоцінки дебіторської заборгованості, вираженої в іноземній валюті за курсом ЦБ РФ чи іншого згоди
ванному курсу на звітну дату бухгалтерської звітності.

У бухгалтерському обліку виявлення курсової різниці по кредиторської заборгованості, вираженої в умовних одиниць, відображається наступними записами:

1. На дату здійснення операції:

ДЕБЕТ 91-2 "Інші витрати» КРЕДИТ 60-6 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками (в умовних одиницях)», 60-7 «Розрахунки за авансами виданими (в умовних одиницях)», 76-6 «Інші розрахунки з різними дебіторами і кредиторами (в умовних одиницях) »

- Відображено по курсом ЦБ РФ або іншому узгодженому курсу позитивна курсовая різниця по рахунку 60 (76) з моменту виникнення кредиторської заборгованості за договором (або дати останньої пе
реоценкі) до моменту виконання зобов'язання;

або робиться інший запис --

ДЕБЕТ 60-6 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками (в умовних одиницях)», 60-7 «Розрахунки за авансами виданими (в умовних одиницях)», 76-6 «Інші розрахунки з різними дебіторами та кредиторами (в умовних одиницях)» КРЕДИТ 91-1 «Інші доходи»

- Відображено по курсом ЦБ РФ або іншому узгодженому курсу від'ємна курсова різниця за рахунком
ту 60 (76) з моменту виникнення кредиторської заборгованості за договором (або дати останньої пе
реоценкі), до моменту виконання зобов'язання;

2. На кінець звітного періоду:

ДЕБЕТ 91-2 «Інші витрати» КРЕДИТ 60-6 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками (в умовних одиницях)», 60-7 «Розрахунки за авансами виданими (в умовних одиницях)», 76-6 «Інші розрахунки з різними дебіторами і кредиторами (в умовних одиницях) »

- Відображена позитивна курсова різниця у складі інших доходів організації у разі переоцінки
кредиторської заборгованості, вираженої в умовних одиницях за курсом ЦБ РФ чи іншого згоди
ванному курсу на звітну дату бухгалтерської звітності;

або робиться інший запис --

ДЕБЕТ 60-6 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками (в умовних одиницях)», 60-7 «Розрахунки за авансами виданими (в умовних одиницях)», 76-6 «Інші розрахунки з раз нимі дебіторами та кредиторами (в умовних одиницях)» КРЕДИТ 91 - 1 «Інші доходи»

- Відображено негативна курсова різниця у складі інших витрат організації при переоцінці
кредиторської заборгованості, вираженої в умовних одиницях за курсом ЦБ РФ чи іншого згоди
ванному курсу на звітну дату бухгалтерської звітності.

Сумарній різниці визначаються як різниця між сумою виручки, обчисленої на дату реалізації, та сумою, що надійшла оплати і включаються до складу позареалізаційних доходів і витрат (п. 11.1 ст. 250 і подп. 5,1 п. 1 ст. 265 НК РФ).

Сумарній різниці визнається прибутком (витратою) у платника податків-продавця - на дату погашення дебіторської заборгованості за реалізовані товари, а в разі передоплати - на дату реалізації товарів (п. 7 ст. 271, п. 9 ст. 272 НК РФ). Сумарній різниці включається до складу виручки від продажів (ст. 316 НК РФ).

Організацією-продавцем з позитивних сумових різниць з виручки від реалізації товарів нараховується ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету (п. 2 ст. 153 НК РФ, подп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ). На них продавцем виписується рахунок-фактура в одному примірнику, яка реєструється в книзі продажів (п. 19 Правил ведення журналів обліку отриманих і виставлених рахунків-фактур, книг покупок і книг продажів при розрахунках з податку на додану вартість затверджено постановою Уряду Російської Федерації від 2 грудня 2000 № 914).

У бухгалтерському обліку робиться такий запис:

ДЕБЕТ 91-2 «Інші витрати» КРЕДИТ 68-2 «Розрахунки за податком на додану вартість тість»

- Донараховано ПДВ із позитивної курсової різниці. З негативних курсових різниць за виручкою від реалізації товарів ПДВ не нараховується.

Організація за договором поставки реалізувала товари на суму 1180 у. Е., В тому числі ПРИКЛАД ПДВ 18% - 180 у. Е.Одна умовна одиниця дорівнює одному євро.Відповідно до умов ями договору розрахунки з постачальником здійснюються в рублях за курсом, встановленим ЦБ РФ на день оплати.Курс євро, встановлений ЦБ РФ на дату відвантаження товарів склав 31,70 руб. / Євро, на кінець звітного періоду - 31,60 руб. / Євро на дату оплати в наступному звітному періоді - 32 руб. / Євро.Собівартість реалізованих товарів склала 25 000 руб.У бухгалтерському обліку організації - продавця робляться такі записи:

а) на дату відвантаження товара:

ДЕБЕТ 62-6 «Розрахунки з покупцями і замовниками (в умовних одиницях)» КРЕДИТ 90-1 «Виторг»

- 37 406 руб. = 1180 євро (1180 євро х 31,70 руб. / Євро) - відбитий виторг з продажу товарів
покупцеві;

ДЕБЕТ 90-3 «Податок на додану вартість» КРЕДИТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість»

- 5706 руб. (180 євро х 31,70 руб. / Євро) - нарахований ПДВ з обороту реалізованих товарів; ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ 41-1 «Товари на складах»

- 25 000 руб. - Списана фактична собівартість реалізованих товарів;

б) на кінець звітного періоду:

ДЕБЕТ 91-2 «Інші витрати» КРЕДИТ 62-6 «Розрахунки з покупцями і замовника ми (в умовних одиницях)»

-118 Руб. [1180 євро х (31,70 руб. / Євро - 31,60 руб. / Євро)] відбита негативна курсова різниця з дати відвантаження за звітну дату;

в) на дату оплати товару:

ДЕБЕТ 62-6 «Розрахунки з покупцями і замовниками

(В умовних одиницях) »КРЕДИТ 91-1« Інші доходи »

- 472 руб [1180 євро х (32 руб. / Євро - 31,60 руб. / Євро)] - відбита позитивна курсовая раз Іваниця з звітної дати по дату платежу;

ДЕБЕТ 51 «Розрахункові рахунки» КРЕДИТ 62 - 6 «Розрахунки з покупцями і замовниками (в умовних одиницях)»

- 37 760 руб. = 1180 євро (1180 євро х 32 руб. / Євро) - сплачено покупцем за товари;
ДЕБЕТ 91-2 «Інші витрати» КРЕДИТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану

вартість »

- 54 руб. 1 (37 760 руб. - 37 406 руб.) Х 18/118] або [(472 руб. - 118 руб.) Х 18/118] або [180ев
ро х (32 руб. / євро - 31,70 руб. / євро)] - нарахований ПДВ із позитивної курсової різниці.

У бухгалтерському обліку організації - покупця робляться наступні записи:

а) на дату відвантаження товару:

ДЕБЕТ 15-2 «Заготівельні й придбання товарів» КРЕДИТ 60-6 «Розрахунки з по постачальника і підрядчиками (у умовних одиницях)»

-31 700 руб. Євро = 1000 [(1180 євро - 180 євро) х 31,70 руб. / Євро] - відбита заборгованість перед постачальником за придбані товари;

ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - про виробничій запасах» КРЕДИТ 60-6 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками (в умовних одиницях)»

- 5706 руб. = 180 євро (180 євро х 31,70 руб. / Євро) - врахований ПДВ по придбаних товарах;
ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах» КРЕДИТ 15-2 «Заготівельні і придбаннято
варів »

-31 700 руб. - Відображено вартість придбаного товару;

ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів»

- 5706 руб. - Прийнятий до відрахування ПДВ;

б) на кінець звітного періоду:

ДЕБЕТ 60-6 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками (в умовних одиницях)» КРЕДИТ 91-1 "Інші доходи"

- 118 руб. [1180 євро х (31,70 руб. / Євро - 31,60 руб. / Євро)] - відбита негативна курсова
різниця з дати відвантаження за звітну дату;

в) на дату оплати товару:

ДЕБЕТ 91-2 «Інші витрати» КРЕДИТ 60 - 6 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиком ками (у умовних одиницях)»

- 472 руб [1180 євро х (+32 руб. / Євро - 31,60 руб. / Євро)] - відбита позитивна курсоваяраз
Іваниця з звітної дати по дату платежу;

ДЕБЕТ 60-6 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками (в умовних одиницях)» КРЕДИТ 51 «Розрахункові рахунки»

- 37 760 руб. = 1180 євро (1180 євро х 32 руб. / Євро) - сплачено постачальнику за товари.