Головна

Надходження товарів, отриманих як коштів цільового призначення

Засоби цільового фінансування приймаються організацією на рахунки обліку грошових коштів, капітальних вкладень і т. п. за наявності наступних умов (п. 5 ПБУ 13/2000):

є впевненість, що умови надання цих коштів організацією будуть виконані;

є впевненість, що зазначені кошти будуть отримані.

Кошти, одержані у вигляді ресурсів відмінних від грошових коштів, приймаються до бухгалтерського обліку в сумі, яка дорівнює вартості отриманих або підлягають отриманню активів. Вартість активів, отриманих або підлягають отриманню, організацією визначається виходячи з ціни, по якій у порівнянних обставин вона встановлює вартість таких же або аналогічних активів (п. 6 ПБУ 13/2000).

Планом рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій та інструкцією з його застосування, затвердженого Наказом Мінфіну РФ від 31 жовтня 2000 № 94н, для узагальнення інформації про рух коштів цільового призначення, отриманих від інших організацій та осіб, урядових органів та ін, Призначений рахунок 86 «Цільове фінансування».

Операції за рахунком виробляються на підставі актів (накладних) приймання-передавання, первинних документів з обліку матеріально-виробничих запасів, платіжних документів, договорів і т. п.

За кредитом рахунка відображається отримання коштів цільового призначення, за дебетом - їх використання. Організація повинна забезпечити належний контроль за використанням коштів цільового фінансування.

Аналітичний облік ведеться за призначенням цільових коштів та в розрізі джерел їх надходження. Облік організовується в грошовому вираженні.

Прийняті до обліку кошти відображаються в бухгалтерському обліку як виникнення цільового фінансування та заборгованості по цих засобів (п. 7 ПБУ 13/2000). У бухгалтерському обліку робиться запис:

ДЕБЕТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» КРЕДИТ 86 «Цільове фінансування»

- Відображено заборгованість по одержанню організацією коштів цільового призначення.

У міру фактичного отримання коштів відповідні суми зменшують заборгованість і збільшують вартість отриманих товарів (п. +7 ПБУ 13/2000). У бухгалтерському обліку робляться такі записи:

1. Якщо організація не застосовує рахунок 15 «Заготівельні та придбання матеріальних цінностей»:

ДЕБЕТ 41 - 1 «Товари на складах», 41 - 2 "Товари в роздрібній торгівлі» КРЕДИТ 76 «Рас подружжя з різними дебіторами та кредиторами»

- Відображено (нарахована) покупна (фактична) вартість товарів без ПДВ, отриманих як
коштів цільового призначення;

2. При застосуванні організацією рахунку 15 «Заготівельні та придбання матеріальних цінностей»:

ДЕБЕТ 15-2 «Заготівельні і придбання товарів» Кредит 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Відображено (нарахована) покупна (фактична) вартості товарів без ПДВ, отриманих в якості коштів цільового призначення;

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах», 41-2 «Товари в роздрібній торгівлі» КРЕДИТ 15-2 «Заготівельні і придбання товарів»

- Відображено (нарахована) фактурна (покупна) вартості товарів без ПДВ;

3. При відображенні торгової націнки, якщо оприбутковані (прийняті на облік) товари враховуються у приймаючої організації з продажної вартості на субрахунку 41-2 "Товари в роздрібній торгівлі»:

ДЕБЕТ 41-2 "Товари в роздрібній торгівлі» КРЕДИТ 42-1 «Торгова націнка: знижка, накидка»

- Ваш телефон (нарахована) торгова націнка (знижка, накидка) в роздрібну ціну оприбуткованого на склад товару для покриття витрат організації торгівлі. Торгова націнка врахована на окремому рахунку і субрахунку;

4. При відображенні ПДВ по оприбуткованих (прийнятим на облік) товарах:

ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів» КРЕДИТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Врахований (нарахований) ПДВ по товарах, отриманих в якості коштів цільового призначення.

Придбані за рахунок бюджетних коштів товари (роботи, послуги), у тому числі основні засоби та нематеріальні активи, оплачуються з урахуванням ПДВ, який не підлягає відшкодуванню, на витрати виробництва і обігу не відносяться, а покриваються за рахунок вищезгаданих джерел.

У бухгалтерському обліку при списання суми ПДВ робиться запис:

ДЕБЕТ 86 «Цільове фінансування» КРЕДИТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів»

- Списано ПДВ по товарах за рахунок коштів цільового призначення (фінансування).

Якщо кошти цільового призначення визнаються в бухгалтерському обліку в міру фактичного отримання ресурсів, то з виникненням цільового фінансування збільшуються рахунки обліку грошових коштів, капітальних вкладень і т. п. (п. 7 ПБУ 13/2000). Надходження товарів, отриманих в якості коштів цільового призначення, у цьому разі, відображається наступними проводками:

1. При застосуванні організацією рахунку 15 «Заготівельні та придбання матеріальних цінностей»:

ДЕБЕТ 15-2 «Заготівельні придбання і товарів» КРЕДИТ 86 «Цільове фінансування»

- Відображено (нарахована) покупна (фактична) вартість товарів з ПДВ, отриманих організацією в якості коштів цільового призначення;

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах», 41-2 «Товари в роздрібній торгівлі» КРЕДИТ 15-2 «Заготівельні і придбання товарів»

- Відображено (нараховано) фактурна (покупна) вартості товарів з ПДВ;

2. Якщо організація не застосовує рахунок 15 «Заготівельні та придбання матеріальних цінностей»:

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах», 41 - 2 "Товари в роздрібної торгівлі» КРЕДИТ 86 «Це ліве фінансування»

- Відображено (нараховано) покупна (фактична) вартість товарів з ПДВ, отриманих організацією в якості коштів цільового призначення;

3. При відображенні торгової націнки, якщо оприбутковані (прийняті на облік) товари враховуються у приймаючої організації з продажної вартості на субрахунку 41-2 "Товари в роздрібній торгівлі»:

ДЕБЕТ 41-2 «Товари в роздрібної торгівлі» КРЕДИТ 42-1 «Торгова націнка: знижка, накидка»

- Ваш телефон (нарахована) торгова націнка (знижка, накидка) в роздрібну ціну оприбуткованого на склад товару для покриття витрат організації торгівлі. Торгова націнка на врахована окремому рахунку і субрахунку.

Товари, отримані в якості коштів цільового фінансування, враховуються як доходи майбутніх періодів (п. 9 ПБУ 13/2000). У бухгалтерському обліку робиться такий запис:

ДЕБЕТ 86 «Цільове фінансування» КРЕДИТ 98-2 «Безоплатні надходження»

- Відображені кошти цільового призначення (фінансування) як доходи майбутніх періодів як активи, отримані комерційною організацією безоплатно в момент прийняття до бухгалтерсько
му обліку цих активів. У розвиток субрахунку 98-2 «Безоплатні надходження» можуть бути відкриті додаткові субрахунки за видами матеріальних цінностей, отриманих безоплатно, зокрема,
98-2-4 «Безоплатні надходження товарів».

Списання коштів цільового призначення, як доходів майбутніх періодів, провадиться на збільшення фінансових результатів організації, до доходів звітного періоду у міру витрати матеріально-виробничих запасів у виробництво або продаж (п. 9 ПБУ 13/2000). У бухгалтерському обліку робиться такий запис:

ДЕБЕТ 98-2 «Безоплатні надходження» КРЕДИТ 91-1 "Інші доходи"

- Відображені інші доходи організації від використання коштів у сумі фактичної вартості відпущених товарів.

ПРИКЛАД Організацією було отриманов якості коштів цільового призначення товар «А» у кількісних ве 100 штук на суму 118 000 руб., В тому числі ПДВ - 18 000 руб.Зазначений товар у кількості 50 штук був реалізований організацією.

У бухгалтерському обліку робляться такі записи:

а) при відображенні заборгованості по отриманню коштів цільового призначення:

ДЕБЕТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» КРЕДИТ 86 «Цільове фі нансірованіе»

-118 000 руб. - Відображено заборгованість за цільовим фінансування;

б) у момент оприбуткування товарів:

ДЕБЕТ 41 - 1 «Товари на складах» КРЕДИТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кре діторамі»

- 100 000 руб. (118 000 - 18 000) - нарахована покупна вартість товару «А» без ПДВ;

ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів» КРЕДИТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами і креди торамі»

- 18 000 руб. - Нараховано ПДВ по товару «А»;

ДЕБЕТ 86 «Цільове фінансування» КРЕДИТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів»

- 18 000 руб. - Сума ПДВ по отриманому товару «А» списана за рахунок коштів цільового фінансу вання;

ДЕБЕТ 86 «Цільове фінансування» КРЕДИТ 98 «Доходи майбутніх періодів»

- 100 000 руб. - Цільове фінансування відображено в складі доходів майбутніх періодів,

в) при витрачанні (реалізації) товарів:

ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ 41-1 «Товари на складах»

- 50 000 руб. (100 000 руб. / 100 шт. Х 50 шт.) - Списано вартість облікова реалізованого товару «А»;

ДЕБЕТ 98 «Доходи майбутніх періодів» КРЕДИТ 91-1 "Інші доходи"

- 50 000 руб. (100 000 руб. / 100 шт. Х 50 шт.) - Визнаний у бухгалтерському обліку дохід від викорис тання товарів.