Головна

Надлишки, недостача і (або) псування цінностей під час приймання товару

За наявності надлишків організація може на свій розсуд прийняти більшу кількість товарів і потім оплатити їх, або прийняти передбачене документами кількість, а надлишки товарів повернути постачальнику.

У процесі приймання товару організацією-покупцем може бути виявлена нестача або псування товарів, які можуть бути в межах норм природного убутку або понад встановлені норми.

Порядок оцінки цих відхилень та їх відображення в бухгалтерському обліку передбачений п. 52-56 Методичних вказівок по бухгалтерському обліку матеріально-виробничих запасів, затверджених наказом Мінфіну Росії от 28 грудня 2001 № 119н.

У бухгалтерському обліку при наявності недостачі і псування товарів понад передбачених у договорі величин робляться такі записи:

1. У організації-постачальника (продавця):

ДЕБЕТ 62 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» КРЕДИТ 90-1 «Виторг»

- Сторнувати продажна вартість товарів реалізованих на суму втрат понад норми убутку; ДЕБЕТ 62 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» КРЕДИТ 76-2 «Розрахунки по претензіях»

- Нараховано спад (недостача) цінностей понад норму на розрахунки за претензіями; ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ 41 «Товари»

- Сторнувати фактична (купівельна) вартість реалізованих товарів на суму втрат понад норми убутку;

ДЕБЕТ 94-3 «Нестачі і втрати від псування цінностей організаціями - юридичними чи цями» КРЕДИТ 41 «Товари»

- Нарахована фактична (купівельна) вартість реалізованих товарів на суму втрат понад норми убутку;

2. У організації-покупця:

ДЕБЕТ 94-3 «Нестачі і втрати від псування цінностей організаціями - юридичними чи цями» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Відображено суму недостачі і псування пріходуемих товарів у межах передбачених у договорі величин, обумовлених із постачальником або транспортною організацією;

ДЕБЕТ 76-2 «Розрахунки по претензіях» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підряд чікамі», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Відображено суму недостачі і псування пріходуемих товарів понад передбачених у договорі величин, не обумовлених із постачальником або транспортною організацією.

Аналогічно враховуються претензії до постачальників на суми зайвої оплати, проведені у зв'язку з невідповідністю (завищенням) цін, зазначених у розрахункових документах, до цін, передбачених у договорі, арифметичних помилок, допущених в розрахункових документах постачальника, і інших подібних причин.

Якщо до моменту виявлення недостачі, псування, завищення цін, інших помилок у розрахункових документах постачальника розрахунки з постачальником за товари не були зроблені, то оплата здійснюється за вирахуванням вартості відсутніх і (або) зіпсованих з вини постачальника товарів, іншого завищення сум розрахункового документа, про ніж покупець письмово повідомляє постачальника.

У цьому випадку неоплачені суми на рахунку 76-2 «Розрахунки по претензіях» не відображаються, а сума, раніше віднесена в дебет цього рахунку, списується на рахунок 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей».

Якщо постачальником товару була надана знижка на відшкодування можливих втрат товарів, суми нестачі та втрати від псування товарів понад норми природних втрат, виявлених при їх приймання, можуть списуватися на витрати на продаж у межах сум наданої знижки.

Недоліки прийнятих товарів можуть бути усунені покупцем самостійно і (або) із залученням спеціалізованих організацій, з відшкодуванням витрат щодо усунення недоліків за рахунок постачальника.

У випадку, якщо організація не може або не хоче усувати недоліки прийнятих товарів, такі товари враховуються нею на позабалансовому рахунку 002 «Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання» до моменту прийняття нею остаточного рішення про повернення товарів постачальнику або прийняття товарів на облік.

При наявності розбіжностей по кількості і якості приймання товарів оформлюється актами за формою № ТОРГ-2 або за формою № ТОРГ-3.

Товари при прийманні їх від постачальників оприбутковуються в чистому вазі.

При оприбуткуванні деяких товарів (вершкове масло, маргарин та ін) Чистий вага (нетто) визначається шляхом вирахування з загальної ваги товару (брутто) ваги тари з маркування. Після вивільнення тари з-під товару її зважують, якщо фактична вага тари більше ваги цієї тари, зазначеного у маркуванні, виникає різниця у вазі товару, яка називається завісою тари. Завіс тари може виникати внаслідок вбирання в неї товару та (або) з інших причин.

Завіс тари оформляється актом за формою № ТОРГ-+6. Акт є підставою для пред `явлення претензій до постачальника у випадку, якщо маса тари перевищує масу, зазначену в супровідних документах постачальника.

На тарі робиться відмітка (фарбою, хімічним олівцем, чорнилом) із зазначенням номера та дати акта про завіси, щоб запобігти повторному актування однієї і тієї ж тари.

Для обліку тари, що вимагає завіса, застосовується журнал за формою № ТОРГ-7.

Виявлена недостача відображається бухгалтерським проведенням:

ДЕБЕТ 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей» Кредит 41 «Товари»

- Списано завіс тари.

ПРИКЛАДОрганізація оптової торгівлі придбала 50 т. Товару «А» на суму 590 000 руб., В тому числі ПДВ - 90 000 руб.

Договірна ціна за 1 т. Товару «А» без урахування ПДВ склала 10 000 руб.

Послуги транспортної організації, пов'язані з доставкою товару «А», склали 118 000 руб., Включаючи ПДВ у сумі 18 000 руб.Під час приймання товару «А» виявлено недостачу в кількості 2 т.Нор ма природного убутку товару «А» складає 0,5% (умовно).

У бухгалтерському обліку робляться такі записи:

а) при відбитті договірної вартості товару «А»:

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підряд чікамі»

- 480 000 руб. (10 000 руб. Х 48 тощо) - Відображено покупна вартість товару «А» без ПДВ;

ДЕБЕТ 94-3 «Нестачі і втрати від псування цінностей організаціями - юридичними особами» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

- 2500 руб. (10 000 руб. Х 50 т. Х 0,5%) - списана недостача товару «А» в межах норм естест
кої убутку;

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах» КРЕДИТ 94-3 «Нестачі і втрати від псування цінно стей організаціями - юридичними особами»

- 2500 руб. - Недостача у межах норм природного убутку включена в покупну вартістьоп
ріходованного товару «А»;

ДЕБЕТ 76-2 «Розрахунки по претензіях» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і під рядчікамі»

- 17 500 руб. (10 000 руб. Х 2 т. - 2500 руб.) Або (500 000 - 480 000 - 2500) -відбита
спад(недостача) пріходуемих цінностей понад норми природного убутку, не обумовлена зпо
постачальника;

ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - про виробничій запасах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

- 86 400 руб. (90 000 руб. / Т 50. Х 48 т.) - Нараховано ПДВ за оприбутковано товар «А»;
ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально -про
виробничій запасах »КРЕДИТ 60« Розрахунки з постачальниками та підрядниками »

- 450 руб. (2500 руб. Х 18%) - нарахований ПДВ на недостачу товару «А» в межах норми естест
кої убутку;

ДЕБЕТ 76-2 «Розрахунки по претензіях» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і під рядчікамі»

- 3150 руб. (17 500 руб. Х 18%) або (90 000 - 86 400 - 450) нарахований ПДВ на недостачутовару
«А» понад норми природного убутку;

б) при відображенні витрат з доставки товару «А»:

ДЕБЕТ 41 - 1 «Товари на складах» КРЕДИТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кре діторамі»

- 96 500 руб. [(118 000 руб. - 18 000 грн.) Х +48,25 т. / Т 50.] Відображено суму транспортно - Загот--
вітельних витрат, що припадають на фактично оприбуткований товар «А» і недостачу в межах
норми природного убутку;

ДЕБЕТ 76-2 «Розрахунки за претензіями» Кредит 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

-3500 Руб. [100000 руб. Х (50 т .- 48,25 т.) / 50 т.] Або (100000-96500) - отраженадолятранс - кравець - заготівельних витрат, що припадають на недостачу товару «А» понад норми природного убутку;

ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - про виробничій запасах» КРЕДИТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- 17370 руб. (96 500 руб. Х 18%) - нарахований ПДВ на транспортні витрати по оприбуткованій
товару «А» і недостачі в межах норми природного убутку;

ДЕБЕТ 76-2 «Розрахунки за претензіями» КРЕДИТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- 630 руб. (3500 руб. Х 18%) або (18 000 - 17 370) - відбита частка ПДВ транспортно - заготовив--
тільних витрат, що припадають на недостачу товару «А» понад норми природних втрат.

ПРИКЛАДДо організації оптової торгівлі надійшов від постачальника товар «А», що має невеликі рілі недоліки, що організація ухвалила рішення усунути.Вартість товару «А» склала 23 600 руб., В тому числі ПДВ 3600 руб.Витрати по усуненню недоліків товару «А» склали 1180 руб.

У бухгалтерському обліку робляться такі записи:

а) у момент оприбуткування товарів:

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

- 20 000 руб. (23 600 - 3600) - відбита покупна вартість товару «А» без ПДВ;

ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

- 3600 руб. - Нараховано ПДВ по придбаному товару «А»;

ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів»

- 3600 руб. - Прийнятий до відрахування ПДВ по оприбутковано товар «А»;

б) за умови пред'явлення претензії до постачальника:

ДЕБЕТ 76-2 «Розрахунки по претензіях» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

- 1180 руб. - Сума витрат з усунення недоліків товару «А», пред'явлена у виглядіпре
тензо постачальника;

б) при оплаті товарів:

ДЕБЕТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» КРЕДИТ 76-2 «Розрахунки по претензіях»

- 1180 руб. - Зменшено заборгованість постачальнику на суму витрат по усуненню недостат
ков товару «А»;

ДЕБЕТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» КРЕДИТ 51 «Розрахункові рахунки»

- 22 420 руб. (23 600 - 1180) - відбита оплата товару «А» за вирахуванням витрат по усуненню
недоліки за рахунок постачальника.

ПРИКЛАД Організацією- продавцем реалізований організації - покупцеві товар на суму 20 000 руб. Без урахування ПДВ. Облікова вартість товару склала 1200 руб.Для товару встановлено ни норми природних втрат.При прийманні товару покупцем виявлено недостачу на суму 600 руб.Недостача товару в межах встановлених норм, застережена з постачальником, склала 200 руб.

У бухгалтерський облік організації - покупця робляться такі записи:

а) в момент оприбуткування товарів:

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

- 19 400 руб. (20 000 - 600) - відображена купівельна вартість товару без ПДВ за вирахуванням недостатньо
ющего товару;

б) при відображенні втрат товарів покупцем:

ДЕБЕТ 94-3 «Нестачі і втрати від псування цінностей організаціями - юридичними особами» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

- 200 руб. - Відображено спад (недостача) пріходуемих цінностей (усушка, утруска, розпил і т. П.),
в межах норм природних втрат, обумовлена з постачальником;

ДЕБЕТ 44-1 «Витрати обігу» КРЕДИТ 94-3 «Нестачі і втрати від псування цінностей організаціями - юридичними особами»

- 200 руб. - Недостача товару в межах норм природного убутку списано на витрати обігу;

ДЕБЕТ 76-2 «Розрахунки по претензіях» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

- 400 руб. (600 - 200) - відбита спад (недостача) пріходуемих цінностей понад норми естест
кої убутку, не обумовлена із постачальником;

в) при оплаті товарів:

ДЕБЕТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» КРЕДИТ 76-2 «Розрахунки по претензіях»

- 400 руб. - Зменшено заборгованість постачальнику на суму втрат понад норми убутку;
ДЕБЕТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» КРЕДИТ 51 «Розрахункові

рахунку »

- 19 600 руб. (20 000 - 400) - відбита оплата товарів за вирахуванням суми втрат понад норми убутку.

У бухгалтерському обліку організацію - продавця роблять такі записи:

а) при відбитті втрат товарів понад норми убутку:

ДЕБЕТ 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» КРЕДИТ 90-1 «Виторг»

- 400 руб. (600 - 200) - (червоне сторно) сторнувати продажна вартість реалізованихто
варів на суму втрат понад норми убутку;

ДЕБЕТ 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» КРЕДИТ 76-2 «Розрахунки по претензіях»

- 400 руб. - Нарахована спад (недостача) цінностей понад норму на розрахунки за претензіями;
ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ 41-1 «Товари на складах»

- 1200 руб. - (Червоне сторно) сторнувати фактична (купівельна) вартість реалізованихто
варів на суму втрат понад норми убутку;

ДЕБЕТ 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей» КРЕДИТ 41-1 «Товари на складах»

- 1200 руб. - Нараховано фактична (купівельна) вартість реалізованих товарів на сумупо
терь понад норми убутку;

б) при оплаті товарів:

ДЕБЕТ 76-2 «Розрахунки за претензіями» КРЕДИТ 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

- 400 руб. - Зменшено заборгованість покупця на суму втрат понад норми убутку; ДЕБЕТ 51 «Розрахункові рахунки» КРЕДИТ 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

- 19 600 руб. (20 000 - 400) - відбита оплата товарів за вирахуванням суми втрат понад норми убутку.

ПРИКЛАДДо організації оптовій торгівлі від постачальника надійшов товар «А» в картонних коробках.

Товар «А» при прийманні його від постачальника оприбутковано в чистій вазі.Чиста вага (нетто) визна льон шляхом вирахування з загальної ваги товару «А» (брутто) ваги тари з маркування в кількості 100 кг (120 - 20).

Ціна оприбуткованого товару «А» склала 50 руб. За один кілограм.Після вивільнення тари з - під товару «А» її зважили.Фактична вага тари виявився більше ваги цієї тари, ука занного у маркуванні, з - за чого виникла різниця у вазі товару «А» (завіс тари) в кількості 5 кг (25-20).

Оскільки маса тари перевищує масу, зазначену в супровідних документах постачальника, йому спрямована рекламація для відшкодування недостачі товару «А».

У бухгалтерському обліку робляться такі записи:

а) під час оприбуткування товара:

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах» Кредит 60 «Розрахунки з постачальниками і підряд чікамі»

- 5000 руб. (50 руб. / Кг х 100 кг) - товар «А» оприбутковано на склад у чистій вазі;
б) при списанні завіса тари:

ДЕБЕТ 94-3 «Нестачі і втрати від псування цінностей організаціями - юридичними особами» КРЕДИТ 41-1 «Товари на складах»

- 250 руб. (50 руб. / Кг х 5 кг) - списаний завіс тари;

ДЕБЕТ 76-2 «Розрахунки по претензіях» КРЕДИТ 94-3 «Нестачі і втрати від псування цінностей організаціями - юридичними особами»

- 250 руб. - Пред'явлено претензію постачальнику за завісу тари.