Головна

Передача (надходження) товарів до статутного (складеного) капітал

До статутного (складеного) капіталу відноситься сума внесків засновників, що забезпечує відповідно до Статуту організації нормальне фінансово-господарську діяльність організації. Розмір суми внесків обумовлюється в установчих документах.

Акції, що розподіляються серед засновників товариства при його установі, і додаткові акції, які розміщуються через підписку, можуть бути сплачені негрошовими коштами - цінними паперами, іншими речами або майновими правами або іншими правами, мають грошову оцінку (п. 2 ст. 34 Федерального закону від 26 грудня 1995 № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства»).

Грошова оцінка майна, що вноситься в оплату акцій при установі акціонерного товариства, провадиться за погодженням між засновниками (учасниками). При оплаті додаткових акцій негрошовими засобами грошова оцінка майна, що вноситься в оплату акцій, здійснюється радою директорів (наглядовою радою) товариства. При оплаті акцій негрошовими засобами для визначення ринкової вартості такого майна повинен залучатися незалежний оцінювач. Величина грошової оцінки майна, виробленої засновниками (учасниками) товариства та радою директорів (наглядовою радою) товариства, не може бути вище величини оцінки, виробленої незалежним оцінювачем (п. 3 ст. 34 Федерального закону № 208-ФЗ).

В організаціях, предметом діяльності яких є участь у статутних капітали інших організацій:

іншими доходами є надходження, пов'язані з участю у статутних капітали інших організацій (п.5і7ПБУ9/99);

іншими витратами є витрати, пов'язані з участю у статутних капітали інших організацій (п. 5 і 11 ПБУ 10/99).

Внеском до статутного (складеного) капіталу ТОВ можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові права, а також інші права, що мають грошову оцінку. Грошова оцінка негрошових внесків до статутного (складеного) капітал, внесений учасниками, затверджується рішенням загальних зборів, що приймається всіма учасниками одноголосно. Якщо затверджена учасниками оцінка перевищує 200 МРОТ, то вона повинна бути підтверджена незалежним оцінювачем. Кожний засновник повинен повністю внести свій внесок до статутного (складеного) капіталу товариства протягом терміну, визначеного установчим договором і не може перевищувати одного року з моменту державної реєстрації товариства. При цьому вартість вкладу кожного засновника має бути не менше номінальної вартості його частки (ст. 15 і 16 Федерального закону від 8 лютого 1998 № 14-ФЗ «Про товариства з обмеженою відповідальністю»).

Якщо вартість отриманого майна перевищує номінальну вартість долі в статутному (складеному) капіталі, то в організації виникає емісійний дохід.

Фактичною собівартістю товарів (без урахування додаткових витрат), внесених засновниками (учасниками) в рахунок внеску до статутного (складеного) капітал, зізнається їхня грошова оцінка, погоджена засновниками (учасниками) організації, якщо інше не передбачено законодавством РФ (п. 8 ПБУ 5 / 01).

У фактичної собівартості товарів включаються також фактичні витрати організації на доставку товарів і приведення їх у стан, придатний для використання (п. 11 ПБУ 5 / 01).

За майну крім основних засобів і нематеріальних активів, що передається до статутного (складеного) капітал іншої організації відновленню підлягає ПДВ у розмірі суми раніше прийнятої до відрахування. Суми податку, що підлягають відновленню при передачі до статутного (складеного) капітал, не включаються до вартості майна і підлягають податкового відрахування в приймаючій організації в порядку, встановленому главою 21 НК РФ. При цьому сума відновленого податку зазначається в документах, якими оформляється передача зазначеного майна (п. 3 ст. 170 та п. 11 ст. 171 НК РФ).

Планом рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій та інструкцією з його застосування, затвердженого Наказом Мінфіну РФ від 31 жовтня 2000 № 94н, для узагальнення інформації про наявність та рух інвестицій організації в державні цінні папери, акції, облігації та інші цінні папери інших організацій, статутні (складеному) капіталі інших установ, а також надані позики призначений рахунок 58 «Фінансові вкладення».

Операції по рахунку здійснюються на підставі договорів, розрахунково-платіжних документів, розрахунків і т. п.

За дебетом рахунку відображаються вкладення (інвестиції) організації, за кредитом - повернення цих вкладень (інвестицій) в організацію.

Аналітичний облік по рахунку 58 «Фінансові вкладення» точиться за видами фінансових вкладень і об'єктам, у які здійснені ці вкладення до організацій-продавцям цінних паперів; іншим організаціям, учасником яких є організація; організаціям-позичальникам і т.п.

Побудова аналітичного обліку повинна забезпечити можливість отримання інформації про короткострокових і довгострокових активах.

Облік на рахунку 58 «Фінансові вкладення» організовується в грошовому виразі, а по цінних паперах - в натуральному і грошовому виразі.

Факт внесення вкладу товарами у передавальної організації відбивається наступними бухгалтерськими проводками:

1. При обліку товарів за вартістю придбання:

ДЕБЕТ 58 «Фінансові вкладення» КРЕДИТ 41 - 1 «Товари на складах»

- Списана фактична (купівельна) вартість товару, внесеного в якості внеску до статутного (складеного) капітал іншої організації;

2. При обліку товарів по продажній вартості:

ДЕБЕТ 58 «Фінансові вкладення» КРЕДИТ 41 - 2 "Товари в роздрібній торгівлі»

- Списано продажна вартість товару, внесеного в якості внеску до статутного (складеного) капітал іншої організації;

ДЕБЕТ 58 «Фінансові вкладення» КРЕДИТ 42-1 «Торгова націнка: знижка, накидка»

- Сторнувати торгова націнка по товарах, внесених в якості внеску до статутного (складеного) капітал іншої організації;

3. При відновленні ПДВ:

ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 19-3 «Податок на додану вартість до по придбаних матеріально - виробничих запасів»

- Скорегований сторно ПДВ, раніше пред'явлений до відрахування по товарах, внесених в якості внеску до статутного (складеного) капітал іншої організації. ПДВ відновлений в сумі раніше прийнятої до відрахування;

ДЕБЕТ 58 «Фінансові вкладення» КРЕДИТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів»

- Збільшена фінансових вкладень оцінка організації-засновника (учасника) на суму відновленого ПДВ.

У бухгалтерському обліку організації-інвестора оплата внеску до статутного (складеного) капіталу акціонерного товариства негрошовими засобами обліковується на рахунку 58 «Фінансові вкладення» відокремлено (наприклад, на субрахунку «Попередні витрати з придбання фінансових вкладень»).

Надходження (оприбуткування) цінних паперів (акцій), сплачених організацією-інвестором негрошовими засобами, відображається наступними записами:

1. При прийнятті акцій до бухгалтерського обліку:

ДЕБЕТ 58-1 «Пан і акції» КРЕДИТ 58 «Фінансові вкладення»

- Відображено внесок до статутного (складеного) капітал акціонерного товариства;

2. При відображенні відхилень між оціночної і балансовою вартістю вкладу:

ДЕБЕТ 91-2 «Інші витрати» КРЕДИТ 58 «Фінансові вкладення»

- Відображена різниця між вартістю оціночної вкладу та його балансовою вартістю в складі інших видатків організації;

або робиться інший запис --

ДЕБЕТ 58 «Фінансові вкладення» КРЕДИТ 91-1 «Інші доходи»

- Відображена різниця між балансовою вартістю вкладу та його оціночною вартістю в склад інших доходів організації.

ПРИКЛАД Організацією- інвестором як внесок до статутного (складеного) капітал АТ переда ни продається балансовою вартістю 100 000 руб.ПДВ по переданим товарах склав 18 000 руб.Засновниками організації товари були оцінені в розмірі 120 000 руб. І видано акції номінальною стои Замостя 120000 руб.

У бухгалтерському обліку організації - інвестора робляться такі записи:

ДЕБЕТ 58 «Фінансові вкладення» субрахунок «Попередні витрати з придбанням нію фінансових вкладень» КРЕДИТ 41-1 «Товари на складах»

- 100 000 руб. - Списана фактична (балансова) вартість товару;

ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів»

- 18 000 руб. - (Червоне сторно) скоригований сторно ПДВ, раніше пред'явлений до відрахування;

ДЕБЕТ 58 «Фінансові вкладення» субрахунок «Попередні витрати з придбанням нію фінансових вкладень» КРЕДИТ 19-3 «Податок на додану вартість за пріоб Ретені матеріально - виробничих запасів»

- 18 000 руб. - Збільшена оцінка фінансових вкладень на суму відновленого ПДВ;
ДЕБЕТ 58-1 «Пан і акції» КРЕДИТ +58 «Фінансові вкладення» субрахунок«попереднього
тільні витрати з придбання фінансових вкладень »

- 120 000 руб. - Відображено внесок до статутного (складеного) капітал АТ;

ДЕБЕТ 58 «Фінансові вкладення» субрахунок «Попередні витрати з придбанням нію фінансових вкладень» КРЕДИТ 91-1 "Інші доходи"

- 2000 руб. (120 000 - 100 000 - 18 000) - відбита різниця між балансовою вартістю вкладу та і його оціночною вартістю.

Планом рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій і інструкцією щодо його застосування, затвердженого Наказом Мінфіну РФ від 31 жовтня 2000 № 94н, для узагальнення інформації про розрахунки з засновниками (учасниками) організації за вкладами до статутного (складеного) капітал призначений субрахунок 75-1 «Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал», що відкривається до рахунку 75 «Розрахунки із засновниками».

Операції по субрахунку здійснюються на підставі актів (накладних) приймання-передачі, установчих (статутних) документів тощо п.

За кредитом субрахунка відображаються фактично надійшли суми внесків засновників, за дебетом - суми внесків засновників, зараховані на рахунках 80 «Статутний капітал», 83 «Додатковий капітал» та ін

Аналітичний облік ведеться по кожному засновнику (учаснику), крім обліку розрахунків з акціонерами - власниками акцій на пред'явника в акціонерних товариствах. Облік організовується в грошовому вираженні.

Нарахування заборгованості засновника (учасника) по внеску до статутного (складеного) капітал відображається бухгалтерським записом:

ДЕБЕТ 75-1 «Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал» КРЕДИТ 80 «Устав ний капітал»

- Відображено (збільшений) розмір статутного (складеного) капіталу за рахунок внесків (внесків) засновників (учасників) після реєстрації (перереєстрації) в установчих документах її величини (нової
величини).

Факт отримання (внесення) вкладу товарами в бухгалтерському обліку приймаючої організації відбивається наступними записами:

1. Якщо організація не застосовує рахунок 15 «Заготівельні та придбання матеріальних цінностей»:

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах», 41-2 «Товари в роздрібній торгівлі» КРЕДИТ 75-1 «Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал»

- Відображено (нарахована) фактична вартість товарів, узгоджена засновниками з урахуванням опла
чинних засновником і документально підтверджених їм транспортно-заготівельних витрат
(без ПДВ);

2. При застосуванні організацією рахунку 15 «Заготівельні та придбання матеріальних цінностей»:

ДЕБЕТ 15-2 «Заготівельні і придбання товарів» КРЕДИТ 75-1 «Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал»

- Відображено (нарахована) фактична вартість товарів, узгоджена засновниками з урахуванням сплачених засновником і документально підтверджених їм транспортно-заготівельних витрат (без ПДВ);

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах», 41-2 «Товари в роздрібній торгівлі» КРЕДИТ 15-2 «Заготівельні й придбання товарів»

- Оприбутковано на склад (и) товари за фактурної вартості без ПДВ;

3. При відображенні торгової націнки, якщо оприбутковані (прийняті на облік) товари враховуються організацією-покупцем з продажної вартості на субрахунку 41-2 "Товари в роздрібній торгівлі»:

ДЕБЕТ 41-2 "Товари в роздрібній торгівлі» КРЕДИТ 42-1 «Торгова націнка: знижка, накидка»

- Включена (нараховано) торгова націнка (знижка, накидка) в роздрібну ціну оприбуткованого на склад товару для покриття витрат організації торгівлі. Торговельна націнка врахована на окремому рахунку і субрахунку;

4. При відображенні ПДВ по оприбуткованих (прийнятим на облік) товарах:

ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - вироби вальних запасах» КРЕДИТ 75-1 «Розрахунки за внесками до статутного (складеного) ка годував»

- Врахований (нарахований) ПДВ, відновлений засновником і відноситься до вартості товару, отриманого як внесок до статутного (складеного) капіталу;

ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів»

- Прийнятий до відрахування з бюджету ПДВ по оприбуткованих товарах.

ПРИКЛАДОрганізація «А» отримує від організації «Б» внесок до статутного (складеного) капітал то рами.За домовленістю сторін цей внесок оцінюється в 118 000 руб., В тому числі ПДВ 18% - 18000 руб.

У бухгалтерському обліку організації «Б» робляться такі записи:

ДЕБЕТ 58 «Фінансові вкладення» КРЕДИТ 41-1 «Товари на складах»

- 100 000 крб. (118 000 - 18 000) - відбита передача вкладу до статутного (складеного) капітал товарами без ПДВ;

ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів»

- 18 000 руб. - (Червоне сторно) відновлений ПДВ у сумі раніше прийнятої до відрахування;
ДЕБЕТ 58 «Фінансові вкладення» КРЕДИТ 19-3 «Податок на додану вартість

по придбаних матеріально - виробничих запасів »

- 18 000 руб. - Сума ПДВ відновленого віднесена на збільшення фінансових вкладень орга нізація.

У бухгалтерському обліку організації «А" робляться такі записи:

ДЕБЕТ 75-1 «Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал» КРЕДИТ 80 «Ус тавний капітал»

-118 000 руб. - Нараховано заборгованість організації "Б" з внесення вкладу до статутного (скла дочний) капітал;

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах» КРЕДИТ 75-1 «Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал»

- 100 000 руб. (118 000 - 18 000) - відбите одержання вкладу до статутного (складеного) капітал товарами без ПДВ;

ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - про виробничій запасах» КРЕДИТ 75-1 «Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капітал»

- 18 000 руб. - Нарахований ПДВ по товарах, отриманих в якості внеску до статутного (складеного) капіталу;

ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів»

- 18 000 руб. - Прийнятий до відрахування ПДВ по оприбуткованих товарах.

Витрати по проведенню незалежної оцінки майна можуть бути відображені в бухгалтерському обліку в складі інших витрат наступними записами:

ДЕБЕТ 91-2 «Інші витрати» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками» 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Відображено витрати, пов'язані з оплатою послуг незалежного оцінювача, без ПДВ;

ДЕБЕТ 19 «Податок на додану вартість по придбаних цінностей» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 76 «Розрахунки з різними дебіторами та креди торамі»

- Відображено сума ПДВ по витратах, пов'язаних з оплатою послуг незалежного оцінювача.

Суми ПДВ в складі витрат на оплату послуг з незалежної оцінки майна приймаються до відрахування в загальновстановленому порядку (ст. 171 та 172 НК РФ).