Головна

Переоцінка товарів

Зміна вільних цін на продукцію (товари) підприємствами та організаціями оптової торгівлі може здійснюватися за погодженням зі споживачами в залежності від кон'юнктури ринку без зміни вільною відпускної ціни підприємства-виробника чи іншого постачальника (закупівельної ціни). При застосуванні в установленому порядку граничних розмірів постачальницько-збутових надбавок, зміна вільної ціни здійснюється зазначеними підприємствами в межах цих надбавок.

Закупівельні ціни виробників чи інших постачальників можуть змінюватися за узгодженням із споживачами з урахуванням кон'юнктури ринку, а також підвищення (зниження) цін на сировину, матеріали, інших факторів, що вплинули на зміну витрат на виробництво і реалізацію продукції (товарів).

Вільні роздрібні ціни на товари народного споживання можуть змінюватися роздрібним торговельним підприємством в залежності від кон'юнктури ринку за рахунок зміни розміру торговельних надбавок (при застосуванні у встановленому порядку граничних розмірів торговельних надбавок зміна цін продавцем проводиться в межах цих розмірів).

Перед зміною ціни товару, враховується з продажної вартості, необхідно провести інвентаризацію всіх торгових точок (місць зберігання), для яких ця ціна використовується.

Проведення інвентаризації перед зміною ціни продажу товару необхідно для правильного відображення продажів з дати проведення останньої інвентаризації до дати зміни продажної (відпускної) ціни.

При переоцінці товарів допускається проведення інвентаризації тільки по тих номенклатурних позицій (одиниць) товару, для яких змінюється продажна ціна.

Нові ціни, встановлені організацією, повинні бути закріплені в спеціальних внутрішніх документах, що складаються при оформленні маркетингової політики як складової частини облікової політики організації.

Для оформлення переоцінки товарів в організаціях роздрібної та оптово-роздрібній торгівлі застосовуються:

акт про зміну відпускних цін товарів;

акт про зміну прайс-листа для покупця з прайс-листа постачальника. Форма застосовується в тих випадках, коли потрібно змінити прайс-лист для покупця (оптового, дрібнооптового або роздрібного) з прайс-листа постачальника по всіх або окремих позицій товарів.

У цих актах вказуються:

переоцінюється, найменування товару, його характеристику (вид, сорт, група, артикул і т. п.) і одиниця виміру;

продажні (відпускні) ціни товару за одиницю виміру до і після її переоцінки;

сума націнки (уцінки) товару за одиницю вимірювання;

вигляд відпускних цін (оптова, дрібнооптова, роздрібна) та ін

Акти переоцінки складаються працівником організації, відповідальним за переоцінку і зміна норм відпуску товарів.

Підписуються відповідальними особами комісії в складі особи, яка склала акти, головного бухгалтера та матеріально відповідальної особи (керівника структурного підрозділу). Акти затверджуються керівником організації або уповноваженим на це особою.

На підставі актів коректуються довідник умовно-постійної інформації товарів в частині відпускних (продажних) цін, сума торгової націнки в організаціях, що ведуть її окремий облік, прайс-лист товарів для покупця і цінники на товари.

Зміни норм відпуску товарів покупцям в організаціях оптово-роздрібної торгівлі оформляються актом (наказом). У цьому акті зазначаються:

найменування товару, його характеристику (вид, сорт, група, артикул тощо) і одиниця виміру;

мінімальна кількість (обсяг) відпуску (відвантаження) покупцеві товару виходячи з прийнятих одиниць вимірювання та ін

Акт складається працівником організації, відповідальним за переоцінку і зміна норм товарів відпустки.

Підписується відповідальними особами комісії в складі осіб, що склав акт, головного бухгалтера та матеріально відповідальної особи (керівника структурного підрозділу). Акт стверджується керівником організації або уповноваженим на це особою.

На підставі акта (наказу) коригуються довідник умовно-постійної інформації товарів в частині норм відпустки і прайс-лист товарів для покупця.

Результати зміни (перерахунку) продажної (відпускної) ціни товарів при обліку їх за вартістю придбання на рахунках бухгалтерського обліку не відображаються.

Переоцінка (перерахунок) товарів (прайс-листа) роздрібної торговельної точки, що використовує рахунок 42 «Торговельна націнка», відображається у бухгалтерському обліку наступного записом:

1. При зміні продажної (відпускної) ціни товару за одиницю виміру після її дооцінки:

ДЕБЕТ 41-2 "Товари в роздрібній торгівлі» КРЕДИТ 42-1 «Торгова націнка: знижка, накидка»

- Донараховано торгова націнка (знижка, накидка) в результаті збільшення відпускної (продажної) це
ни роздрібних товарів;

2. У разі зміни продажної (відпускної) ціни товару за одиницю виміру після її уцінки:

ДЕБЕТ 41-2 "Товари в роздрібній торгівлі» КРЕДИТ 42-1 «Торгова націнка: знижка, накидка»

- Сторнувати торгова націнка (знижка, накидка) в результаті зменшення відпускної (продажної)
ціни роздрібних товарів.

ПРИКЛАД Організацією роздрібної торгівлі проведена переоцінкатовару «А» і товару «Б» у торго вих точках 1 і 2.

Стара продажна ціна одиниці товару «А» в торговій точці 1 склала 100 руб., Нова - 110 руб.Стара продажна ціна одиниці товару «Б» у торговельній точці 1 склав 110 руб., Нова - 100 руб.За даними інвентаризації, проведеної перед переоцінкою товарів «А» і «Б» у торговельній точці 1:

залишок товару «А» склав 1100 одиниць;

залишок товару «Б» склав 1000 одиниць.

Стара продажна ціна одиниці товару «А» в торговій точці 2 склала 115 руб., Нова - 120 руб.Стара продажна ціна одиниці товару «Б» в торговій точці 2 становила 120 руб., Нова - 115 крб.Поданим інвентаризації, проведеної перед переоцінкою товарів «А» і «Б» в торговій точці 2:

залишок товару «А» склав 1200 одиниць;

залишок товару «Б» склав 1100 одиниць.

Організація роздрібної торгівлі веде облік товарів за продажною вартістю.

У бухгалтерському обліку організації по торговій точці 1 робляться такі записи:

а) у разі переоцінки товару «А»:

ДЕБЕТ 41-2 "Товари в роздрібній торгівлі» КРЕДИТ 42-1 «Торгова націнка: знижка, накидка»

- 11 000 руб. [(110 руб. - 100 руб.) Х 1100 одиниць] - донарахована торгова націнка товару «А»;

б) у разі переоцінки товару «Б»:

ДЕБЕТ 41-2 "Товари в роздрібній торгівлі» КРЕДИТ 42-1 «Торгова націнка: знижка, накидка»

- 10 000 руб. [(110 руб. - 100 руб.) Х 1000 одиниць] - (червоне сторно) сторнувати торгова на Проценка товару «Б».

У бухгалтерському обліку організації по торговій точці 2 робляться такі записи:

а) у разі переоцінки товару «А»:

ДЕБЕТ 41-2 "Товари в роздрібній торгівлі» КРЕДИТ 42-1 «Торгова націнка: знижка, накидка»

- 6000 руб. [(120 руб. - 115 руб.) Х 1200 одиниць] - донарахована торгова націнка товару «А»;

б) у разі переоцінки товару "Б":

ДЕБЕТ 41-2 "Товари в роздрібній торгівлі» КРЕДИТ 42-1 «Торгова націнка: знижка, накидка»

- 5500 руб. [(120 руб. - 115 руб.) Х 1100 одиниць] - (червоне сторно) сторнувати торгова на Проценка товару «Б».

У підрозділах організації торгівлі зміна цін на продавані товари повинно здійснюватися, як правило, початок робочого дня на (зміни). У разі зміни цін протягом робочого дня (зміни) в касових чеках, рахунках та інших первинних документах з обліку виручки повинно вказуватися фактичний час покупки.

У випадку, якщо прибуткові ціни на одні й ті самі товари, які обліковуються за вартістю придбання, що значно коливаються з тих чи інших причин, в організаціях може виникнути проблема збиткових продажів.

Щоб уникати збиткових продажів, собівартість товару повинна бути менше або дорівнює продажної (відпускної) ціни (з урахуванням усіх знижок).

Збільшуючи собівартість на деякий коефіцієнт, можна закласти мінімальний відсоток прибутку при продажу товару.

Щоб не продавати товар нижче собівартості, в організації повинен здійснюватися постійний контроль облікових і продажних (відпускних) цін товарів, що виключає можливість перевищення облікової ціни з мінімальним відсотком прибутку над відпускними цінами при зміні приходу товарів.

ПРИКЛАД оприбуткування Післятовару «А», що надійшов від постачальника, його поточна облікова ціна склала 2000 руб.Мінімальний відсоток прибутку встановлений в організації в розмірі 15%.Теку щая облікова ціна з мінімальним відсотком прибутку склала 2300 руб. (2000 руб. Х 1,15).Теку щая відпускна ціна товару "А" з прайс - листа для покупця становить 2250 рублів.

Оскільки облікова ціна товару «А» з мінімальним відсотком прибутку перевищує відпускну це ну цього товару (2300 руб.> 2250 руб.), Організацією прийнято рішення про переоцінку (дооцінку) то вара «А».