Головна

Товарні кредити

Сторонами може бути укладений договір, який передбачає обов'язок одного боку надати іншій стороні речі, визначені родовими ознаками (договір товарного кредиту). До такого договору застосовуються правила параграфу 2 «Кредити» глави 42 «Позика і кредит» ГК РФ, якщо інше не передбачено таким договором і не випливає із суті зобов'язання (ст. 822 ГК РФ).

Умови про кількість, про асортимент, про комплектність, про якість, про тару та (або) про упакування надаються речей повинні виконуватися відповідно до правил про договір купівлі-продажу товарів (ст. 465-485 ГК РФ), якщо інше не передбачене договором товарного кредиту (ст. 822 ГК РФ).

Порядок відображення в бухгалтерському обліку позичальника.Бухгалтерський облік у позичальника отриманих товарних кредитів здійснюється в порядку, передбаченому ПБО 15/01 Облік позик і кредитів і витрат з їх обслуговування.

При отриманні позики передача права власності на передані товари (речі) від позичальника до позичальника зізнається реалізацією (п. 1 ст. 39 НК РФ) і обкладається ПДВ (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ).

Податковою базою по ПДВ є погоджена з позикодавцем і зафіксована в передавальному акті вартість переданого майна без урахування ПДВ (п. 1 ст. 154 НК РФ).

Отримання (видача) короткострокових (довгострокових) товарних кредитів відображається у бухгалтерському обліку у складі кредиторської заборгованості.

У момент отримання товарів (речей) робляться такі записи:

ДЕБЕТ 41-1 "Товари на складах» КРЕДИТ 66-3 «Розрахунки за основними сумами коротко термінових позик», 67-3 «Розрахунки по основних сум довгострокових позик»

- Відображено вартість отриманого майна за договором товарного кредиту (без ПДВ), якщо на умовах кредиту отримані товари;

ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів» КРЕДИТ 66-3 «Розрахунки по основних сум короткострокових позик», 67-3 «Розрахунки по основних сум довгострокових позик»

- Відображено суму ПДВ, що відноситься до отриманого майна - товарам за договором товарного кредиту.

Не визнається витратами організації вибуття активів у погашення кредиту, позики, отриманих організацією (п. 3 ПБУ 10/99).

Повернення товару, придбаного позичальником для погашення товарного кредиту, відображається в бухгалтерському обліку за фактичною вартістю придбання товару. При поверненні товарного кредиту позичальником також відображається різниця у вартості придбаного для повернення товару і товару, отриманого від позичальника.

Повернення (погашення) наданих короткострокових (довгострокових) товарних кредитів відображається у бухгалтерському обліку організації як зменшення кредиторської заборгованості. У момент передачі товарів (речей) позикодавцю робляться такі записи:

ДЕБЕТ 91 - 2 "Інші витрати» КРЕДИТ 66-3 «Розрахунки за основними сумами краткосроч них позик», 67-3 «Розрахунки по основних сум довгострокових позик»

- Відображено на інших витратах компанії різниця між вартістю придбання переданих (повернутих) товарів та їх грошовою оцінкою при отриманні товарного кредиту;

ДЕБЕТ 66-3 «Розрахунки по основних сум короткострокових позик», 67-3 «Розрахунки за ос новних сум довгострокових позик» КРЕДИТ 41 - 1 «Товари на складах»

- Списано вартість повернутого майна, що якщо на умовах товарного кредиту передані товари; ДЕБЕТ 91-2 «Інші витрати» КРЕДИТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість тість»

- Відображено суму ПДВ, що відноситься до переданого майна (товару). ПДВ нараховано виходячи з договірної вартості повертається майна;

ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів»

- Прийнятий до відрахування з бюджету ПДВ, врахований на рахунку 19 при отриманні товарного кредиту.
Сума до сплати відсотків за отриманими короткостроковими (довгострокових) товарних кредитів відображається у бухгалтерському обліку як кредиторської заборгованості наступними проводками:

ДЕБЕТ 91 - 2 "Інші витрати» КРЕДИТ 66-4 «Розрахунки за відсотками короткострокових зай мов», 67-4 «Розрахунки за відсотками довгострокових позик»

- Нарахована сума відсотків до сплати в натуральному виразі виходячи з вартості товару за договором за рахунок збільшення інших витрат організації;

ДЕБЕТ 91 - 2 «Інші витрати» КРЕДИТ 66-4 «Розрахунки за відсотками короткострокових зай мов», 67-4 «Розрахунки за відсотками довгострокових позик»

- Донараховано в інші витрати організації різниця між вартістю отриманого товару за договором і фактичними витратами на відсотки до сплати в натуральному вираженні.

При відображенні в бухгалтерському обліку сплати відсотків в натуральній формі за короткостроковими (довгострокових) товарних кредитів робляться такі записи:

ДЕБЕТ 66-4 «Розрахунки за відсотками короткострокових позик», 67-4 «Розрахунки за відсотками довгострокових позик» КРЕДИТ 41-1 «Товари на складах»

- Відображено фактичні витрати на придбання товару, переданого як відсотки до сплати; ДЕБЕТ 91-2 «Інші витрати» КРЕДИТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість тість»

- Відображено суму ПДВ, що відноситься до майна - товару, переданого на сплату відсотків. Ставка ПДВ по товару визначена відповідно до статті 164 Н К РФ.

Порядок відображення в бухгалтерському обліку позичальника.Фінансовими вкладеннями є активи одноразово при виконанні наступних умов (п. 2 ПБУ 19/02):

наявність належно оформлених документів, що підтверджують існування права в організації на фінансові вкладення і на отримання грошових коштів або інших активів, що випливає з цього права;

перехід до організації фінансових ризиків, пов'язаних з фінансовими вкладеннями;

здатність приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому.

Фінансові вкладення приймаються до бухгалтерського обліку за первісною вартістю (п. 9 ПБУ 19/02).

Первісною вартістю фінансових вкладень, придбаних за договорами, які передбачають виконання зобов'язань (оплату) негрошовими засобами, визнається вартість активів, переданих або підлягають передачі організацією. Вартість активів, переданих або підлягають передачі організацією, встановлюється виходячи з ціни, по якій у порівнянних обставинах звичайно організація визначає вартість аналогічних активів (п. 14 ПБУ 19/02).

При видачі позики передача права власності на передані товари (речі) від позичальника до позичальника зізнається реалізацією (п. 1 ст. 39 НК РФ) і обкладається ПДВ (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ).

Податкова база по ПДВ визначається як вартість переданих товарів, обчислена виходячи з цін, які встановлюються в порядку, аналогічному передбаченому статтею 40 НК РФ, без включення до них ПДВ (п. 2 ст. 154НКРФ).

Моментом визначення податкової бази по ПДВ і виникнення обов'язку з його сплати до бюджету для позичальника є день відвантаження (передачі) товарів за товарним кредитом (подп. 1 п. 1 ст. 167 НК РФ).

Надання (видача) короткострокових (довгострокових) товарних кредитів відображається у бухгалтерському обліку у складі дебіторської заборгованості. У момент фактичної передачі товарів (речей) робляться наступні записи:

ДЕБЕТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» КРЕДИТ 41-1 «Товари на складах»

- Відображено майна вартість - товару, переданого за договором товарного кредиту;

ДЕБЕТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» КРЕДИТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість»

- Нараховано ПДВ по майну - товару, переданого за договором товарного кредиту. Ставка ПДВ за
товару визначена відповідно до статті 164 Н К РФ;

ДЕБЕТ 58-3 «Надані позики» 76 КРЕДИТ «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Нарахована сума наданого товарного кредиту.

Не визнаються доходом організації надходження від інших юридичних і фізичних осіб у погашення кредиту, позики, наданого позичальнику (п. 3 ПБУ 9 / 99).

Повернення (погашення) наданих короткострокових (довгострокових) товарних кредитів відображається у бухгалтерський облік організації як зменшення дебіторської заборгованості. У момент приймання товарів (речей) позикодавцем робляться такі записи:

ДЕБЕТ 41 - 1 «Товари на складах» КРЕДИТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами і креди торамі»

- Відображено вартість повернутого майна без ПДВ в рахунок погашення договору товарного кре
Діта, якщо на умовах кредиту передані товари;

ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів» КРЕДИТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Відображено суму ПДВ із вартості майна - товарів, повернутого за договором товарного кредиту; ДЕБЕТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» КРЕДИТ 58-3 «надається лені позики»

- Відображено погашення товарного кредиту;

ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів»

- Пред'явлений до відрахування з бюджету ПДВ, що відноситься до поверненим майну - товарам.

Відсотки нараховуються кожен за минулий звітний період відповідно до умов договору (п. 16 ПБУ9/99).

Сума відсотків до отримання за наданими (виданих) короткостроковим (довгострокових) товарних кредитів відображається у бухгалтерському обліку як дебіторської заборгованості наступною проводкою:

ДЕБЕТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» КРЕДИТ 91-1 "Інші доходи"

- Відсотки до отримання в натуральній формі за договором товарного кредиту відображені у складі інших доходів організації.

При розрахунку суми відсотків, що підлягають оподаткуванню ПДВ, кількість товару перераховується у відсотки. Потім визначається частка товару, отриманого на сплату відсотків понад ставки рефінансування ЦБ РФ.

Сума відсотків за товарним кредитом в частині перевищення ставки рефінансування ЦБ РФ обкладається ПДВ (подп.Зх. 1 ст. 162НКРФ).

При відображенні в бухгалтерському обліку отримання відсотків в натуральній формі за короткостроковими (довгострокових) товарних кредитів робляться такі записи:

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах» КРЕДИТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами та креди торамі»

- Відображено вартість майна - товарів, отриманого як відсотків за договором товарного кредиту;

ДЕБЕТ 91-2 "Інші витрати» КРЕДИТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість тість»

- Нараховано ПДВ з суми відсотків за товарним кредитом в частині перевищення ставки рефінансування ЦП РФ.