Головна

Витрати на доставку покупних товарів

Витрати на доставку придбаних товарів є різновидом послуг сторонніх організацій.

Організації торгівлі можуть формувати вартість товарів або безпосередньо виходячи з вартості їх придбання, а всі додаткові (транспортно-заготівельні) витрати, включати до складу витрат звертання, або з врахуванням додаткових (транспортно-заготівельних) витрат, пов'язаних з придбанням цих товарів (ст. 320 НК РФ). Аналогічний порядок відображення транспортних витрат передбачено також п. 6 і п. 13 ПБУ 5 / 01. Обраний варіант урахування додаткових витрат повинен бути закріплений в обліковій політиці організації.

Включення транспортних витрат у фактичну вартість кожного конкретного найменування товарів доцільно використовувати організаціям з невеликою номенклатурою товарів, що реалізуються.

Якщо витрати на доставку включаються в фактичну вартість придбання товарів (тари), то в бухгалтерському обліку організацію-покупця вони відображаються наступними проводками:

1. Якщо надходження товарно-матеріальних цінностей організація відображає без використання рахунку 15 «За
готовлення та придбання матеріальних цінностей »:

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах» (41 - 3 «Тара під товаром та порожня»), 41 - 2 "Товари в роздрібній торгівлі» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 76 «Рас подружжя з різними дебіторами та кредиторами »

- Відображено (нарахована) вартість послуг сторонніх організацій без ПДВ, пов'язаних з доставкою партією) товарів на склад (и) покупця;

2. Якщо надходження товарно-матеріальних цінностей організація відображає з використанням рахунку 15 «Заготівельні та придбання матеріальних цінностей»:

ДЕБЕТ 15-2 «Заготівельні й придбання товарів» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 76 «Розрахунки із різними дебіторами та кредиторами»

- Відображено (нарахована) вартість послуг сторонніх організацій без ПДВ, пов'язаних з доставкою партією) товарів на склад (и) покупця;

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах» (41 - 3 «Тара під товаром і порожня»), 41 - 2 "Товари в роздрібній торгівлі» КРЕДИТ 15-2 «Заготівельні і придбання товарів»

- Витрати по доставці включені до фактичну вартість придбаних і оприбуткованих товарів
(тари);

3. При відображенні ПДВ за послугами сторонніх організацій:

ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - вироби вальних запасах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»,
76«Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Врахований (нарахований) ПДВ, сплачений або належний до сплати за послуг сторонніх організацій,
пов'язаних з доставкою партії (й) товарів на склад (и) покупця;

ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів»

- Прийнятий до відрахування з бюджету ПДВ за витратами на доставку придбаних і оприбуткованих то
варів.

При формуванні проводок по списанню зроблених витрат на доставку товарів відбувається розподіл витрат за видами номенклатури придбаних товарів по вартості або кількості (масі, обсягу) придбання товарів кожного виду.

Кількість таких записів асортименту залежить від придбаних товарів.

ПРИКЛАД Транспортної організацією була доставлена партія товарівна загальну суму 100 000 руб., В тому числі:

товари «А» на суму 50 000 руб.;

товари «Б» на суму 30 000 руб.;

товари «В» на суму 20 000 руб.

Сума транспортних витрат склала 11 800 руб., В тому числі ПДВ - 1800 руб.Організація - покупець включає витрати на доставку у вартість придбання товарів.У якості бази розбраті розподілу витрат з доставки прийнята вартість придбання товарів кожного виду.

У бухгалтерському обліку робляться такі записи:

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підряд чікамі»

- 5000 руб. [50 000/100000 х (11 800 - 1800)] - відбита частка транспортних витрат, прихо дящаяся на доставку товару «А»;

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підряд чікамі»

- 3000 руб. [30 000/100000 х (11 800 - 1800)] - відбита частка транспортних витрат, прихо дящаяся на доставку товару «Б»;

ДЕБЕТ 41-1 «Товари на складах» Кредит 60 «Розрахунки з постачальниками і підряд чікамі»

- 2000 руб. [20 000/100 000 х (11 800 - 1800)] - відбита частка транспортних витрат, прихо дящаяся товару на доставку «В»;

ДЕБЕТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - про виробничій запасів» Кредит 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

- 1800 руб. - Нараховано ПДВ, пов'язаний з доставкою партії товарів;

ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 19-3 «Податок на додану вартість по придбаних матеріально - виробничих запасів»

- 1800 руб. - Прийнятий до відрахування з бюджету ПДВ з витрат на доставку придбаних і опріхо дова товарів.

Планом рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій та інструкцією з його застосування, затвердженого Наказом Мінфіну РФ від 31 жовтня 2000 № 94н, для узагальнення інформації про витрати, пов'язані з продажем продукцію, товарів, робіт і послуг, призначений рахунок 44 «Витрати на продаж».

Якщо витрати на доставку включаються до складу витрат на продаж в організації торгівлі, то в бухгалтерському обліку організації-покупця вони відображаються наступними проводками:

ДЕБЕТ 44 «Витрати на продаж» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 76 «Розрахунки с різними дебіторами та кредиторами»

- Відображено (нарахована) вартість послуг третіх сторін організацій без ПДВ, пов'язаних з доставкою пар
тіей) товарів на склад (и) покупця;

ДЕБЕТ 19 «Податок на додану вартість по придбаних цінностей» субрахунок «ПДВ по виконаних робіт (послуг) сторонніх організацій» КРЕДИТ 60 «Розрахунки з по постачальника і підрядниками», 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- Врахований (нарахований) ПДВ, сплачений або належний до сплати за послуги сторонніх організацій,
пов'язаних з доставкою партії (й) товарів на склад (и) покупця;

ДЕБЕТ 68-2 «Розрахунки з податку на додану вартість» КРЕДИТ 19 «Податок на до додану вартість по придбаних цінностей» субрахунок «ПДВ по виконаних ботам ра (послуг) сторонніх організацій»

- Прийнятий до відрахування з бюджету ПДВ по прийнятих до обліку витрат, пов'язаних з доставкою придбаних товарів.

При часткове списання витрат обігу підлягають розподілу витрати на транспортування (доставку) між проданим товаром і його залишком на кінець місяця.

Для визначення перехідного залишку витрат - транспортних витрат на початок місяця необхідно по середньому відсотку обчислити залишок витрат на залишок товару у відповідності зі статтею 320 НК РФ у наступному порядку:

1. Визначається сума транспортних витрат, що припадають на всі нереалізовані товари на початок місяця й здійснених у поточному місяці (залишок (дебетове сальдо) на кінець місяця за рахунком 44-1 «Витрати обігу» за статтею «Транспортні витрати»);

2. Визначається вартість товарів, реалізованих у поточному місяці, і вартість всіх нереалізованих товарів, у тому числі і товарів відвантажених, право власності на які ще не перейшло до покупця;

3. Розраховується середній відсоток як відношення суми транспортних (прямих) витрат (пункт 1) до вартості товарів (пункт 2);

4. Визначається сума транспортних витрат, що відноситься до залишку товарів на складі, як добуток середнього відсотка на вартість залишку товарів на кінець місяця.

Сума транспортних витрат, що зменшують базу оподаткування з податку на прибуток організацій оптової, дрібнооптової та роздрібної торгівлі, визначається як різниця між сумою транспортних витрат, визначеної в пункті 1, та сумою витрат, визначеної в пункті 4.

Розрахована сума витрат обігу за місяць, що відноситься до транспортних витрат, списується в бухгалтерському обліку на витрати від продажів записом по дебету рахунку 90-7 «Комерційні витрати» і кредиту рахунку 44-1 «Витрати обігу».

Цей метод розрахунку транспортних витрат дозволяє наблизити бухгалтерський облік до податкового.

Методичними вказівками по бухгалтерському обліку матеріально-виробничих запасів, затвердженими наказом Мінфіну від Росії 28 грудня 2001 № 119н, рекомендується складати даний розрахунок, якщо величина транспортно-заготівельних витрат, пов'язаних з придбанням і доставкою товарів складає більше 10 відсотків від загального обсягу виручки від продажу, а також при їх нерівномірному рівні протягом року.

ПРИКЛАДСума транспортних витрат, включених до складу витрат обігу організації оп печних торгівлі на кінець місяця, склала 60 000 руб.

Залишок товарів на складі організації на кінець місяця склав 2 000 000 руб.

У бухгалтерському обліку за місяць були зроблені такі записи:

ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ 41-1 «Товари на складах»

- 1 000 000 руб. - Списана облікова вартість реалізованих товарів;

ДЕБЕТ 90-2 «Собівартість продажів» КРЕДИТ 45 «Товари відвантажені»

- 100 000 руб. - Списана облікова вартість відвантажених за договорами товарів, право власної
ності на що перейшло до покупця;

ДЕБЕТ 45 «Товари відвантажені» КРЕДИТ 41-1 «Товари на складах»

- 200 000 руб. - Списана облікова вартість відвантажених товарів за договорами, право влас
ності на які ще не перейшло до покупця;

У бухгалтерському обліку робляться такі записи:

а) при розрахунку суми списання транспортних витрат:

сума реалізованих товарів і залишок товару на кінець місяця 3 300 000 руб.(2 000 000 +200+ 000 +1000 000 +100 000);

середній відсоток витрат обігу - 0018 (60 000 / 3 300 000);

залишок витрат на залишок товару - 39 600 руб. [(2 000 000 крб. + 200 000 руб.) Х 0018];

сума списання транспортних витрат - 20 400 руб.(60 000 - 39 600);

б) при списання розрахованої суми транспортних витрат:

ДЕБЕТ 90 - 7 «Комерційні витрати» КРЕДИТ 44-1 «Витрати обігу»

- 20 400 руб. - Списані транспортні витрати за звітний місяць на витрати від продажів.

У бухгалтерському обліку витрати обертання з включеними до їх складу витратами на транспортування (доставку) можуть повністю після закінчення місяця списуватися на собівартість проданих товарів (п. 9 ПБУ 10/99). У цьому разі рахунок 44 «Витрати на продаж» не матиме перехідний залишок на кінець місяця.

Щомісячне повне списання витрат обігу на витрати може бути використано організаціями з невеликим обсягом транспортних витрат, які, у цьому випадку, можна не враховувати відокремлено у складі витрат обігу.