Головна

Загальні рекомендації з бухгалтерського обліку товарів

Основні вимоги до бухгалтерського обліку товарів:

суцільне, безперервне і повне відображення руху (приходу, витрат, переміщення) та наявності запасів товару;

облік кількості та оцінка товарних запасів;

оперативність (своєчасність) обліку запасів товару;

достовірність;

відповідність синтетичного обліку з даними аналітичного обліку на початок кожного місяця (по оборотах і залишках);

відповідність даних складського обліку та оперативного обліку руху запасів товару в підрозділах організації даними бухгалтерського обліку.

Облік товарів здійснюється на бухгалтерських рахунках, передбачених Планом рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій і інструкції з його застосування, затвердженого Наказом Мінфіну РФ від 31 жовтня 2000 № 94н. При цьому застосовуються:

рахунок 15 «Заготівельні та придбання матеріальних цінностей»;

рахунок 16 «Відхилення у вартості матеріальних цінностей»;

рахунок 41 «Товари»;

рахунок 42 «Торгова націнка»;

рахунок 002 Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання.

Для узагальнення інформації про наявність та рух товарно-матеріальних цінностей, придбаних як товар для продажу, призначений рахунок 41 «Товари». На рахунку враховується також наявність і рух товарно-матеріальних цінностей, придбаних у якості тари (на субрахунку 41-3 «Тара під товаром і порожня»), а також тара власного виробництва (крім інвентарної, обліковується на рахунках 01 «Основні засоби» і 10 «Матеріали»).

В організаціях торгівлі на рахунку 41 «Товари» обліковуються відокремлено:

на субрахунку 41-1 «Товари на складах» - за фактичною вартістю придбання товари, що знаходяться на оптових та розподільчих базах, складах, у коморах організацій і т. п.;

на субрахунку 41-2 "Товари в роздрібній торгівлі» - за продажною (роздрібної) вартості товари, що знаходяться в організаціях, зайнятих роздрібною торгівлею (у магазинах, наметах, кіосках, кіосках і т. п.) з одночасним відображенням торговельної націнки (знижки) по цих товарах на рахунку 42 «Торгова націнка». Торговельна націнка (знижка, накидка) представляється для покриття витрат торгівлі та є частиною роздрібної ціни товару. На цьому ж субрахунку враховується наявність і рух скляного посуду (пляшок, банок та ін) У організаціях роздрібної торгівлі.

Товари, передані в переробку на сторону, не списуються з рахунку 41 «Товари», а враховуються на ньому відокремлено (на окремому субрахунку).

За дебетом рахунка 41 "Товари" відображається надходження товарів в організацію, за кредитом - їх вибуття (списання).

Аналітичний облік ведеться за видами товару (сортовий облік) або по товарах, отриманим по одному (кільком) документами (партійний облік). Облік організовується в натуральному і грошовому виразі. При використанні цього рахунку організація повинна забезпечити можливість отримання інформації по місцях зберігання товарів.

Для узагальнення інформації про торгові націнках на товари, якщо їх облік ведеться за продажними цінам, призначений рахунок 42 «Торгова націнка». На рахунку враховуються також знижки постачальників організаціям роздрібної торгівлі на можливі втрати товарів і на відшкодування додаткових транспортних витрат.

У разі прийняття до бухгалтерському обліку товарів сума торгової націнки відображається за кредитом рахунку. При реалізації товару ця сума вказується з мінусом (сторнується).

Аналітичний облік ведеться за видами товару. Облік організовується в грошовому вираженні.

Надходження товарів може бути відображено з використанням рахунку 15 «Заготівельні та придбання матеріальних цінностей», який призначений для узагальнення інформації про заготовлених та придбання матеріально-виробничих запасів, що відносяться до засобів в обігу.

Записи за дебетом рахунка проводяться по товарах, що надійшли на розрахункові документи. За кредитом рахунку відображаються фактично надійшли за цими документами товари.

Залежно від прийнятої підприємством організації обліку формування фактичної вартості придбаних товарів може бути відображено без застосування рахунку 15 «Заготівельні та придбання матеріальних цінностей» безпосередньо на рахунку 41 «Товари».

Щоб узагальнення інформації про наявність та рух товарно-матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання в цінах, зазначених у приймально-здавальних актах або у рахунках платіжних вимогах, призначений позабалансовий рахунок 002 «Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання».

На цьому рахунку враховуються товарно-матеріальні цінності з відмов від акцепту; заборонені до витрачання до їх оплати; оплачені і не вивезені з схоронну розписку; помилково адресовані даній організації; іншим причин, коли знаходяться в організації товарно-матеріальні цінності їй не належать.

Організація в міру повернення товарно-матеріальних цінностей, що перебувають у неї на відповідальному зберіганні, списує їх вартість з зазначеного позабалансового рахунку.

Аналітичний облік ведеться по організаціям-власникам за видами товарів, матеріалів. Облік організовується в натуральному і грошовому виразі. При використанні цього рахунку організація повинна забезпечити можливість отримання інформації по місцях зберігання товарів, матеріалів.

Як елементи довідника умовно-постійної інформації про товар можуть бути використані наступні дані:

повне і (або) скорочене найменування і характеристику (вид, сорт, група, артикул тощо) товару (інші відомості про товар відповідно до прийнятого в організації порядком обробки даних бухгалтерського обліку). У характеристиці товару вказуються основні відомості, що характеризують товар. Скорочене найменування товару використовується, як правило, як номенклатурного найменування товару, як об'єкта аналітичного обліку. Повне найменування товару використовується, як правило, при заповненні первинних документів за допомогою засобів обчислювальної техніки;

код (номенклатурний номер) товару, як об'єкта аналітичного обліку;

код одиниці виміру товару по Загальноросійської класифікації одиниць виміру (ОКЕІ);

повне або скорочене найменування одиниці вимірювання товару відповідно до прийнятого в організації порядком обробки даних бухгалтерського обліку;

коефіцієнти перерахунку кількості товару з одних одиниць вимірювання в інші і найменування цих одиниць виміру;

ставка податку на додану вартість;

норма запасу (ліміт) товару виходячи з прийнятих одиниць виміру;

продажні (роздрібна, дрібнооптовий, оптова) (відпускні) ціни товару за одиницю виміру. Ціни можуть бути вказані у рублях або в умовних одиницях;

торгові знижки, націнки (накидки) на товар у відсотках;

мінімальна кількість (обсяг) дрібнооптового (оптового) відпуску (відвантаження) покупцеві товару виходячи з прийнятих одиниць виміру в організаціях оптової торгівлі;

норма убутку для товарів, для яких передбачені норми убутку;

номер вантажної митної декларації (ВМД) та країна походження імпортного товару;

інші дані.