Головна

Активи, повязані з матеріально-виробничих запасів (МПЗ)

Відповідно до пункту 2 ПБУ 5 / +01 до матеріально-виробничих запасів (МПЗ) відносяться сировина, матеріали, готова продукція, товари тощо Словом, це будь-яке майно, яке організація використовує у виробництві продукції (робіт, послуг), для управлінських потреб або для продажу, єдине обмеження: строк корисного використання МПЗ не повинен перевищувати 12 місяців.

До складу матеріалів включаються також інвентар, інструменти, господарські речі та інші предмети праці, що включаються до складу коштів в обігу, які служать менше року. При відпуску таких предметів у виробництво їх вартість відразу списується на матеріальні витрати.

одиниця бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів вибирається організацією самостійно й закріплюється в обліковій політиці. В залежності від манери матеріально-виробничих запасів, порядку їхнього придбання й використання одиницею матеріально-виробничих запасів може бути номенклатурний номер, партія, однорідна група тощо Облік МПЗ повинен забезпечувати формування повної і достовірної інформації про ці запаси, а також належний контроль за їх наявністю і рухом.

Готова продукція - частина МПЗ, призначена для продажі. Вона є результатом кінцевим виробничого циклу, активом, обробка (комплектація) якого закінчена, технічні та якісні характеристики відповідають умовам договору або вимогам інших документів, у випадках, встановлених законодавством.

Продукція, яка не пройшла всі фази обробки і ще не прийнята службою контролю, враховується в складі незавершеного виробництва. Щодо такої продукції, як уже було сказано вище, положення ПБУ 5 / 01 не застосовується.

Товари - частина МПЗ, яка придбана або отримана від інших юридичних або фізичних осіб і призначена для продажу.

При визначенні об'єктів, відображаються у обліку як МПЗ, вирішальне значення має той факт, чи знаходяться ці об'єкти у власності організації.

Що знаходяться на складах організації, але не належать їй, матеріали, обліковуються на позабалансових рахунках. Для цих цілей використовуються рахунки 002 «Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання» та 003 «Матеріали, прийняті в переробку». Облік таких матеріалів ведеться в оцінці, передбаченої в договорі або узгодженої з власником. При відсутність такої ціни, МПЗ обліковуються в умовній оцінці (п. 10 і 18 Методичних вказівок по МПЗ). Організація повинна забезпечити роздільний облік матеріалів, що належать їй, і тих, право власності на які у неї відсутній.

Матеріали оплачені, але не вивезені зі складів постачальників, враховуються в складі дебіторської заборгованості (п. 10 Методичних вказівок по МПЗ) і відображаються проводкою:

ДЕБЕТ 60 субрахунок «Розрахунки за авансами виданими» КРЕДИТ 51

- Відображено заборгованість постачальника з відвантаження матеріалів.

Якщо за умовами договору право власності на придбані і оплачені МПЗ перейшло до організації, але самі МПЗ в організацію не надійшли, вони тим не менше повинні прийматися організацією до обліку (без оприбуткування на склад) незалежно від їх місцезнаходження. Відповідно до пункту 26 ПБУ 5 / 01 МПЗ, що належать організації, але перебувають у дорозі, враховуються в бухгалтерському обліку на підставі документів, що підтверджують дату відвантаження в оцінці, передбаченої в договорі, з наступним уточненням фактичної собівартості.

ПРИКЛАД Організація в березні 2007 р. Уклала з постачальником договір на постачання матеріалів на суму 118 000 руб. (В т. Ч.ПДВ - 18 000 руб.).За умовами договору право власності на мате ріал переходить до організації в момент їх відвантаження постачальником.

25 березня матеріали були здані постачальником на залізничну станцію і відвантажені на адресу організації.У момент приймання залізницею вантажу, він перейшов у власність покупця.Організація оплатила матеріали, проте покупцеві вони надійшли лише 22 квітня.

У бухгалтерському обліку організації зазначені операції повинні бути відбиті наступними про горілками.

У березні:

ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ +51

-118 000 руб. - Оплачені матеріали;

ДЕБЕТ 10 субрахунок «Матеріали у дорозі» КРЕДИТ 60

- 100 000 руб. (118 000 - 18 000) - відбита вартість матеріалів в дорозі, на які перейшло
право власності;

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60

- 18 000 руб. - Відображено ПДВ згідно рахунку - фактурі.

У квітні:

На початку квітня вищевказані проводки повинні бути сторнувати з метою приведення у відповідне соот вартості матеріалів на складі і в бухгалтерському обліку.При цьому в обліку необхідно сде лать запису:

ДЕБЕТ 10 субрахунок «Матеріали в дорозі» КРЕДИТ 60

- 100 000 руб. - Сторнувати вартість матеріалів в дорозі; 19 ДЕБЕТ КРЕДИТ 60

- 18 000 руб. - Сторнувати ПДВ за непоступівшім матеріалами.

У міру надходження матеріалів вони оприбутковуються в обліку і відображаються проводками:

ДЕБЕТ 10 субрахунок «Матеріали на складі» КРЕДИТ 60

- 100000 руб. - Оприбутковано матеріали;

ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60

- 18 000 руб. - Відображено ПДВ за що надійшли матеріалами; ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 19

- 18 000 руб. - Пред'явлений до відрахування ПДВ.

Викладений вище порядок обліку в рівній мірі відноситься і до товарів.