Головна

Обчислення ПДВ по придбаних основних засобів

Загальні умови, що необхідно дотриматися, щоб прийняти сплачений ПДВ до відрахування, викладені в п. 2 ст. 171 НК РФ. Вони зводяться до наступного:

1. Придбані товари (роботи, послуги) повинні призначатися для здійснення операцій, що обкладаються ПДВ, або для перепродажу.

2. Товари (роботи, послуги) повинні бути взяті на облік і сплачені, що має підтверджуватися відповідними первинними документами.

3. Сума податку повинна бути виділена в рахунку-фактурі.

Для відрахувань за основними засобами передбачені додаткові правила. Їх два, і вони доповнюють один одного.

Перше правило сформульовано в пункті 1 статті 172 НК РФ. Відповідно до цього пункту суми ПДВ, сплачені платником податку при придбанні основних засобів, у повному обсязі відраховуються після ухвалення на облік даних основних засобів.

Друге правило сформульовано в пункті 5 статті 172 Кодексу. Воно свідчить, що відрахування сум податку, пред'явлені платникові податків підрядними організаціями (замовниками-забудовниками) при проведенні ними капітального будівництва, складання (монтажі) основних засобів, суми податку, пред'явлені платникові податків по товарах (робіт, послуг), придбаних ним для виконання будівельно-монтажних робіт, та суми податку, пред'явлені платникові податків при придбанні їм об'єктів незавершеного капітального будівництва, проводяться в міру постановки на облік відповідних об'єктів завершеного капітального будівництва (основних засобів) з моменту, зазначеного в абзаці другому пункту 2 статті 259 НК, або при реалізації об'єкта незавершеного капітального будівництва. Відрахування сум податку, вказаних в абзаці другому пункту 6 статті 171 НК, проводяться в міру сплати до бюджету податку, обчисленого платником податків при виконанні будівельно-монтажних робіт для власного споживання, відповідно до статті 173 НК.

Таким чином, відповідь на питання, коли можна прийняти до відрахування ПДВ, сплачений постачальникам основних засобів, залежить від того, чи вимагають основні засоби монтажу. Якщо вони не вимагають монтажу, податок приймається до відрахування в тому податковому періоді (місяці або кварталі), коли основні кошти були введені в експлуатацію. За основними засобами, що вимагає монтажу, ПДВ приймається до відрахування в місяця, наступного за місяцем, в якому основні засоби були введені в експлуатацію. Аналогічний порядок застосовується й у відношенні ПДВ з послуг зі складання та монтажу основних засобів.

При цьому рахунки-фактури, отримані покупцем від продавців по придбаних товарах (виконаних робіт, наданих послуг) для виконання з 1 січня 2001 року будівельно-монтажних робіт для власного споживання, реєструються в книзі покупок з метою визначення суми податку на додану вартість, пропонованої до відрахування, у порядку, встановленому абзацом першим пункту 5 статті 172 Податкового кодексу Російської Федерації.

Рахунки-фактури реєструються в книгу покупок з метою визначення суми податку на додану вартість, пропонованої до відрахування, у порядку, встановленому абзацом другим пункту 5 статті 172 Податкового кодексу Російської Федерації.

Рахунки-фактури, пред'явлені покупцеві підрядними організаціями при виконанні з 1 січня 2001 будівельних робіт, складання (монтажу) устаткування, що включається до складу основних засобів, реєструються в книзі покупок з метою визначення суми податку на додану вартість, пропонованої до відрахування, у порядку, встановленому абзацом першим пункту 5 статті 172 Податкового кодексу Російської Федерації.

Такий порядок відображено і в пункті 12 Правил ведення журналів обліку отриманих і виставлених рахунків-фактур, книг покупок і книг продажів при розрахунках з податку на додану вартість. Вони затверджені постановою Уряду РФ від 2 грудня 2000 № 914.

До моменту введення основних засобів в експлуатацію витрати з їх придбання і доведення до робочого стану обліковуються за дебетом рахунка 08 «Капітальні вкладення». Сформована первісна вартість основних засобів, прийнятих в експлуатацію, списується з цього рахунку в ДЕБЕТ рахунку 01 «Основні засоби». Таким чином, ПДВ, сплачений при придбанні основних засобів, можна прийняти до відрахування не раніше податкового періоду (місяця або кварталу), в якому їхня вартість буде відбита по рахунку 01.

Сума ПДВ (включаючи податок з робіт зі складання та монтажу обладнання), сплачена підрядної організації і підлягає відрахуванню, повинна бути дорівнює сумі податку, відображеної в довідці про вартість виконаних робіт і витрат (форма КС-3). Обсяг виконаних будівельно-монтажних робіт, який вказується у цій довідці, визначається підрядною організацією по кожному об'єкту будівництва згідно з даними журналу обліку виконаних робіт.

Підставою для розрахунків між платником податків і підрядною організацією служить акт приймання виконаних будівельно-монтажних робіт (форма КС-2). При здачі підрядною організацією обладнання в монтаж документом, на підставі якого здійснюються розрахунки, що є акт інвентаризації незавершеного виробництва.

ПРИКЛАДУ січні 2007 року ТОВ «Зоря» придбало обладнання вартістю 236000 крб. (В тому числі ПДВ - 36000 руб.).У тому ж місяці його монтаж зроблений силами сторонньої організації.Її послуги обійшлися в 59000 руб. (В тому числі ПДВ - 9000 руб.).Акт прийому - передачі основних коштів і акт про виконання робіт підписані, рахунки - фактури отримані.Обладнання та послуги з його монта жу сплачені в січні.У тому ж місяці воно введено в експлуатацію.У бухгалтерському обліку треба зробити наступні проведення:

в січні 2007 року

ДЕБЕТ 07 КРЕДИТ 60

- 200 000 руб. (236 000 руб. - 36 000 грн.) - Придбано обладнання; ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60

- 36 000 руб. - Виділено ПДВ із вартості придбаного обладнання; ДЕБЕТ 08-3 КРЕДИТ 07

- 200 000 руб. - Обладнання передано в монтаж; ДЕБЕТ 08-3 КРЕДИТ 60

- 50 000 руб. (59 000 руб. - 9000 грн.) - Відображено вартість робіт з монтажу; ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60

- 9000 руб. - Виділено ПДВ по виконаних роботах; ДЕБЕТ 01 КРЕДИТ 08-3

- 250 000 руб. (200 000 руб. + 50 000 руб.) - Обладнання введено у експлуатацію; ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ +51

- 295 000 руб. (236 000 руб. + 59 000 руб.) - Оплачено обладнання та послуги з його монтажу;

в лютому 2007 року

(В цьому місяці організація не приймає до відрахування ПДВ, сплачений при придбанні устатку вання, а також по послугах з його монтажу.)

ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 19

- 36 000 руб. - Прийнятий до відрахування ПДВ, сплачений при придбанні обладнання; ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ +19

- 9000 руб. - Прийнятий до відрахування ПДВ по виконаних монтажних роботах.

При придбанні основних засобів, права на які підлягають державній реєстрації (наприклад, нерухомості), виникають деякі особливості. Такі основні засоби включаються до складу відповідної амортизується групи з моменту подачі документів на реєстрацію (п. 8 ст. 258 НК РФ). Цей факт має бути документально підтверджено. Таким чином, НК дозволяє нараховувати амортизацію незалежно від факту державної реєстрації прав на нерухомість. Сплачений ПДВ приймається до відрахування тільки після введення основного засобу у експлуатацію (відображення за дебетом рахунка 01). А це, у свою чергу, можна зробити тільки після отримання свідоцтва про державну реєстрацію.

ПРИКЛАДУ січні 2007 року організація набула і оплатила будинок вартістю 354 000 руб. (В тому числі ПДВ - 54 000 грн.).У тому ж місяці вона подала документи на реєстрацію свого пра ва на будівлю.У березні організація отримала свідоцтво про державну реєстрацію прав на будівлю і ввела його в експлуатацію.

У бухгалтерському обліку необхідно зробити наступні проводки: у січні 2007 року

ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 60

- 300 000 руб. (354 000 руб. - 54 000 грн.) - Придбано будівля; ДЕБЕТ 19 КРЕДИТ 60

- 54 000 руб. - Виділено ПДВ із вартості придбаного будівлі; ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ +51

- 354 000 руб. - Оплачено будівлю;

у березні 2007 року

ДЕБЕТ 01 КРЕДИТ 08

- 300 000 руб. - Будівля введена в експлуатацію; ДЕБЕТ 68 КРЕДИТ 19

- 54 000 руб. - Прийнятий до відрахування ПДВ, сплачений при придбанні будівлі.

Іноді організації дооборудуют, реконструюють або модернізують належні їм основні засоби. Для цього можна придбати різні товари (виконуються роботи, надаються послуги). Податок, сплачений з них, можна також прийняти до відрахування. Це можна зробити в періоді, в якому витрати на дообладнання, реконструкцію та модернізацію будуть включені у вартість основних засобів і відображені на рахунку 01.

ПРИКЛАДУ січні 2007 року ТОВ «Зоря» розпочало роботи з реконструкції належного йому ос новних кошти із залученням підрядної організації.Витрати по реконструкції збиралися на рахунку 08.У березні цього ж року після закінчення робіт витрати на реконструкцію були перенесені на рахунок 01.

У цьому випадку організація може прийняти до відрахування ПДВ, сплачений підрядної організації, у січні 2007 року.

Роботи, пов'язані з переобладнанням або технічним обслуговуванням основних засобів, мо гут бути одним з видів ремонту.У цьому випадку ПДВ, сплачений платником податку за пріоб Ретені товарів (робіт, послуг), використовуваних при виконанні відповідних робіт, прини мается до відрахування у звичайному порядку.

Можлива ситуація, коли основні засоби придбані, оплачені і введені в експлуатацію в період, коли підприємство з яких - небудь причин не здійснювало діяльності, і відповідно але, у нього не було об'єкта оподаткування з ПДВ.

У цьому випадку податок на додану вартість за основними засобами береться до відрахування на підставі пункту 1 статті 171 НКРФ. Згідно з цим пунктом платник податку має право зменшити загальну суму податку, обчислену у відповідності зі статтею 166 НКРФ, на встановлені статтею 171 НКРФ податкові відрахування.Таким чином, відрахування виробляються тільки тоді, коли є нарахована сума податку.

Якщо підприємство не працювало і, відповідно, у нього не було об'єкта оподаткування з ПДВ, сплачений податок до відрахування не приймається.Він повинен числиться на рахунку 19 «Податок на добав ленну вартість по придбаних цінностей» до того моменту, поки не з'являться податкообкладати мі обертів.

Рахунки-фактури, отримані від постачальників основних засобів, реєструються в книзі покупок у податковому періоді (місяці або кварталі), в якому будуть дотримані всі умови для прийняття ПДВ до відрахування. Точно так само реєструються і рахунки-фактури, одержані від підрядних організацій, які проводили капітальне будівництво чи зборку (монтаж) основних засобів.

ПРИКЛАДУ січні 2007 року ТОВ «Зоря» придбало обладнання вартістю 236 000 руб. (В тому числі ПДВ - 36000 руб.).У тому ж місяці його монтаж зроблений силами сторонньої організації.Її послуги обійшлися в 59000 руб. (В тому числі ПДВ - 9000 руб.).Акт прийому - передачі основних коштів і акт про виконання робіт підписані, рахунки - фактури отримано.Обладнання та послуги з його монта жу сплачені в січні.У тому ж місяці його запровадження в експлуатацію.

Підлягають суми відрахування ПДВ по придбаному основному засобу (36 000 грн.) І по мон ної робіт (9000 руб.) Слід зареєструвати в книзі покупок у березні 2007 року.

У податковій декларації сума ПДВ, сплачена постачальнику основних засобів і прийнята до відрахування, відбивається по рядку 311 підрозділу «Податкові відрахування». Сума податку, сплачена підрядної організації з капітального будівництва, записується в рядок 323, по збірці (монтажу) - в рядок 312.

Крім того, МНС РФ випустило лист від 23 квітня 2004 № 03-1 - 08/1057/16 «Про Порядок застосування податкових відрахувань при виконанні будівельно-монтажних робіт для власного споживання», в якому дав роз'яснення про порядок застосування відрахувань в організаціях, що здійснюють будівельно-монтажні роботи, виконані для власного споживання, що використовуються в діяльності, яка не підлягає оподаткуванню. Оскільки об'єкт буде використовуватися для здійснення операцій, не оподатковуваних податком на додану вартість, то згідно з пунктом 2 статті 170 Кодексу суми податку, обчислені платником податків при виконанні будівельно-монтажних робіт для власного споживання, враховуються у вартості цього основного засобу і відрахування не підлягають.

Якщо організації здійснюють операції, як оподатковувані, так і не обкладаються податком на додану вартість, вони повинні забезпечити ведення роздільного обліку таких операцій, включаючи випадок, коли вона переведена на сплату єдиного податку на поставлений дохід для певних видів діяльності. Правила ведення роздільного обліку визначаються в облікову політику організації. У разі відсутності роздільного обліку за такими операціями сума податку на додану вартість відрахування не підлягає і до витрат, що приймаються до відрахування при обчисленні податку на прибуток організацій, не включається.

На підставі положень діючого законодавства організації, переказуються на особливі режими оподаткування, то є на сплату єдиного сільськогосподарського податку, спрощену систему оподаткування та єдиний податок на поставлений дохід для окремих видів діяльності, звільняються від сплати податку на додану вартість. Про це йдеться, зокрема, у пункті 3 статті 346,1, пункту 2 статті 46.11, пункті 4 статті 346,26 НК РФ.

Суми податку на додану вартість, сплачені при придбанні об'єктів основних засобів, що використовуються організаціями для здійснення операцій з виробництва та реалізації продукції (виконанні робіт, наданні послуг) у рамках спеціальних податкових режимів, відрахуванню не підлягають, а враховуються у вартості їх придбання. Якщо основні засоби були придбані до переходу на спрощену систему оподаткування, сплату єдиного сільськогосподарського податку або сплату єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності, то організації повинні відновити суми зарахованих раніше ПДВ. Про це йдеться в листі Мінфіну Росії від 26 січня 2004 року № 04-02-05/3/4.

При цьому обчислення податку сум, що підлягають відновленню по вказаних основних засобів, здійснюється з урахуванням їх залишкової вартості, сформованої за даними бухгалтерського обліку на дату переходу на відповідний режим оподаткування. ПДВ підлягає відновленню й сплаті до бюджету в частці недо-амортизованою вартості об'єктів основних засобів. У частині майна, одноразово віднесених на витрати (наприклад, вартістю до 10 000 руб. За одиницю), відновлювати ПДВ не треба, тому що зазначене майно не належить за правилами податкового обліку до амортизується.

Документами, що підтверджують правильність розрахунку ПДВ, є:

- Акт прийому-передачі основних засобів (форма ОС-+1);

- Інвентарна картка обліку основних засобів (форма ОС-6) і т.д.

А также рахунки-фактури і платіжні документи, що підтверджують оплату основних засобів та робіт з їх збірці (монтажу). При їх оплати третіми особами потрібно скласти акти заліку взаємних вимог та інші документи, що підтверджують факт операції.

Якщо основний засіб потребує державної реєстрації, то документи, що підтверджують факт реєстрацію або подання матеріалів для реєстрації.

Якщо первинні документи, розрахункові документи або рахунки-фактури оформлені неправильно, ПДВ прийняти до відрахування не можна.