Головна

Подальша оцінка МПЗ

Відповідно до пункту 12 ПБУ 5 / 01 фактична собівартість матеріалів, за якою вони прийняті до бухгалтерського обліку, не підлягає зміні, крім випадків, встановлених законодавством України.

В даний час російським законодавством пряма переоцінка матеріальних цінностей, що враховуються у складі коштів в обігу, не передбачена.

Однак пунктом 25 ПБУ 5 / 01 передбачено, що з морально застарілим запасів, повністю або частково таким, що втратив свою первинну якість, ціна на які на ринку знизилася, вартість на кінець року для відображення їх у бухгалтерському балансі може змінюватися за допомогою створення резервів під зниження вартості матеріальних цінностей .

Резерв створюється в кінці кожного звітного року за рахунок фінансових результатів організації на величину різниці між поточною ринковою вартістю та фактичною собівартістю, якщо остання вище поточної ринкової вартості.

Резерв може створюватися за кожною одиницею або за групами аналогічних МВЗ. Перший спосіб більш точний, але й більш трудомісткий. Вибір способу повинен бути закріплений в обліковій політиці. Створення резерву дозволяє відобразити МПЗ за найменшою з двох оцінок (фактичної собівартості або ринковою ціною). Матеріальні цінності в цьому випадку відображаються в бухгалтерському балансі за вирахуванням утвореного резерву, який значиться на рахунку 14.

Резерв під зниження вартості матеріальних цінностей не створюється за сировини, матеріалів та інших матеріально-виробничих запасів, які використовуються при виробництві готової продукції, якщо на звітну дату поточна ринкова вартість цієї готової продукції відповідає фактичної собівартості або перевищує її.

При утворенні резерву під зниження вартості МПЗ (за станом на 31 грудня звітного року) в облік роблять запис:

ДЕБЕТ 91 «Інші доходи і витрати» КРЕДИТ 14

- Створено резерв на суму різниці між зазначеними оцінками запасів.

Резерв відновлюється в міру реалізації ТМЦ, під які було створено.

Освіта резервів та їх аналітичний облік на рахунку 14 ведуться по кожному виду запасів, під які створюється резерв.

Залишок на рахунку 14 «Резерви під зниження вартості матеріальних цінностей» показує перевищення собівартості фактичний матеріальних цінностей над їхньою ринковою вартістю тільки на кінець звітного періоду.

Слід зазначити, що рахунок 14 застосовується для узагальнення інформації про резерви під відхилення вартості не тільки по рахунку 10, а й за іншими коштами в обороті - незавершеного виробництва, готової продукції, товарів і т.п. Тому при складанні бухгалтерського балансу за рік сума резерву під зниження вартості матеріальних цінностей (сальдо по рахунку 14) зіставляється з сальдо по рахунках 10, 20, 23, 43, 41. Після такого зіставлення матеріальні цінності відображають у бухгалтерському балансі в непо-оцінкою - за аналогією з необоротні активи, вкладеннями в акції інших організацій, що котируються на фондовій біржі, дебіторською заборгованістю, під яку створюються резерви сумнівних боргів.

Зверніть увагу, створення резерву під зниження вартості ТМЦ для цілей оподаткування не передбачено. Тобто, глава 25 Податкового кодексу РФ не передбачає зменшення податкової бази по податку на прибуток на суму резерву під зниження вартості матеріальних цінностей.

ПРИКЛАДПідприємство в середині 2007 р. Оприбутковано 1000 од. Товару за 50 руб. За штуку на об щую суму 50 000 руб.Товари в кількості 400 од. Були продані.На кінець року на складі залишилося 600 од. Товару на суму 30 000 руб.На ринку намітилося стійке зниження ціни на даний товар.

Поточна ринкова вартість цього товару складає 30 руб. За од. Або 18 000 руб. За що залишилася партію.У зв'язку з цим передбачається, що організація недоотримає частину виручки.

За станом на 31 грудня 2007 р. В організації створюється резерв під відхилення вартості то вара на суму 12 000 руб.

В обліку це відіб'ється наступною проводкою:

ДЕБЕТ 91 субрахунок «Інші витрати» КРЕДИТ 14

- 12 000 руб. - Створено резерв під зниження вартості матеріальних цінностей.

У річному бухгалтерському балансі за 2007 р. Вартість товарів буде показана за вирахуванням резерву, тобто за ринковою ціною.Ця ж ціна буде відображена і у вступному балансі на 1 січня 2008

Якщо в період, наступний за звітним, поточна ринкова ціна товарів цих збільшиться, скажімо, на 5 руб. (35 руб. За шт.), То відповідна частина резерву буде віднесено на зменшення стоімос ти матеріальних витрат:

ДЕБЕТ 14 КРЕДИТ 91 субрахунок «Інші витрати»

- 3000 руб. (600 од. Х 5 руб). - Відображено збільшення ринкової ціни товарів за рахунок створеного
раніше резерву.

Аналогічна проведення буде здійснена у міру реалізації цінностей, під зниження стоїмо сті яких був створений резерв.

Якщо в кінці звітного періоду резерв не буде повністю використаний, то сума невикористаного резерву приєднується до фінансових результатів та списується з дебету рахунку 14 за рахунок інших доходів і витрат. Таким чином, резерв, створений наприкінці звітного періоду, повністю списується в якості інших доходів. Наприкінці наступного за звітним періоду резерв знову створюється за тією ж схемою в розмірі перевищення фактичної вартості матеріалів, за якою вони прийняті до бухгалтерського обліку, над їх ринковою вартістю.