Головна

Податковий облік орендованих основних засобів

Отримання майна в оренду

При передачі майна в оренду право власності на це майно залишається в орендодавця. У зв'язку з цим за загальним правилом майно, що є предметом договору оренди, продовжує числитися на балансі у орендодавця. Орендар ж приймає зазначене майно до обліку на позабалансовому рахунку 001 «Орендовані основні засоби» в оцінці, зазначеної в договорі оренди.

Аналітичний облік по рахунку 001 ведеться за орендодавцям, за кожним об'єктом орендованих основних засобів (за інвентарними номерами орендодавця).

Якщо орендоване майно використовується орендарем при здійсненні діяльності з виробництва та реалізації товарів (робіт, послуг), то орендна плата, що сплачується орендарем відповідно до умов договору оренди, включається до складу витрат по звичайних видах діяльності і відображається на рахунках обліку витрат (20, 26 , 44).

У відповідності зі статтями 170-172 НК РФ для застосування податкових відрахувань по ПДВ необхідне виконання наступних умов:

- Придбані товари (роботи, послуги) повинні бути призначені для здійснення діяльності (операцій) оподатковуваної ПДВ;

- Придбані товари (роботи, послуги) повинні бути прийняті до обліку;

- Суми податку повинні бути сплачені постачальнику;

- Суми ПДВ, що пред'являються до відрахування, повинні підтверджуватися належним чином оформленим рахунком-фактурою постачальника товарів (робіт, послуг).

Таким чином, суми ПДВ, що сплачуються орендарем по видатках, пов'язаних з орендою майна, можуть бути пред'явлені їм до відрахування за умови, що орендоване майно використовується для здійснення діяльності, оподатковуваної ПДВ.

Якщо орендар здійснює діяльність, звільнену від ПДВ у відповідності зі статтею 149 Н К РФ, то суми «вхідного» ПДВ до відрахування в нього не приймаються, а включаються до складу витрат, які приймаються до відрахування при обчисленні податку на прибуток.

Якщо орендар не є платником ПДВ або звільнений від виконання обов'язків платника ПДВ відповідно до ст. +145 НК РФ, то суми «вхідного» ПДВ у нього до відрахування не приймаються, а включаються до вартості придбаних ним товарів (робіт, послуг). У цьому випадку в орендаря взагалі немає необхідності виділяти сплачуються ним у складі витрат суми ПДВ та відображати їх окремо на рахунку 19 «ПДВ по придбаних цінностей».

Якщо відповідно до умов договору орендна плата сплачується орендарем грошовими коштами, то порядок застосування податкових відрахувань буде залежати від розрахунків порядку, встановленого договором оренди.

При щомісячному перерахування орендної плати відрахування «вхідного» ПДВ проводиться на більш пізню з двох дат:

- День перерахування орендної плати за місяць;

- Останній день місяця, за який проведена оплата.

При цьому залік ПДВ можливе тільки при наявності рахунку-фактури орендодавця, оформленого в установленому порядку.

ПРИКЛАД ТОВ «Зоря» орендує приміщення у підприємства ТОВ «Вектор».Сума орендної плати - 11 800 руб. На місяць (у тому числі ПДВ 18% - 1800 руб.).Відповідно до умов договору орендна плата переказується ТОВ «Зоря» щомісяця у строк не пізніше 15 - го числа поточного місяця.

Орендна плата за січень 2007 р. була перерахована ТОВ «Зоря» 15 січня 2007Рахунок - фактура на суму орендної плати за січень був отриманий від ТОВ «Вектор» 31 січня 2007

У даній ситуації ТОВ «Зоря» висуває суму ПДВ у розмірі 1800 руб. До відрахування в січні 2007 р.Рахунок - фактура, отриманий від ТОВ «Вектор», реєструється в книзі покупок ТОВ «За ря» в січні.

ПРИКЛАД ТОВ «Зоря» орендує приміщення у підприємства ТОВ «Вектор».Сума орендної плати - 11 800 руб. На місяць (у тому числі ПДВ 18% - 1800 руб.).Відповідно до умов договору орендна плата перераховується ТОВ «Зоря» щомісяця у строк не пізніше 15 - го числа поточного місяця.

Орендна плата за січень 2007 р. була перерахована ТОВ «Зоря» 5 лютого 2007Рахунок - фактура на суму орендної плати за січень був отриманий від ТОВ «Вектор» 31 січня 2007

У ситуації, що розглядається ТОВ «Зоря» пред'являє суму ПДВ з орендної плати за січень у розмірі 1800 руб. До відрахування в лютому 2007 р.Рахунок - фактура, отриманий від ТОВ «Вектор», реєстр рілої в книзі покупок ТОВ «Зоря» також у лютому.

Якщо орендна плата перераховується орендарем авансом (вперед за кілька місяців), то суми сплаченого ПДВ приймаються до відрахування в орендаря не одноразово, а тільки в міру настання тих місяців, до яких відноситься орендна плата. Такий порядок застосування податкових відрахувань обумовлений тим, що відповідно до пункту 1 статті 172 Н К РФ суми "вхідного» ПДВ за здобувається послуг приймаються до відрахування тільки після прийняття цих послуг до обліку, тобто тільки після фактичного надання послуги.

ПРИКЛАД ТОВ «Зоря» орендує приміщення у підприємства ТОВ «Вектор».Сума орендної плати - 11 800 руб. В місяць (у тому числі ПДВ 18% - 1800 руб.).Відповідно до умов договору орендна плата перераховується ТОВ «Зоря» щомісяця в строк не пізніше 15 - го числа поточного місяця.

Орендна плата за січень - березень 2007 р. Була перерахована ТОВ «Зоря» 10 січня 2007Рахунок - фак туру на суму орендної плати за січень був отриманий від ТОВ «Вектор» 31 січня 2007 р., За лютого - 28 лютого, за березень - 29 березня.

У даній ситуації ТОВ «Зоря» пред'являє суму ПДВ з орендної плати за січень у розмірі 1800 руб. До відрахування в січні 2007 р., За орендної плати за лютий - у лютому, з орендної плати за березень - у березні.Рахунки - фактури, отримані від ТОВ «Вектор», реєструються в книзі поку пок ТОВ «Зоря» в ці ж терміни.

Якщо орендна плата сплачується орендарем на умовах відстрочення платежу, то сума ПДВ з орендної плати приймається до відрахування тільки після фактичної сплати орендарем належних згідно з договором сум.

Досить часто на практиці за згодою сторін в рахунок орендної плати орендар виконує для орендодавця будь-які роботи (надає будь-які послуги).

Такий порядок внесення орендної плати може бути оформлений різними способами. Громадський законодавство в цьому питанні надає сторонам величезну свободу вибору. При цьому від способу оформлення відносин між орендарем та орендодавцем буде залежати порядок обчислення ПДВ обома сторонами, в тому числі і порядок застосування орендарем податкових відрахувань відносно сум ПДВ з орендної плати.

Так, наприклад, у самому договорі оренди може бути обумовлено, що в рахунок орендної плати за певний період часу орендар капітальний виконує ремонт орендованого майна. У цьому випадку датою оплати буде вважатися дата фактичного виконання орендарем ремонтних робіт (дата підписання сторонами акту здачі-приймання виконаних робіт). Відповідно саме в цей момент орендар отримає право на відрахування сум "вхідного» ПДВ по орендній платі (при виконанні всіх інших умов, необхідних для зарахування ПДВ).

У той же час боку можуть оформити свої відносини інакше, уклавши між собою крім договору оренди, що передбачає внесення орендної плати грошовими коштами, окрему угоду на виконання капітального ремонту, в якому орендар буде виступати в якості підрядника (виконавця), а орендодавець - як замовник . Після виконання орендарем своїх зобов'язань за договором на виконання капітального ремонту і підписання сторонами відповідного акту здачі-приймання робіт зобов'язання орендодавця з оплати виконаних робіт і зобов'язання орендаря по виплаті орендної плати погашаються шляхом проведення заліку взаємних вимог. При такому варіанті оформлення відносин орендар одержує право на відрахування «вхідного» ПДВ по орендній платі в тому періоді, в якому сторонами буде проведений взаємозалік.

Крім того, вартість виконаних орендарем за рахунок орендної плати робіт (послуг) сама по собі є об'єктом оподаткування ПДВ незалежно від того, яким чином оформлено сторонами відповідну угоду про залік вартості виконаних робіт (послуг) у рахунок орендної плати. Відповідно в орендаря виникає обов'язок нарахувати і сплатити до бюджету ПДВ із вартості виконаних ним робіт (наданих послуг). При цьому дата виникнення цього обов'язку буде залежати від застосовуваного орендарем методу обліку виручки для цілей вирахування ПДВ (з відвантаження або з оплати).

ПРИКЛАД ТОВ «Зоря» (орендар) орендує нежитлове приміщення у ТОВ «Вектор» (орендодавець).Орендна плата відповідно до умов договору - 11800 руб. В месяц (в тому числі ПДВ - 1800 грн.).

Сторони підписали додаткову угоду до договору оренди, згідно з яким в рахунок орендної плати за січень - вересень 2005 р.ТОВ «Зоря» здійснює капітальний арен дова ремонт приміщення.

Ремонт був виконаний ТОВ «Зоря» в квітні 2007 р.Акт приймання виконаних робіт був підписаний сторонами 25 квітня 2007Вартість ремонту становила 106 200 руб. (11800 х 9 = 106 200), у тому числі ПДВ 18% - 16200 руб.

У ситуації, що розглядається сума орендної плати за січень - вересень 2007 р. Вважається сплаченої ТОВ «Зоря» в квітні 2007 р.Відповідно в квітні 2007 р.ТОВ «Зоря» отримує право за честь суму «вхідного» ПДВ по орендній платі за січень - квітень 2007 р. (При умові виконання всіх інших вимог, передбачених НК РФ).ПДВ з орендної плати за травень - вересень 2007 р. Буде зачитуватися ТОВ «Зоря» поступово в міру настання тих місяців, до яких відноситься орендна плата.

Одночасно у ТОВ «Зоря» виникає обов'язок обчислити і сплатити до бюджету ПДВ із стои мости виконаних ним ремонтних робіт.

Якщо ТОВ «Зоря» визначає виторг для цілей вирахування ПДВ «по відвантаженню», те вартість полнению ви ним робіт без урахування ПДВ у розмірі 90 000 руб. Включається в податкову базу за квітень.Зі відповідально сума ПДВ із вартості виконаних робіт у розмірі 16200 руб. Сплачується ТОВ «Зоря» до бюджету в термін до 20 травня (якщо ТОВ «Зоря» сплачує ПДВ щомісяця) або 20 липня (якщо ТОВ «Зоря» сплачує ПДВ щокварталу).

Якщо ТОВ «Зоря» визначає виторг для цілей вирахування ПДВ «по оплаті», то у квітні в подат говую базу по ПДВ буде включатися тільки вартість сплачених робіт у розмірі, рівному орендної плати за січень - квітень 2007 р., Тобто в податкову базу за квітень буде включена вартість виконан ненного ремонту в розмірі 40 000 руб.Відповідно за підсумками квітня ТОВ «Зоря» зобов'язана буде сплатити до бюджету суму ПДВ у розмірі 7200 руб.Надалі, у травні - вересні 2007 р., Ежемесяч але в податкову базу по ПДВ у ТОВ «Зоря» буде включатися вартість оплачених робіт у розмірі, що дорівнює орендної плати за місяць без урахування ПДВ (10 000 руб.).

Якщо орендар не є платником ПДВ або звільнений від виконання обов'язків платника ПДВ відповідно до ст. 145 НК РФ, то суми "вхідного» ПДВ, що сплачуються їм по витратах, пов'язаних із здійсненням капітальних вкладень в орендоване майно, до відрахування в нього не приймаються, а враховуються у вартості зроблених витрат. Якщо орендар є платником ПДВ, то суми "вхідного» ПДВ, сплачені ним по витратах, пов'язаних із здійсненням капітальних вкладень в орендоване майно, враховуються окремо на рахунку 19 до моменту списання зроблених капітальних вкладень з рахунку 08. Якщо капітальні вкладення в орендоване майно орендарем приймаються до обліку в складі власних основних засобів, то в момент прийняття їх до обліку на рахунку 01 орендар одержує право на відрахування сум «вхідного» ПДВ (п. 6 ст. 171 ип 1. І5ст. 172 Н К РФ) за умови виконання всіх інших вимог, необхідних для застосування податкових відрахувань. Відповідно до глави 21 НК РФ відрахуванням підлягають суми "вхідного» ПДВ по товарах (робіт, послуг), придбаних для виконання будівельно-монтажних робіт, суми ПДВ, обчислені платником податків при виконанні будівельно-монтажних робіт для власного споживання, вартість яких включається до витрат, що приймаються до відрахування (у тім числі через амортизаційні відрахування) при обчисленні податку на прибуток організацій. При цьому відрахування зазначених сум податку проводяться в міру сплати до бюджету ПДВ, обчисленого платником податків при виконанні будівельно-монтажних робіт для власного споживання.

Відповідно до пункту 3 статті 161 НК РФ при оренді федерального майна, майна суб'єктів РФ і муніципального майна орендарі зізнаються податковими агентами і на них покладається обов'язок обчислити, утримати з доходів, що сплачуються орендодавцю, і перерахувати до бюджету відповідну суму ПДВ. Податкова база при цьому визначається податковим агентом як сума орендної плати з урахуванням ПДВ.

Виникнення обов'язків податкового агента з ПДВ не обумовлено наявністю в орендаря статусу платника ПДВ, тому податковими агентами є всі орендарі зазначеного вище майна, навіть ті, які самі не є платниками ПДВ або звільнені від обов'язків платника ПДВ відповідно до ст. 145НКРФ.

Згідно з пунктом 3 статті 161 НК РФ обов'язки податкового агента виникають тільки у тих осіб, які орендують державне майно безпосередньо в органів державної влади і управління та (або) органів місцевого самоврядування. Якщо орендодавцем є організація, у якої державне майно, що є предметом договору оренди, знаходиться в господарському віданні або оперативному управлінні, то в орендаря не виникає обов'язків податкового агента по ПДВ. У цьому разі орендар всю суму орендної плати разом з ПДВ перераховує організації-орендодавцю, яка у свою чергу самостійно здійснює розрахунки з ПДВ з бюджетом.

Якщо податковий агент є платником ПДВ, то відповідно до пункту 3 статті 171 НК РФ суми податку, сплачені ним з доходів орендодавця і сплачені до бюджету, підлягають заліку (відшкодуванню) у загальновстановленому порядку за умови використання орендованого майна для здійснення діяльності, оподатковуваної ПДВ. Для правомірного вирахування сум ПДВ, утриманих з доходів орендодавця, необхідно одночасне виконання двох умов:

- Сума податку повинна бути сплачена орендарем - податковим агентом до бюджету;

- Послуга з надання майна в оренду повинна бути надана. Це означає, що при сплаті орендної плати авансом в рахунок суми майбутніх періодів ПДВ приймаються до відрахування в міру настання тих періодів, до яких відноситься орендна плата.

Обов'язковою умовою для застосування податкових відрахувань є наявність рахунку-фактури, тому в орендарів державного майна, які є платниками ПДВ, часто виникає питання про необхідність виписки рахунку-фактури на суму орендної плати. Слід зазначити, що ні НК РФ, ні Правила ведення журналів обліку отриманих і виставлених рахунків-фактур, книг покупок і книг продажів при розрахунках по ПДВ, затверджені постановою Уряду РФ від 2 грудня 2000 № 914, не зобов'язують платників податків, виконуючих обов'язки податкових агентів, виписувати будь-які рахунки-фактури й реєструвати їх у книзі покупок і в книзі продажів. Більш того, формулювання пункту 1 статті 172 НК РФ дозволяє зробити висновок про те, що відрахування сум ПДВ, утриманих податковими агентами у порядку, передбаченому статтею 161 НК РФ, і перерахованих ними до бюджету, може здійснюватись без рахунків-фактур на підставі будь-яких інших документів , що підтверджують факт утримання та сплати податку.

Якщо орендатор - податковий агент є платником ПДВ, але орендоване майно використовується ним для здійснення операцій, що звільняються від ПДВ за статтею 149 НК РФ, або для здійснення операцій, місцем реалізації яких не зізнається територія РФ, то суми ПДВ, сплачені ним до бюджету як податкового агента, до відрахування не приймаються, а включаються до складу витрат, які приймаються до відрахування при обчисленні податку на прибуток (п. 2 ст. 170 НК РФ).

Якщо орендатор - податковий агент не є платником ПДВ або звільнено від виконання обов'язків платника ПДВ відповідно до ст. 145 НК РФ, то суми ПДВ, сплачені ним до бюджету при виконанні обов'язків податкового агента, до відрахування не приймаються, а враховуються у складі орендної плати (відносяться за рахунок тих же джерел, що й сама орендна плата) (п. 6 ст. 170 НК РФ).

Податок на прибуток

При вирішенні питання про включення тих чи інших витрат орендаря до складу витрат, що враховуються при оподаткуванні прибутку, слід в першу чергу керуватися нормами статті 252 НК РФ. Згідно з пунктом 1 статті 252 витратами для цілей оподаткування зізнаються обгрунтовані (економічно обгрунтовані) і документально підтверджені витрати за умови, що вони зроблені для здійснення діяльності, спрямованої на одержання доходу.

З огляду на викладене, для правомірного включення витрат орендаря, пов'язаних з орендою майна, до складу витрат, які приймаються для цілей оподаткування, першочергове значення має напрямок використання орендованого майна.

Якщо майно використовується орендарем для здійснення будь-якої діяльності, що має на меті одержання прибутку, то орендна плата за це майно включається до складу витрат, які приймаються для цілей оподаткування (п. 10 ст. 264 НК РФ).

Якщо організація-орендар несе витрати з ремонту орендованого майна, то їй слід із метою вирахування податку на прибуток брати до уваги норми статті 260 НК РФ. При цьому слід враховувати, що витрати з ремонту орендованого майна можуть включатися до складу витрат орендаря, що вживаються для цілей оподаткування, при одночасному виконанні двох умов:

- Орендоване майно використовується орендарем для здійснення діяльності, спрямованої на отримання доходу;

- Обов'язок виробляти відповідний ремонт за свій рахунок покладається законом або договором оренди саме на орендаря.

Згідно з пунктом 1 статті 324 НК РФ в аналітичному обліку платник податків має формувати суму витрат на ремонт з урахуванням угруповання всіх здійснених витрат, включаючи вартість запасних частин і витратних матеріалів, що використовуються для ремонту, витрат на оплату праці працівників, що здійснюють ремонт, і інших витрат, пов'язаних з веденням ремонту власними силами, а також з урахуванням витрат з оплати робіт, виконані сторонніми силами.

Для того щоб не вести окремий податковий облік витрат на ремонт основних засобів, організації варто при веденні бухгалтерського обліку забезпечити окремий аналітичний облік таких витрат. У цьому разі для цілей податкового обліку сума фактичних витрат на ремонт буде ухвалюватися на підставі довідок бухгалтера, складених за даними бухгалтерського обліку.

Передання майна в оренду

Після передачі майна в оренду право власності на нього залишається у орендодавця. Тому за загальним правилом майно, передане в оренду, продовжує враховуватися на баланс у орендодавця. Виключенням із загального правила є оренда підприємства і фінансова оренда (лізинг).

Майно за договором оренди підприємства в цілому як майнового комплексу завжди враховується на балансі орендаря. При укладанні договору фінансової оренди лізингове майно може враховуватися як на балансі орендодавця (лізингодавця), так і на балансі орендаря (лізингоотримувача) залежно від умов договору (п. 50 Методичних вказівок по бухгалтерському обліку основних засобів, затверджених Наказом Мінфіну РФ від 13 жовтня 2003 № 91 н).

Майно, що передається в поточну оренду, має відображатися в бухгалтерському обліку орендодавця відокремлено. Це означає, що організація-орендодавець відкриває на відповідних рахунках обліку майна окремі субрахунки для обліку майна, переданого в поточну оренду. Передання майна орендарю відбивається внутрішньої записом на рахунках обліку майна:

Податок на додану вартість

Згідно зі статтею 146 Податкового кодексу РФ операції з реалізації товарів (робіт, послуг) на території Російської Федерації визнаються об'єктами оподаткування ПДВ. Таким чином, реалізація на території РФ послуг з надання в оренду майна підлягає оподаткуванню ПДВ у загальновстановленому порядку.

Відповідно до п. 1 ст. 154 НК РФ оподатковуваний база по ПДВ у орендодавця визначається виходячи з вартості наданих послуг (сума орендної плати), без ПДВ. Дата виникнення обов'язку по сплаті ПДВ до бюджету визначається орендодавцем в залежності від прийнятої облікової політики для цілей оподаткування: або по мірі відвантаження товарів (робіт, послуг) та пред'явлення розрахункових документів, або в міру оплати покупцем наданих послуг. У разі якщо орендодавець не визначив в обліковій політиці, який спосіб моменту визначення податкової бази він використовуватиме для цілей обчислення і сплати ПДВ, то застосовується момент визначення податкової бази «по відвантаженню» (п. 12 ст. 167 НК РФ).

Відповідно до підпункту 1 пункту 1 статті 167 НК РФ для лізингодавця, що затвердив в обліковій політиці для цілей оподаткування момент визначення податкової бази в міру відвантаження та пред'явлення покупцеві розрахункових документів, момент визначення податкової бази з метою обчислення ПДВ визначається як день відвантаження (передачі) товару (робіт , послуг).

Таким чином, датою виникнення оподатковуваного ПДВ обороту буде останній день кожного місяця протягом всього строку договору оренди. А у тих орендодавців, які визначають виручку для цілей оподаткування «по оплаті», оподатковуваний оборот ПДВ виникає тільки в міру надходження грошових коштів.

Договором оренди може бути передбачено попереднє внесення орендарем орендної плати. У цьому випадку операції по здачі майна в оренду обкладаються ПДВ відповідно до пункту 1 статті 146 НК РФ, як операції з реалізації послуг. Оскільки в базу оподаткування включаються суми авансових або інших платежів, отриманих в рахунок майбутнього надання послуг (ст. 162 НК РФ), в організації при отриманні передоплати за оренду виникає обов'язок по обчисленню та сплаті до бюджету ПДВ з суми отриманої передоплати.

Часто на практиці при укладенні договору оренди нерухомості орендар виробляє сплату комунальних послуг рахунок на орендодавця. Оскільки комунальні послуги надаються орендарю не орендодавцем, а сторонніми організаціями, орендодавець, по суті, надає орендарю лише послуги по перерахунку комунальних платежів. Незалежно від того, чи ні оренда предметом діяльності орендодавця, відшкодування комунальних витрат орендарем понад суми орендної плати розглядається як оплатне надання послуги орендарю з перерахування таких платежів і відображається у бухгалтерському обліку як самостійна господарська операція. Сума перевищення коштів, отриманих від орендаря, над фактичними витратами орендодавця повинна враховуватися ним у складі доходів від звичайних видів діяльності з використанням рахунку 90 «Продажу».

Главою 21 «Податок на додану вартість» НК РФ орендна плата в разі надання в оренду державного або муніципального майна не звільнена від оподаткування ПДВ. Так, відповідно до п. 3 ст. 161 НК РФ при надання на території РФ органами державної влади і управління та органами місцевого самоврядування в оренду федерального майна, майна суб'єктів РФ і муніципального майна податкова база по ПДВ визначається як сума орендної плати з урахуванням податку. При цьому податкова база визначається податковим агентом окремо по кожному об'єкту орендованого майна. У цьому випадку податковими агентами визнаються орендарі майна.

Згідно з даним положенням НК РФ у платників податків ПДВ виникає дуже багато питань. Для того щоб орендар майна, наданого йому в оренду, був податковим агентом і сплачував до бюджету відповідну суму ПДВ, необхідно одночасне виконання двох умов:

- Майно, що надається орендареві, обов'язково має бути або федеральним, або майном суб'єктів РФ, або муніципальним майном;

- Орендодавцем цього майна у договорі повинен бути або орган державної влади і управління, або орган місцевого самоврядування (зазвичай такими органами є комітети з управління державним майном (КУГІ)).

Якщо хоча б одне з цих двох умов не виконується, то орендар перераховує орендодавцю орендну плату разом з ПДВ, який орендодавець сплачує до бюджету у загальновстановленому порядку.

Залежно від того, на кому лежить обов'язок сплачувати до бюджету ПДВ з суми орендної плати, той і повинен виписувати рахунок-фактуру на суму орендної плати.

Відповідно до пункту 1 статті 149 Н К РФ не підлягає оподаткуванню надання орендодавцем в оренду на території РФ помещений іноземним громадянам або організаціям, акредитованим в РФ. Слід мати на увазі, що ця пільга по ПДВ діє тільки при дотриманні таких умов:

- Іноземна організація - орендар акредитована в РФ. Як підтвердження може бути використано дозвіл на відкриття представництва, що видається Державною реєстраційною палатою;

- Аналогічне звільнення передбачено національним законодавством іноземної держави і фактично застосовується щодо громадян і юридичних осіб РФ. Даний факт встановлюється МЗС Росії спільно з МНС Росії і фіксується шляхом внесення іноземної держави до переліку іноземних держав, щодо громадян і організацій яких застосовується звільнення від ПДВ при реалізації послуг зі здачі в оренду службових і житлових приміщень іноземним громадянам і організаціям (додаток до Наказу МЗС Росії й МНС Росії від 13 листопада 2000 № 13747, № БГ-3-06/386);

- Орендується приміщення використовується іноземною організацією для забезпечення функціонування її відділення - в ньому розташовується виключно офіс, а комерційна діяльність не ведеться (не служить складом, магазином і т.п.). Підтверджуючим документом може бути договір оренди, в якому вказується призначення орендованого приміщення.

Податок на прибуток

Для цілей вирахування податку на прибуток, так само, як і для цілей бухгалтерського обліку, доходи орендодавця від здачі майна в оренду (за мінусом ПДВ) включаються до складу позареалізаційних доходів на підставі пункту 4 статті 250 НК РФ або виручки від реалізації в залежності від того , чи це є предметом діяльності організації-орендодавця.

Орендодавець, що застосовує для цілей оподаткування касовий метод обліку доходів і витрат, доходи від здачі майна в оренду включає до складу доходів звітного того періоду, в якому орендодавець фактично отримує ці доходи від орендаря. Крім того, слід мати на увазі, що до складу доходів в орендодавців, що застосовують касовий метод обліку доходів і витрат, включаються в тому числі і авансові платежі в рахунок оплати послуг по здачі майна в оренду виходячи із змісту підпункту 1 пункту 1 статті 251 НК РФ . Витрати орендодавців, пов'язані з утриманням переданого за договором оренди майна, визнаються тільки після оплати їх фактичної. Слід мати на увазі, що до складу витрат у орендодавця включається амортизація тільки повністю оплаченого амортизується майна, яке він здає в оренду (подп. 2 п. 3 ст. 273 НК РФ).

Якщо орендодавець застосовує для цілей оподаткування методу нарахування, то дата отримання доходу залежить від того, чи є доходи від здачі майна в оренду доходами від реалізації або позареалізаційними доходами.

Так, якщо оренда є предметом діяльності організації-орендодавця, що застосовує метод обчислення, і доходи від здачі майна в оренду є доходами від реалізації, то датою отримання прибутків від оренди майна буде визнаватися день фактичного надання послуги (п. 3 ст. 271 НК РФ). При здачі майна в оренду, вдень фактичного надання послуги слід вважати останній день кожного місяця. Таким чином, доходи від здачі майна в оренду будуть включатися в базу оподаткування з податку на прибуток в останній день кожного місяця протягом всього терміну договору оренди.

Якщо оренда не є предметом діяльності організації-орендодавця, що застосовує метод нарахування, то доходи від оренди включаються в склад позареалізаційних доходів того звітного періоду, в якому відповідно до умов договору оренди мають здійснюватися розрахунки, або на останній день звітного (податкового) періоду (подп 3. п. 4 ст. 271 НК РФ).

Крім того, слід зазначити, що відповідно до подп. 1 п. 1 ст. 251 НК РФ до складу доходів, що враховуються для цілей оподаткування, орендодавець не повинен включати авансові платежі в рахунок оплати послуг. Тому суми, що надходять до орендодавця авансом, до податкової бази з податку на прибуток не включаються до тих пір, поки не буде надана послуга орендарю.

Витрати, пов'язані з утриманням переданого за договором оренди майна, у т.ч. амортизація майна, включаються до складу позареалізаційних витрат (п. 1 ст. 265 НК РФ). Дата визнання позареалізаційних витрат при методі нарахування визначається відповідно до статті 272 НК РФ.

Відповідно до підпункту 1 пункту 1 статті 265 НК РФ для організацій, що надають на постійній основі за плату у тимчасове користування і (або) тимчасове володіння та користування своє майно, витрати відображаються у складі витрат, пов'язаних з виробництвом і реалізацією послуг.