Головна

Податок на майно

З 2004 року сплата податку на майно підприємств здійснюється відповідно до глави 30 НК РФ.

Платниками податків податку зізнаються російські організації, іноземні організації, що здійснюють діяльність у Російській Федерації через постійні представництва й (або) мають у власності нерухоме майно на території Російської Федерації, на континентальному шельфі України та у виключній економічній зоні Російської Федерації.

Об'єктом оподаткування для російських організацій визнається рухоме і нерухоме майно (включаючи майно, передане в тимчасове володіння, користування, розпорядження або довірче керування, внесене в спільну діяльність), що враховуються на балансі в якості об'єктів основних засобів відповідно до встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку.

Об'єктом оподаткування для іноземних організацій, що здійснюють діяльність у Російській Федерації через постійні представництва, зізнається і рухоме нерухоме майно, що відноситься до об'єктів основних засобів.

Об'єктом оподаткування для іноземних організацій, які не здійснюють діяльність в Російській Федерації через постійні представництва, зізнається що знаходиться на території Російської Федерації нерухоме майно, що належить зазначеним іноземним організаціям на праві власності.

Крім того, не визнаються об'єктами оподаткування земельні ділянки й інші об'єкти природокористування (водні об'єкти й інші природні ресурси), майно, що належить на праві господарського відання або оперативного управління федеральним органам виконавчої влади, у яких законодавчо передбачена військова й (або) прирівняна до неї служба , використовуване цими органами для потреб оборони, цивільної оборони, забезпечення безпеки і охорони правопорядку в Російській Федерації.

Податкова база визначається як середньорічна вартість майна, яке визнається об'єктом оподаткування.

При визначенні податкової бази майно, що визнається об'єктом оподаткування, враховується за його залишкової вартості, сформованої відповідно до встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку, затвердженого в обліковій політиці організації.

В випадку, якщо для окремих об'єктів основних засобів нарахування амортизації не передбачено, вартість зазначених об'єктів для цілей оподаткування визначається як різниця між їх первісною вартістю і величиною зносу, що обчислюється за встановленими норм амортизаційних відрахувань для цілей бухгалтерського обліку наприкінці кожного податкового (звітного) періоду.

Податкової базою відносно об'єктів нерухомого майна іноземних організацій, які не здійснюють діяльності в Російській Федерації через постійні представництва, а також відносно об'єктів нерухомого майна іноземних організацій, що не відносяться до діяльності даних організацій у Російській Федерації через постійні представництва, зізнається інвентаризаційна вартість зазначених об'єктів за даними органів технічної інвентаризації.

Податкова база визначається окремо щодо майна, що підлягає оподаткуванню за місцезнаходженням організації (місцем постановки на облік в податкових органах постійного представництва іноземної організацію), відносно майна кожного відособленого підрозділу організації, що має окремий баланс, щодо кожного об'єкта нерухомого майна, що перебуває поза місцезнаходженням організації , відокремленого підрозділу організації, що має окремий баланс, або постійного представництва іноземної організації, а також відносно майна, оподатковуваного по різних податкових ставок.

Середньорічна (середня) вартість майна, що визнається об'єктом оподатковування, за податковий (звітний) період визначається як частка відділення суми, отриманої в результаті додавання величин залишкової вартості майна на 1 - е число кожного місяця податкового (звітного) періоду й 1 - е число наступного за податковим (звітним) періодом місяця, що на кількість місяців у податковому (звітному) періоді, збільшене на одиницю.

ПРИКЛАД За станом на 1 січня 2007 року в 000 «Зоря» на балансі враховуються наступні основні засоби:

1. Основні засоби, за якими нараховується амортизація.Первісна (відновна) вартість становить 750 000 рублів.Сума нарахованої амортизації - 50 000 рублів.Залишкова вартість - 700 000 рублів.

2. Основні засоби, по яких не нараховується амортизація.Первісна вартість 75 000 рублів.Строк корисного використання - 5 років.Термін експлуатації на 1 січня 2007 року - 1 рік.

Залишкова вартість об'єктів основних засобів, за якими нараховується амортизація, по відбутися у янію на 1 - ое число кожного з місяців склала:

на 1 лютого 2007 р .- 710 000 рублів.

на 1 березня 2007 - 716 000 рублів.

на 1 квітня 2007 - 705 000 рублів.

По об'єкту основних засобів, за яким не нараховується амортизація, залишкова вартість її для включення в податкову базу визначається на початок і кінець звітного періоду:

на 1 січня 2007 60 000 руб. (75 000 руб. - (75 000 руб. / 60 міс. Х 12 міс),

на 1 квітня 2007 56 250 руб. (75 000 руб. - (75 000 руб. / 60 міс. Х 15 міс.)

Таким чином, показник середньої вартості майна за 1 квартал 2007 р. складе

766 812,50 руб.((700 000 60 000) + (710 000 60 000Щ 716 000 60 000) + (705 000 56 250)) / 4.

Податкова база відносно кожного об'єкта нерухомого майна закордонних організацій, зазначеного в пункті 2 статті 375 НК РФ, приймається рівною інвентаризаційної вартості даного об'єкта нерухомого майна станом на 1 січня року, що є податковим періодом.

Податкова база в рамках договору простого товариства (договору про спільну діяльність) визначається виходячи з залишкової вартості визнається об'єктом оподаткування майна, внесеної платником податку за договором простого товариства (договору про спільну діяльність), а також виходячи з залишкової вартості іншого визнаного об'єктом оподатковування майна, придбаного і (або) створеного в процесі спільної діяльності, що становить спільне майно товаришів, враховується на окремому балансі простого товариства учасником договору простого товариства, який веде спільні справи. Кожен учасник договору простого товариства виробляє числення та сплату податку у відношенні визнаного об'єктом оподатковування майна, переданого їм у спільну діяльність. Відносно майна, придбаного і (або) створеного в процесі спільної діяльності, обчислення та сплата податку проводяться учасниками договору простого товариства пропорційно вартості їх внеску у загальну справу.

Особа, що веде облік загального майна товаришів, зобов'язана з метою оподаткування повідомляти не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним періодом, кожному платнику податків - учаснику договору простого товариства (договору про спільну діяльність) відомості про залишкової вартості майна, що формує спільне майно товаришів, на 1 - е число кожного місяця відповідного звітного періоду та про частку кожного учасника в спільному майні товаришів. При цьому особа, яка здійснює облік загального майна товаришів, повідомляє дані, необхідні для визначення податкової бази.

Майно, передане в довірче управління, а також майно, придбане в рамках договору довірчого управління, підлягає оподаткуванню у засновника довірчого управління.

Згідно зі статтею 379 ПК РФ податковим періодом зізнається календарний рік, а звітними періодами зізнаються перший квартал, півріччя і дев'ять місяців календарного року.

При цьому законодавчий (представницький) орган суб'єкта Російської Федерації при встановленні податку вправі не встановлювати звітні періоди.

Податкові ставки згідно з п. 1 статті 380 встановлюються законами суб'єктів Російської Федерації і не можуть перевищувати 2,2 відсотка. Крім того, допускається встановлення диференційованих податкових ставок залежно від категорій платників податків і (або) майна, яке визнається об'єктом оподаткування.

Від сплати податку на майно відповідно до статті +381 НК РФ звільняються:

1) організації та установи кримінально-виконавчої системи - відносно майна, що використовується для здійснення покладених на них функцій;

2) релігійні організації - відносно майна, що вони використовують для здійснення релігійної діяльності;

3) загальноукраїнські громадські організації інвалідів (у тому числі створені як спілки інвалідів громадських організацій), серед членів яких інваліди і їхні законні представники становлять не менше 80 відсотків, - щодо майна, що використовується ними для здійснення їх статутної діяльності;

організації, статутний капітал яких повністю складається з внесків зазначених загальноросійських громадських організацій інвалідів, якщо середньооблікова чисельність інвалідів серед їхніх працівників становить не менше 50 відсотків, а їх частка у фонді оплати праці - не менше 25 відсотків, - щодо майна, що використовується ними для виробництва та (або) реалізації товарів (за винятком підакцизних товарів, мінеральної сировини та інших корисних копалин, а також інших товарів за переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з загальноросійськими громадськими організаціями інвалідів), робіт і послуг (за винятком брокерських та інших посередницьких послуг );

установи, єдиними власниками майна яких є зазначені загальноросійські громадські організації інвалідів, - щодо майна, що використовується ними для досягнення освітніх, культурних, лікувально-оздоровчих, фізкультурно-спортивних, наукових, інформаційних та інших цілей соціального захисту та реабілітації інвалідів, а також для надання правової та іншої допомоги інвалідам, дітям-інвалідам та їх батькам;

4) організації, основним видом діяльності яких є виробництво фармацевтичної продукції, - щодо майна, що використовується ними для виробництва ветеринарних імунобіологічних препаратів, призначених для боротьби з епідеміями та епізоотіями;

5) організації - щодо об'єктів, що визнаються пам'ятками історії та культури федерального значення у встановленому законодавством України порядку;

6) втратив чинність (Федеральний закон від 11 листопада 2003 № 139-ФЗ);

7) втратив чинність (Федеральний закон від 11 листопада 2003 № 139-ФЗ);

8) втратив чинність (закон Федеральний від 11 листопада 2003 № 139-ФЗ);

9) організації - щодо ядерних установок, що використовуються для наукових цілей, пунктів зберігання ядерних матеріалів і радіоактивних речовин, а також сховищ радіоактивних відходів;

10) організації - щодо криголамів, суден з ядерними енергетичними установками і судів атомно --
технологічного обслуговування;

11) організації - відносно залізничних шляхів загального користування, федеральних автомобільних доріг загального користування, магістральних трубопроводів, ліній енергопередач, а також споруд, які є невід'ємною технологічною частиною зазначених об'єктів. Перелік майна, що відноситься до зазначених об'єктів, затверджується Кабінетом Міністрів України;

12) організації - відносно космічних об'єктів;

13) майно спеціалізованих протезно-ортопедичних підприємств;

14) майно колегій адвокатів, адвокатських бюро і юридичних консультацій;

15) майно державних наукових центрів;

16) втратила чинність (Федеральний закон від 11 листопада 2003 № 139-ФЗ);

17) організації - відносно майна, що обліковується на балансі організації - резидента особливої економічної зони, створеного або придбаного з метою ведення діяльності на території особливої економічної зони й розташованого на території даної особливої економічної зони, протягом п'яти років з моменту постановки на облік зазначеного майна ;

18) організації - щодо суден, зареєстрованих в Російському міжнародному реєстрі судів.
Сума податку обчислюється за підсумками податкового періоду як добуток відповідної податкової ставки й податкової бази, певної за податковий період.

Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками податкового періоду, визначається як різниця між сумою податку, обчисленої відповідно до пункту 1 цієї статті, і сумами авансових платежів з податку, обчислених протягом податкового періоду.

Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, обчислюється окремо щодо майна, що підлягає оподаткуванню за місцезнаходженням організацію (місцем постановки на облік в податкових органах постійного представництва іноземної організації), щодо майна кожного відокремленого підрозділу організації, що має окремий баланс, щодо кожного об'єкта нерухомого майна, що перебуває поза місцезнаходженням організації, відокремленого підрозділу організації, що має окремий баланс, або постійного представництва іноземної організації, а також відносно майна, оподатковуваного по різних податкових ставок.

Сума авансового платежу з податку вираховується за підсумками кожного звітного періоду в розмірі однієї четвертої твори відповідної податкової ставки й середньої вартості майна, визначеної за звітний період.

ПРИКЛАД Залишкова вартість об'єктів основних засобів за станом на 1 - ое числа кожного ме сяца склала:

Фактично обчислені і сплачені протягом 2007 року такі авансові платежі:

1 квартал 2007 року - 4217,47 руб.

2 квартал 2007 року - 4177,84 руб.

3 квартал 2007 року - 4142,19 руб.

Показник середньорічної вартості майна за податковий період складе 748 673,08 (9 732 750 / (12 міс. + 1), а сума податку за податковий період - 16470,81 (748673,08 х 2,2%).

Таким чином, сума податку, належного до сплати за 4 квартал 2007 року, складе 3933,31 руб.(16 470,81 - 4217,47 - 4177,84 - 4142,19)

Сума авансового платежу по податку відносно об'єктів нерухомого майна організацій закордонних обчислюється після закінчення звітного періоду як одна четверта інвентаризаційної вартості об'єкта нерухомого майна станом на 1 січня року, що є податковим періодом, помножена на відповідну податкову ставку.

Протягом податкового періоду платники податків сплачують авансові платежі з податку, якщо законом суб'єкта Російської Федерації не передбачено інше. Після закінчення податкового періоду платники податків сплачують суму податку, яка визначається як різниця між сумою податку, обчисленої за податковий період, і сумами авансових платежів з податку, обчислених протягом податкового періоду.

Відносно майна, що знаходиться на балансі російської організації, податок і авансові платежі з податку підлягають сплаті до бюджету за місцезнаходженням зазначеної організації.

У відношенні об'єктів нерухомого майна, що входить до складу Єдиної системи газопостачання відповідно до Федерального закону від 31 березня 1999 № 69-ФЗ «Про газопостачання в Російській Федерації», податок перераховується до бюджетів суб'єктів Російської Федерації пропорційно вартості цього майна, фактично знаходиться на території відповідного суб'єкта Російської Федерації.

Іноземні організації, що здійснюють діяльність у Російській Федерації через постійні представництва, щодо майна постійних представництв сплачують податок і авансові платежі з податку до бюджету за місцем постановки зазначених постійних представництв на облік в податкових органах.

У відношенні об'єктів нерухомого майна іноземної організації податок і авансові платежі з податку підлягають сплаті до бюджету за місцезнаходженням об'єкта нерухомого майна.

Організація, до складу якої входять відособлені підрозділи, які мають окремий баланс, сплачує податок (авансові платежі з податку) до бюджету за місцезнаходженням кожного з відокремлених підрозділів щодо майна, яке визнається об'єктом оподаткування відповідно до статті 374 НК РФ, що знаходиться на окремому балансі кожного з них, у сумі, яка визначається як добуток податкової ставки, що діє на території відповідного суб'єкта Російської Федерації, на якій розташовані ці відокремлені підрозділи, і податкової бази (середньої вартості майна), визначеної за податковий (звітний) період, щодо кожного відокремленого підрозділу.

Організація, що враховує на балансі об'єкти нерухомого майна, що перебувають поза місцезнаходженням організації або її відокремленого підрозділу, що має окремий баланс, сплачує податок (авансові платежі з податку) до бюджету за місцезнаходженням кожного із зазначених об'єктів нерухомого майна в сумі, яка визначається як добуток податкової ставки, що діє на території відповідного суб'єкта Російської Федерації, на якій розташовані ці об'єкти нерухомого майна, і податкової бази (середньої вартості майна), певної за податковий (звітний) період відповідно до статті 376 НК РФ, відносно кожного об'єкта нерухомого майна.

Після закінчення кожного звітного й податкового періоду платники податків зобов'язані подавати до податкових органів за своїм місцезнаходженням, за місцезнаходженням кожного свого відокремленого підрозділу, що має окремий баланс, а також за місцезнаходженням кожного об'єкта нерухомого майна (у відношенні якого встановлений окремий порядок обчислення і сплати податку) податкові розрахунки за авансовими платежами з податку та податкову декларацію з податку.

Відносно майна, що має місцезнаходження в територіальному морі Російської Федерації, на континентальному шельфі Російської Федерації, у виключній економічній зоні Російської Федерації та (або) за межами території Російської Федерації (для російських організацій), податкові розрахунки за авансовими платежами з податку та податкова декларація з податку подаються до податкового органу за місцезнаходженням російської організації (місцем взяття на облік у податкових органах постійного представництва іноземної організації).

Відповідно до підпункту 1 пункту 1 статті 264 Н К РФ сплачуються організаціями суми податку на майно ставляться до інших витрат, що зменшують податкову базу по податку на прибуток. Зазначені витрати враховуються в тому періоді, за який надаються розрахунки (декларації).

У бухгалтерському обліку нараховані до сплати суми податку відображаються згідно облікову політику організації - або в складі витрат по звичайних видах діяльності, або в складі інших витрат. У першому випадку витрати по сплаті податку відображаються на рахунках обліку виробничих витрат:

ДЕБЕТ 26, 44 КРЕДИТ 68 субрахунок «Розрахунки з податку на майно»

У другому випадку на рахунках обліку інших витрат:

ДЕБЕТ 91 субрахунок «Інші витрати» КРЕДИТ 68 субрахунок «Розрахунки з податку на майно».