Головна

Ліквідація

Вибуття основних засобів може відбуватися за форс-мажорних обставинах, наприклад: аварії, стихійні лиха, пожежі, крадіжки та ін

При виявленні факту розкрадання, нестачі майна або його втрати при надзвичайних ситуаціях, викликаних екстремальними умовами, в організації повинна бути проведена позапланова інвентаризація майна.

Для проведення інвентаризації в організації наказом керівника створюється комісія, до складу якої входять відповідні посадові особи, в тому числі головний бухгалтер, та особи, на які покладено відповідальність за збереження об'єктів основних засобів. Для участі в роботі комісії можуть запрошуватися представники інспекції, на які відповідно до законодавства покладено функції реєстрації та нагляду на окремі види майна.

За результатами інвентаризації має бути складена інвентаризаційний опис основних засобів (№ інв-1), слічітельная відомість результатів інвентаризації основних засобів (№ інв-18) і відомість результатів, виявлених інвентаризацією (№ інв-26).

До компетенції комісії входить також виявлення осіб, з вини яких відбувається передчасне вибуття об'єкта основних засобів, внесення пропозицій про притягнення цих осіб до відповідальності, встановленої законодавством.

Якщо винні особи не встановлені, об'єкт основних засобів, за рішенням комісії, списують з балансу за залишковою вартістю. Це рішення оформляється Актом на списання об'єкта основних засобів із зазначенням даних, що характеризують об'єкт основних засобів. Це дата прийняття об'єкта до бухгалтерського обліку, рік виготовлення або споруди, час введення в експлуатацію, термін корисного використання, первісна вартість та сума нарахованої амортизації, проведені переоцінки, ремонти, причини вибуття з їх обгрунтуванням, станом основних частин, деталей, вузлів, конструктивних елементів . Акт на списання об'єкта основних засобів затверджується керівником організації.

ПРИКЛАДУ результаті урагану обрушився дерев'яний ангар.За рішенням комісії ангар віднов новлення не підлягає.Первісна (відновна) вартість даного об'єкта 60 000 руб., Сума нарахованої амортизації на момент стихійного лиха становить 47 000 руб.

На підставі правильно оформлених документів у бухгалтерському обліку зроблені такі про горілки:

ДЕБЕТ 01 «Основні засоби» субрахунок «Вибуття основних коштів» КРЕДИТ 01 «Основні засоби»

- 60 000 руб. - Списана первісна (відновна) вартість ангару;
ДЕБЕТ 02 «Амортизація основних засобів» КРЕДИТ 01 «Основні засоби»суб
рахунок«Вибуття основних засобів»

- 47 000 руб. - Списана амортизація за що звалилася ангару;

ДЕБЕТ 91 «Інші доходи і витрати» КРЕДИТ 01 «Основні засоби» субрахунок «Вибуття основних засобів»

- 13 000 руб. - Списано залишкову вартість ангару.

Деталі, вузли та агрегати вибуває об'єкта основних засобів, придатні для ремонту інших об'єктів основних засобів, а також інші матеріали оприбутковуються за поточною ринковою вартістю за дебетом рахунка обліку матеріалів в кореспонденції з кредитом рахунка обліку прибутків і збитків у ка честве інших доходів.

Припустимо, що після розбору що обрушився ангара залишились металеві балки, які були оприбутковані за ціною металобрухту:

ДЕБЕТ 10 «Матеріали» КРЕДИТ 91 «Інші доходи і витрати»

- 450 руб. - Відображено оприбуткування матеріалів (металевих балок), які можна реалі
заклику як металобрухт.

На закінчення з цієї операції виявлено фінансовий результат:

ДЕБЕТ 99 «Прибутки та збитки» КРЕДИТ 91 "Інші доходи й витрати»

- 12 550 руб. - Відображено збиток у результаті обвалення ангара.

На підставі оформленого акта на списання об'єктів основних засобів в інвентарної картці здійснюється відмітка про вибуття об'єкта основних засобів. Відповідні записи про вибуття об'єкта основних засобів проводяться також у документі, що відкривається за місцем його перебування.

Інвентарні картки за вибулим об'єктів основних засобів зберігаються протягом терміну, встановленого керівником організації у відповідності до правил організації архівної справи, але не менше п'яти років.

Не менш неприємні ситуації виникають, коли основні кошти зникають у результаті розкрадань і крадіжок. Після виявлення даного факту організації необхідно подати заяву до органів внутрішніх справ.

У результаті інвентаризації складаються акти за формами № інв-1, № інв-18 і № инв-26 і в бухгалтерському обліку на цій підставі вартість викраденого майна переноситься на рахунок 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей» за залишковою вартістю.

Далі, якщо винні особи не встановлені і слідство зупинено, слід отримати документаційне підтвердження цього факту від правоохоронних органів. У цьому випадку сума нестачі, що утворилася в результаті розкрадання майна, включається до складу інших витрат (п. 11 ПБУ 10/99).

Збитки від ліквідації основних засобів, що виводяться з експлуатації, враховуються для оподаткування відповідно до підпункту 8 пункту 1 статті 265 Податкового кодексу РФ. Тут встановлено, що витрати на ліквідацію основних засобів, включаючи суми недочісленной амортизації, відповідно до встановленого терміну корисного використання, а також витрати на ліквідацію об'єктів незавершеного будівництва та іншого майна, монтаж якого не завершено, зменшують податкову базу поточного звітного (податкового) періоду в складі позареалізаційних витрат.

Витрати на демонтаж, розбирання, вивіз розібраного майна, охорону надр і інші аналогічні роботи за наявності підтвердних документів також можуть бути враховані в складі податкових позареалізаційних витрат.

При цьому до складу позареалізаційних доходів включається вартість вузлів і агрегатів розібраного та демонтованого обладнання, а також вартість матеріалів та іншого майна, отриманого при демонтажі або розбиранні при ліквідації об'єктів основних засобів. Пункт 13 статті 250 Податкового кодексу РФ наказує включати в доходи вартість матеріалів, які отримані при демонтажі основних засобів. Податківці вимагають оцінювати їх за ринковою вартістю. А в подальшому вартість таких матеріалів включається до витрат. Однак не за ринковою вартістю, а тільки лише в сумі податку на прибуток, обчисленого з цієї вартості.

ПРИКЛАДУ січні 2007 року організація демонтувала постраждала при пожежі обладнання.Ринкова вартість запчастин, що залишилися після демонтажу, склала 10000 руб.Цю суму бухгал тер включив у позареалізаційні доходи.Самі ж запчастини були прийняті до податкового обліку за та кою вартості:

10 000 руб. Х 24% = 2400 руб.

До складу податкових позареалізаційних витрат включаються збитки у вигляді розкрадань, винуватці яких не встановлені, при документаційному підтвердження даного факту уповноваженими органами державної влади. Таким чином, залишкова вартість викрадених основних засобів може бути включена до складу позареалізаційних витрат, що зменшують податкову базу. Факт розкрадання визнається лише на підставі рішення суду. Платник податків не може зменшити базу оподаткування з податку на прибуток до прийняття судом відповідного рішення.

Призупинення кримінальної справи не дає платникові податків права списувати суму розкрадання основних засобів на витрати, що зменшують базу оподаткування.

Згідно зі статтею 323 Податкового кодексу РФ аналітичний облік операцій реалізації амортизується майна повинен містити інформацію:

1) про первісної вартості амортизується майна, реалізованого у звітному (податковому періоді);

2) про зміни первісної вартості таких основних засобів при добудові, дообладнанні, реконструкції, часткової ліквідації;

3) про прийняті організацією терміни корисного використання основних засобів;

4) про способи нарахування та суму нарахованої амортизації за амортизируемим основних засобів за період з дати початку нарахування амортизації до кінця місяця, в якому таке майно реалізовано;

5) про ціну реалізації амортизується майна виходячи з умов договору купівлі-продажу;

6) про дату придбання та дату реалізації майна;

7) про понесені платником податку витрати, пов'язані з реалізацією амортизується майна (витрати по зберіганню, обслуговуванню й транспортуванню реалізованого майна).

Міністерством фінансів РФ рекомендовані наступні аналітичні регістри податкового обліку:

1) регістр обліку операцій вибуття майна, робіт, послуг, прав;

2) регістр-розрахунок «Формування вартості об'єкта обліку»;

3) регістр інформації про об'єкт основних засобів;

4) регістр-розрахунок «Фінансовий результат реалізації амортизується майна»;

5) регістр обліку витрат майбутніх періодів;

6) регістр обліку позареалізаційних витрат поточного періоду.

Регістр обліку операцій вибуття майна, робіт, послуг, прав служить для узагальнення інформації про операційному вибуття майна та формування сум доходів від реалізації. Дані про виручку від реалізації амортизується майна в цьому регістрі обліку одночасно формують запис у регістрі-розрахунку «Фінансовий результат реалізації амортизується майна».

Регістр-розрахунок «Формування вартості об'єкта обліку» ведеться з метою формування показника про витрати, пов'язані з реалізацією амортизується майна (зі зберігання, обслуговування та транспортування). Записи в реєстрі проводяться в міру здійснення операцій реалізації і по кожному об'єкту амортизується майна.

Регістр інформації про об'єкт основних коштів є джерелом систематизованої інформації про стан показників об'єктів обліку амортизується майна. Показники первісної вартості та сум нарахованої амортизації основних засобів з вищезгаданих регістрів використовуються для формування даних регістра-розрахунку «Фінансовий результат реалізації амортизується майна» про первісної вартості реалізованого амортизується майна і суми нарахованої амортизації на дату здійснення операції, реалізації майна.

У регістрі-розрахунку «Фінансовий результат від реалізації амортизується майна» узагальнюється інформація про операції реалізації майна і формується сума збитку від реалізації, яке визнається з метою оподаткування як витрати майбутніх періодів. Крім того, показник про величину збитку від реалізації, що відноситься до витрат майбутніх періодів, що використовується для узагальнення інформації про витрати, що підлягають включенню до складу витрат для цілей оподаткування в наступні періоди. Показники цього регістра заповнюються на підставі даних регістра-розрахунку «Фінансовий результат реалізації амортизується майна». Сума витрат майбутніх періодів, що підлягають щомісячному включенню до складу інших витрат, визначається розрахунковим шляхом. Цей показник одночасно використовується для формування інформації про податкові позареалізаційних витратах організації звітного (податкового) періоду.