Головна

Передача основних засобів до статутного капіталу іншої фірми

Вклади в статутний капітал інших організацій є довгостроковими інвестиціями. В якості інвестицій можуть виступати грошові кошти, цінні папери, інше майно, у тому числі майнові права, що мають грошову оцінку, що вкладаються в об'єкти підприємницької та іншої діяльності з метою одержання прибутку та досягнення іншого корисного ефекту.

Відповідно до Положення з ведення бухгалтерського обліку інвестиції організації в державні цінні папери, облігації та інші цінні папери інших організацій, у статутному (складеному) капітали інших організацій приймаються до обліку в сумі фактичних витрат для інвестора.

Планом рахунків та Інвестицій щодо його застосування встановлено, що фінансові вкладення організації враховуються за дебетом рахунка 58 «Фінансові вкладення».

Вибуття об'єкта основних засобів, що передається в рахунок внеску до статутного (складеного) капітал, пайовий фонд, у розмірі його залишкової вартості відображається в бухгалтерському обліку за дебетом рахунка обліку розрахунків і кредитом рахунку обліку основних засобів.

Раніше на що виникає заборгованість по внеску до статутного (складеного) капітал, пайовий фонд проводиться запис за дебетом рахунка обліку фінансових вкладень у кореспонденції з кредитом рахунка обліку розрахунків на величину залишкової вартості об'єкта основних засобів, що передається в рахунок внеску до статутного (складеного) капітал, пайовий фонду, а в разі повного погашення вартості такого об'єкта - в умовній оцінці, прийнятої організацією, з віднесенням суми оцінки вказівок з бухгалтерського обліку.

ПРИКЛАДОрганізація вносить до статутного капіталу два об'єкта основних засобів.Первісна вартість об'єкта «А» складає 1 000 000 руб., Амортизація по даному об'єкту на момент переда чи нарахована в розмірі 450 000 руб.Об'єкт «Б» має первісну вартість 650 000 руб., Амор тізація нарахована повністю.Тобто в розмірі 650 000 руб.Організація, що передає сторона, при няла умовну оцінку об'єкта «Б» у розмірі 50 000 руб.У бухгалтерському обліку операція з передачі основних засобів як внесок у статутний капітал у передавальної сторони буде відображена сліду ющімі проводками:

ДЕБЕТ 58 «Фінансові вкладення» КРЕДИТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- 550 000 руб. (1000 000 руб. - 450 000 руб.) - Відображено заборгованість передавальної сторонипо
внескув статутний капітал по об'єкту «А» (з основної вартості);

ДЕБЕТ 58 «Фінансові вкладення» КРЕДИТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами»

- 50 000 руб. - Відображено заборгованість передавальної сторони по внеску в статутний капітал
об'єкту «Б» (в умовній оцінці);

ДЕБЕТ 01 «Основні засоби» субрахунок «Вибуття основних коштів» КРЕДИТ 01 «Основні засоби»

- 1 000 000 руб. - Списана первісна (відновлювальна) вартість об'єкта «А»;
ДЕБЕТ 01 «Основні засоби» субрахунок «Вибуття основних коштів» КРЕДИТ 01

«Основні засоби»

- 650 000 руб. - Списана первісна (відновлювальна) вартість об'єкта «Б»;
ДЕБЕТ 02 «Амортизація основних засобів» КРЕДИТ 01 «Основні засоби»суб
рахунок«Вибуття основних засобів»

- 450 000 руб. - Списана нарахована амортизація по об'єкту «А»;

ДЕБЕТ 02 «Амортизація основних засобів» КРЕДИТ 01 «Основні кошти» субрахунок «Вибуття основних засобів»

- 650 000 руб. - Списана нарахована амортизація по об'єкту «Б»;

ДЕБЕТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» КРЕДИТ 01 «Основні засоби» субрахунок «Вибуття основних засобів»

- 550 000 руб. - Відображено вибуття об'єкта «А» в якості внеску в статутний капітал (за остаточ
ної вартості);

ДЕБЕТ 76 «Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» КРЕДИТ 01 «Основні засоби» субрахунок «Вибуття основних засобів»

- 50 000 руб. - Відображено вибуття об'єкта «Б» в якості внеску до статутного капіталу (до статутного
оцінкою);

ДЕБЕТ 01 «Основні засоби» субрахунок «Вибуття основних коштів» КРЕДИТ 91 "Інші доходи і витрати»

- 50 000 руб. - Відображена різниця між залишковою вартістю і умовною оцінкою об'єкта «Б».