Головна

Продаж

Вибуття основних засобів може мати місце у випадках:

1) продажу;

2) припинення застосування у разі морального та фізичного зносу;

3) ліквідації при аваріях, стихійних лихах та інших надзвичайних ситуаціях;

4) передачі у вигляді внеску до статутного (складеного) капітал інших організацій, пайовий фонд;

5) передачі за договорами міни, дарування, внесення в рахунок внеску за договором про спільну діяльність;

6) недостачі і псування, виявлені під час інвентаризації активів і зобов'язань, часткової ліквідації при виконанні робіт з реконструкції;

7) в інших випадках.

Вартість об'єкта основних засобів, що вибуває або постійно не використовується для виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг або для управлінських потреб організації, підлягає списанню з бухгалтерського обліку.

Доходи і витрати від вибуття об'єкта основних засобів підлягають зарахуванню на рахунок прибутків і збитків як інших доходів та витрат і відображаються в бухгалтерському обліку в тому звітному періоді, до якого вони відносяться.

Реалізація основних засобів здійснюється в основному за договорами купівлі-продажі, за яким згідно з пунктом 1 статті 454 Цивільного кодексу РФ одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).

Ціна, за якою продається основний засіб, встановлюється угодою сторін (ст. 454 Цивільного кодексу РФ).

Списання вартості об'єкта основних засобів відображається в бухгалтерському обліку на субрахунку обліку вибуття основних засобів, що відкривається до рахунку 01 «Основні засоби» наступними проводками:

ДЕБЕТ 01 «Основні засоби» субрахунок «Вибуття основних коштів» КРЕДИТ 01 «Ос новних кошти»

- Списується первісна (відновлювальна) вартість об'єкта основних засобів;

ДЕБЕТ 02 «Амортизація основних засобів» КРЕДИТ 01 «Основні засоби» субрахунок «Вибуття основних засобів»

- Списується сума нарахованої амортизації за строк корисного використання даного об'єкта.

Після закінчення процедури вибуття залишкова вартість об'єкта основних засобів списується такими бухгалтерськими проводками:

ДЕБЕТ 91 «Інші доходи і витрати» КРЕДИТ 01 «Основні засоби» субрахунок «Ви буття основних засобів»

- Списана залишкова вартість основних засобів.

Витрати, пов'язані з вибуттям об'єкта основних засобів, можуть попередньо збиратися на рахунку обліку витрат допоміжного виробництва або враховуватися як інших витрат на рахунку 91 «Інші доходи і витрати».

ПРИКЛАДДоговір купівлі - продажу № 1 укладений 16 січня 2007.Відповідно до умов договору реалізується деревообробний верстат на суму 206 500 руб. (В тому числі ПДВ - 31 500 руб.) І технічне обладнання для виробництва будівельних матеріалів на суму 324 500 руб. (В тому числі ПДВ - 49 500 руб.).

По даним бухгалтерського обліку первісна вартість деревообробного верстата з ставлять 200 000 руб., Верстат був придбаний у березні 2002 року, термін служби якого складено ет 96 місяців.Станом на 1 січня 2007 року сума нарахованої амортизації склала 118 750 руб. (200 000 руб.: 96 міс. Х 57 міс), залишкова вартість 81 250 руб.(200 000 - 118 750).

Первісна вартість технологічного обладнання становить 360 000 руб., Термін служби якого становить 120 місяців.Обладнання введено в експлуатацію 15 березня 2004 року.Сума нарахованої амортизації за період з 1 квітня 2004 року до 1 січня 2007 року становила 99 000 руб. (360 000 руб.: 120 міс. Х 33 міс).

Об'єкти основних засобів доставлялися покупцеві залізничним транспортом.Транспорт ные витрати склали 10 000 руб.За реалізованим об'єктам основних засобів зазначені витрати розподілені пропорційно виторгу від реалізації.

Відповідно до актів приймання - передачі основних засобів № 1 і № 2 від 17 січня 2007 Право собст ності на об'єкти амортизується майна перейшло до покупця в момент відвантаження.За ус ловіям договору покупець повинен здійснити оплату 20 січня 2007.На підставі документів тов на реалізацію об'єктів основних засобів у бухгалтерському обліку будуть зроблені наступні проводки:

ДЕБЕТ 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» КРЕДИТ 91 «Інші доходи і витрати»

- 206500 руб. - Відображено виручка від реалізації деревообробного верстата (з ПДВ);
ДЕБЕТ 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» КРЕДИТ 91 «Інші доходи і

витрати »

- 324 500 руб. - Відображено виручка від реалізації технологічного обладнання длявиробниц
ства будівельних матеріалів;

ДЕБЕТ 91 «Інші доходи і витрати» КРЕДИТ 68 «Розрахунки по податках і зборам» субрахунок «Розрахунки з податку на додану вартість»

-31500 Руб. - Нараховано ПДВ за реалізованому деревообробному станку;

ДЕБЕТ 91 «Інші доходи і витрати» КРЕДИТ 68 «Розрахунки по податках і зборам» субрахунок «Розрахунки з податку на додану вартість»

- 49 500 руб. - Нараховано ПДВ за реалізованому технічного устаткування;

ДЕБЕТ 01 «Основні засоби» субрахунок «Вибуття основних коштів» КРЕДИТ 01 «Основні засоби»

- 200 000 руб. - Списана первісна вартість деревообробного верстата;

ДЕБЕТ 01 «Основні засоби» субрахунок «Вибуття основних засобів» КРЕДИТ 01 «Основні засоби»

- 360 000 руб. - Списана первісна вартість технологічного обладнання;

ДЕБЕТ 02 «Амортизація основних засобів» КРЕДИТ 01 «Основні засоби» суб рахунок «Вибуття основних засобів»

- 120 833 руб. (118 750 + 2083) - списана амортизація по реалізованому Деревообробний
щему верстата (включаючи амортизаційні відрахування за січень 2007 р.);

ДЕБЕТ 02 «Амортизація основних засобів» КРЕДИТ 01 «Основні засоби» суб рахунок «Вибуття основних засобів»

- 102 000 руб. (99 000 + 3000) - списана амортизація по реалізованому технологічногопро
нанням (включаючи амортизаційні відрахування за січень 2007 р.);

ДЕБЕТ 25 «Загальновиробничі витрати» КРЕДИТ 76 «Розрахунки з різними Дебі торамі і кредиторами»

-10000 Руб. - Нараховано витрати з доставки покупцеві реалізованих об'єктів основних засобів; ДЕБЕТ 91 «Інші доходи і витрати» КРЕДИТ 25 «Загальновиробничі витрати»

- 4000 руб. (10 000 руб. Х 40%) - списані витрати по доставці деревообробного верстата;
ДЕБЕТ 91 «Інші доходи і витрати» КРЕДИТ +25 «Загальновиробничі витрати»

- 6000 руб. (10 000 руб. Х 60%) - списані витрати з доставки технологічного обладнання; ДЕБЕТ 91 «Інші доходи і витрати» КРЕДИТ 01 «Основні засоби» субрахунок «Ви буття основних засобів»

- 79 167 руб. (200 000 - 120 833) - списано залишкова вартість деревообробного верстата; ДЕБЕТ 91 «Інші доходи і витрати» КРЕДИТ 01 «Основні засоби» субрахунок «Ви буття основних засобів»

- 258 000 руб. (360 000 - 102 000) - списана залишкова вартість технологічного обладнання;
ДЕБЕТ 91 «Інші доходи і витрати» субрахунок «Сальдо інших доходів і витрат»

КРЕДИТ 99 «Прибутки та збитки»

- 88 833 руб. (206 500 - 35 000 - 79 167 - 4000) - виявлено фінансовий результат від реалізації
деревообробного верстата;

ДЕБЕТ 91 «Інші доходи і витрати» субрахунок «Сальдо інших доходів і витрат» КРЕДИТ 99 «Прибутки та збитки»

-11 500 руб. (324 500 - 55 000 - 258 000) - виявлено фінансовий результат від реалізації тих нологіческого обладнання.

Вимоги до ведення податкового обліку операцій з реалізації амортизується майна встановлені статтею 323 Податкового кодексу РФ. Ці вимоги зводяться до наступного:

1) платник податків визначає прибуток або збиток від вибуття амортизується майна на підставі даних аналітичного обліку;

2) аналітичний облік доходів і витрат ведеться за кожним об'єктом основних засобів.

При реалізації амортизується майна на дату здійснення операції прибуток визначається як різниця між ціною реалізації і ціною придбання амортизується майна, зменшеною на суму нарахованої амортизації по такому майну, з урахуванням понесених при реалізації витрат. Таким чином, платник податків має право зменшувати доходи, отримані від реалізації амортизується майна не тільки на залишкову вартість реалізованого майна, а й на суму витрат, безпосередньо пов'язаних з даною реалізацією. До таких витрат, зокрема, можна віднести витрати по зберіганню, обслуговуванню й транспортуванню реалізованого майна.

При реалізації майна платник податку має право зменшити доходи від цієї операції на суму витрат, безпосередньо пов'язаних з реалізацією. До таких витрат належать витрати по зберіганню, обслуговуванню й транспортуванню реалізованого майна.

Особливості визначення витрат при реалізації амортизується майна встановлені статтею 268 Податкового кодексу РФ. Якщо залишкова вартість амортизується майна з урахуванням витрат, пов'язаних з його реалізацією, перевищує виручку від його реалізації, різниця між цими величинами зізнається збитком. Однак цей збиток враховується з метою оподаткування в особливому порядку.

Отриманий збиток включається до складу інших видатків платника податків рівними частками протягом встановленого терміну, який визначається як різниця між строком корисного використання амортизується майна і фактичним строком його експлуатації до моменту реалізації.

ПРИКЛАД Організація реалізувала об'єкт основних засобів у березні 2007 року.Виручка склала 150 000 руб. (Без ПДВ).Залишкова вартість об'єкта за даними податкового обліку на момент реалі зації склала 165 000 руб., Витрати на реалізацію 7000 руб.

Строк корисного використання даного об'єкта - 60 місяців, фактичний термін експлуатації - 40 місяців, що залишився строк корисного використання - 20 місяців.Таким чином, по операції реалізації об'єкта основних засобів отриманий збиток у сумі 22 000 руб. (150000 руб. - 165000 руб. - 7000 руб.).Списання збитку у витрати для цілей оподаткування прибутку може проводитися по 1100 руб. На місяць (22 000 руб.: 20 міс.) Починаючи з квітня 2007 року.

Виручка від реалізації основних засобів є доходом від реалізації (ст. 249 Податкового кодексу РФ). Дохід від реалізації при нарахуванні податкової бази враховується без сум податків, що представляються покупцеві (ст. 248 Податкового кодексу РФ), т. е. сума виручки від реалізації основного засобу визначається без ПДВ та інших аналогічних податків. Величина доходу від реалізації основних засобів визначається відповідно до умов договору.

Витратами, що зменшують дохід від реалізації основних засобів, є:

1) залишкова вартість амортизується майна;

2) інші витрати, безпосередньо пов'язані з реалізацією основних засобів.

Особливу увагу треба приділити тієї ситуації, коли продається основний засіб, частину вартості якого (до 10 відсотків) списується на витрати в перший місяць після введення об'єкта в експлуатацію. Справа в тому, що відповідно до підпункту 1 пункту 1 статті 268 Податкового кодексу РФ організація має право зменшити доходи від продажу майна на його залишкову вартість (первісна вартість за вирахуванням нарахованої амортизації). Тільки ось чи можна вважати списання 10 відсотків вартості об'єкта власне амортизацією? Так, можна. Мінфін у листі від 11 жовтня 2005 № 03-03-04/2/76 вказав, що списана одноразово частину вартості основного засобу, по суті, теж є амортизацією. Тобто зменшує залишкову вартість основного засобу.

Прибуток або збиток за операціями реалізації амортизується майна визначається на дату здійснення операції. Прибуток від реалізації підлягає включенню до складу бази оподаткування, у тому звітному періоді, в якому було здійснено реалізацію майна.

Збиток від реалізації відображається в аналітичному обліку платника податків як витрати, що включаються з метою оподаткування до складу витрат майбутніх періодів.

Платник податку зобов'язаний вести облік доходів і витрат від реалізації основних засобів окремо по кожному об'єкту. Відповідно прибуток (збиток) визначається окремо по кожному реалізованого об'єкта основних засобів, тобто прибуток від реалізації одного з основних засобів не перекриває збиток від реалізації іншого.