Головна

Інші витрати

Іншими витратами є:

- Витрати, пов'язані з наданням за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння та користування) активів організації;

- Витрати, пов'язані з наданням за плату прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інших видів інтелектуальної власності;

- Витрати, пов'язані з участю в статутних капіталах інших організацій;

- Витрати, пов'язані з продажем, вибуттям та іншим списанням основних засобів та інших активів, відмінних від грошових коштів (крім іноземної валюти), товарів, продукції;

- Відсотки, що сплачуються за організацією надання їй в користування коштів (кредитів, позик),;

- Витрати, пов'язані з оплатою послуг, надаваних кредитними організаціями;

- Відрахування в оціночні резерви, що створюються відповідно до правил бухгалтерського обліку (резерви по сумнівних боргах, під знецінення вкладень у цінні папери та ін), А також резерви, створювані в зв'язку з визнанням умовних фактів господарської діяльності;

- Штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів;

- Відшкодування збитків завданих організацією;

- Збитки минулих років, визнані у звітному році;

- Суми дебіторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, інших боргів, нереальних для стягнення;

- Негативні курсові різниці;

- Сума уцінки активів (за винятком сум уцінки основних засобів - відповідно до ПБУ 6 / 01);

- Перерахування коштів (внесків, виплат і т.д.), пов'язаних з благодійною діяльністю, витрати на здійснення спортивних заходів, відпочинку, розваг, заходів культурно-просвітницького характеру та інших аналогічних заходів;

- Інші інші витрати.

Серед інших інших витрат можна виділити наступні (ПБУ 15/01):

- Негативні курсові різниці, що відносяться на належні до оплати відсотки за позиками та кредитами, отриманими і вираженим в іноземній валюті або умовних грошових одиницях, що утворюються починаючи з моменту нарахування відсотків за умовами договору до їх фактичного погашення (перерахування);

- Додаткові витрати, вироблені в зв'язку з отриманням позики та кредитів, випуском і розміщенням позикових зобов'язань;

- Суми бюджетних коштів, визнані як доходи у минулі роки, але підлягають поверненню в установленому порядку відповідно до ПБУ 13/2000.

Перелік інших витрат відкритий.

Рахунок 91 «Інші доходи і витрати» узагальнює інформацію про інші доходи й витрати. До рахунку можуть відкриватися такі субрахунки:

- 91-1 - Інші доходи;

- 91-2 - Інші витрати;

- 91 - 9 - Сальдо інших доходів і витрат.

За кредитом субрахунку 91-1 відображаються інші доходи:

- Надходження від оренди активів і участі в статутному (складеному) капіталах інших організацій;

- Зворотні відходи (матеріали, інвентар та господарські речі, спецоснащення, спецодяг за ринковою вартістю на дату списання активів) та виручка від продажу основних засобів та інших активів, відмінних від грошових;

- Надходження від операцій з тарою;

- Відсотки до отримання за кредитами і позиками;

- Штрафи, пені, неустойки до отримання;

- Безоплатні надходження;

- Відшкодування збитків за претензіями;

- Прибуток минулих років, виявлена у звітному році;

- Суми кредиторської заборгованості зі строком позовної давності;

- Позитивні курсові різниці;

- Інші доходи.

За дебетом субрахунку 91-2 відображаються інші витрати:

- Витрати від оренди активів і участі в статутному (складеному) капіталах інших організацій;

- Залишкова вартість активів, за якими нараховується амортизація і фактична собівартість інших активів, що списуються організацією;

- Витрати від продажів, за вибуття та інше списання основних засобів та інших активів, відмінних від грошових;

- Витрати від операцій з тарою;

- Відсотки до сплати за кредитами і позиками;

- Оплата послуг банків;

- Штрафи, пені, неустойки до сплати;

- Витрати на утримання основних засобів на консервації;

- Відшкодування збитків за претензіями;

- Збиток минулих років, виявлений у звітному році;

- Відрахування в резерви на рахунку 14 «Резерви під зниження вартості матеріальних цінностей», 59 «Резерви під знецінення фінансових вкладень», 63 «Резерви по сумнівних боргах»;

- Суми дебіторської заборгованості зі строком позовної давності;

- Негативні курсові різниці;

- Судові витрати;

- Інші витрати.

До внесення змін надзвичайні доходи і витрати враховувалися на рахунку 99 «Прибутки та збитки». А операційні і позареалізаційні доходи і витрати відображалися на одному рахунку - 91 «Інші доходи і витрати». З 2007 року інші доходи і витрати не потрібно поділяти на операційні, позареалізаційні й надзвичайні, всі вони повинні відображатися на рахунку 91. Це передбачено наказом Мінфіну Росії № 115н.

Рахунок 91 «Інші доходи і витрати» кореспондує за кредитом з рахунками обліку розрахунків, грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей та ін, За дебетом - з рахунками обліку товарно-матеріальних цінностей, витрат, розрахунків та ін

В кінці кожного місяця шляхом зіставлення обороту за кредитом субрахунка 91-1 і обороту за дебетом субрахунку 91-2 визначається фінансовий результат по всіх операціях і одним записом списується на рахунок 99 «Прибутки та збитки» у кореспонденції з субрахунком 91-9 «Сальдо інших доходів і витрат », при цьому субрахунку рахунку 91« Інші доходи і витрати »протягом року не закриваються, хоча сальдо в цілому по рахунку 91« Інші доходи і витрати »на кінець місяця відсутня. Закриваються субрахунку 91-1 і 91-2 тільки заключними записами грудня на субрахунок 91-9.

На початок нового звітного року рахунок 91 «Інші доходи й витрати» сальдо не має. Аналітичний облік ведеться на субрахунках 91-1 і 91-2 - за видами доходів відповідним ПБУ 9 / 99 та видами витрат відповідним ПБУ 10/99. На субрахунку 91-9 аналітичний облік не ведеться. Облік організовується в грошовому вираженні.

З 2007 року організаціям вже не потрібно вести на рахунку 91 роздільний облік операційних і позареалізаційних доходів і витрат, тобто відкривати для них субрахунки другого рівня. Надзвичайні доходи і витрати відображатися на рахунку 99 також не повинні.