Головна

Стадії проектування і склад проектів

Вихідною документом для проектування будь-якого підприємства, будівлі, споруди є договір на проектування ТЕО або ТЕР. На підставі договору на проектування проектна організація проводить в необхідних випадках вишукування і приступає до проектування обєкту.

Основні принципові положення про порядок розробки проектної документації викладені в Інструкції про склад, порядок розробки, погодження та затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво підприємств, будівель і споруд (СНиП П-01-95).

Проектування підприємств може здійснюватися у два або одну стадії. Стадійність проектування визначається в договорі на проектування з урахуванням складності обєкта, що проектується.

Проектування в дві стадії допускається для великих і складних обєктів, а також у разі застосування складного обладнання, складних архітектурно-будівельних рішень. При двохстадійної проектуванні на перший стадії розробляється технічний проект на другому - робочий проект (креслення та ін.)

Технічний проект на будівництво виробничого призначення підприємства містить наступні розділи:

Пояснювальна записка.

Техніко-економічна частина.

Генеральний план і транспорт.

Технологія виробництва

Організація праці і системи управління підприємством.

Архітектурно-будівельні рішення. Замовні специфікації.

Проект організації будівництва.

Охорона навколишнього середовища.

Підготовка до освоєння проектних потужностей в нормативні терміни.

Заходи з попередження надзвичайних ситуацій.

Ефективність інвестицій.

Розглянемо коротко зміст і склад деяких частин технічного проекту підприємства.

У загальній пояснювальній записці вказують підставу для розробки проекту, вид будівництва, потужність і склад підприємства, черговість будівництва, короткий виклад змісту проекту, його основних рішень.

Техніко-економічна частина містить: основні вихідні дані, необхідні для розробки проекту; основні техніко-економічні показники проекту підприємства; вартість будівництва; обгрунтування прогресивності приймаються процесів і обладнання; аналіз капітальних вкладень і основних фондів підприємства (питомі капітальні вкладення, структура капітальних вкладень, їх окупність і фондовіддача) та основні техніко-економічні показники підприємства (потужність, продуктивність праці, рівень механізації і автоматизації, змінність роботи машин та обладнання); порівняння цих показників з аналогічними показниками передових підприємств.

Третя частина проекту складається з трьох розділів. У розділі А "Генеральний план" наводяться основні планувальні вирішення з вертикального планування та благоустрою територій, вирішення з інженерних мереж та комунікацій, організації охорони підприємства та цивільного захисту, основні показники генерального плану (площа, щільність, забудови та ін.)

Робочі креслення розробляються після затвердження технічного проекта.

Робочі креслення укладаються для виконання по них всіх будівельно-монтажних робіт з обєкта. До робочих кресленнях додаються відомості, що містять дані про обєм будівельних і монтажних робіт, і відомості потреби у конструкціях, деталях і матеріалах для будівництва.

У проекті розробляються і замовлені специфікації на обладнання; відомості (переліки) на імпортне обладнання та кабельні вироби.

Кошторисна частина включає зведений кошторис проекту на будівництво і кошторису на будівництво обєктів і виконання видів робіт.

Зведена кошторис на будівництво підприємства, будівлі є основним документом, на основі якого здійснюється фінансування будівництва.

Зведений кошторис повинна містити наступні глави:

- (Витрати) на підготовку території будівництва;

- Обєкти основного виробничого призначення;

- Обєкти підсобного виробничого та обслуговуючого призначення;

- Обєкти енергетичного господарства;

- Обєкти транспортного господарства і звязку;

- Зовнішні мережі і спорудження водопостачання, каналізування, теплопостачання та газопостачання;

- Благоустрій території підприємства;

- Тимчасові будівлі і споруди;

- Інші роботи і витрати;

- Утримання дирекції споруджуваного підприємства і авторський нагляд;

- Проектні та вишукувальні роботи.

У зведеній на кошторисі будівництво окремим рядком передбачається резерв коштів на непередбачені роботи і витрати в наступних розмірах:

- 5% загальної вартості усіх витрат при будівництві підприємств і споруд промисловості, сільського господарства, транспорту, звязку з технічних проектів, якими передбачається будівництво обєктів за індивідуальними проектами;

- 3% загальної вартості всіх витрат при спорудженні обєктів за типовими проектами підприємств усіх галузей.

При одностадійном проектуванні обєктів розробляється техноробочий проект.

Техноробочий проект являє собою проект технічний, сполучений з робочими кресленнями. При цьому в тих норабочем-проект, як і в технічному проекті, проектна організація повинна дати обгрунтування основних питань, повязаних із здійсненням будівництва і експлуатацією підприємства, з урахуванням новітніх досягнень науки і техніки. Зокрема, у проекті повинні бути вирішені питання технології та організації роботи, вибору устаткування та повязаних з цим планувальних, будівельних рішень, застосування автоматизованих систем управління процесами і підприємством, обємно-планувальних та архітектурних рішень будівель, організації праці, організації будівництва, кошторисної вартості будівництва .