Головна

Порядок укладення та зміст кредитного договору

Укладення кредитних договорів проходить декілька етапів.

1.    Підготовка проекту кредитного договору. Проект кредитного договору складається на підставі заявки клієнта-позичальника із зазначенням виду кредиту, суми, строку, забезпечення.

2. Розгляд керівництвом банку складеного проекту кредитного договору та складання висновку про можливість надання кредиту.

На цьому етапі визначають банки:

1) кредитоспроможність позичальника, тобто здатність їх своєчасно повернути позику;

2) надати свої можливості кредит в необхідних клієнтами розмірах виходячи з наявних кредитних ресурсів, можливостей їх збільшення за рахунок залучення депозитів, залучення міжбанківських кредитів, рефінансування в ЦБР.

3. Спільна коректування проекту кредитного договору клієнтом і банком до взаємоприйнятного варіанту.

4. Підписання кредитного договору обома сторонами, тобто надання йому сили юридичного документу.

Відповідно до ст. 421 ГК РФ "громадяни та юридичні обличчя вільні в укладанні договору". Примушування до висновку договору не допускається, за винятком випадків, коли обовязок укласти договір передбачена ГК РФ або добровільно прийнятим зобовязанням.

Відповідно до ст. 820 ГК РФ кредитний договір повинен бути укладений письмово.

Недотримання письмової форми тягне недійсність кредитного договору.

У кредитному договорі (для надання довгострокових кредитів) вказується таке.

На початку договору вказуються сторони за договором, їх уповноважені представники і підстави, що підтверджують їх повноваження. Потім зміст договору складається з розділів.

1.    Предмет договору.

Предметом договору є надання кредитів. Вказується, що банк зобовязується надати позичальнику кредит у сумі _____________ руб.

Позичальник зобовязується прийняти суму кредиту і виплачувати відсотки. Вказується процентна ставка.

Указується, на які цілі надається кредит. Спосіб доступу до грошових коштів.

2. Строк договору.

Вказується, на який термін надається кредит.

3. Права та обовязки банку: банк має право:

- Перевіряти забезпеченість виданого кредиту та цільового використання кредиту;

- Припиняти видачу позик і предявляти до стягнення раніше видані при порушенні позичальників умов кредитного договору, а також при виявленні недостовірності звітності, неодноразової затримки сплати відсотків за кредит;

обовязки банку:

- Надавати кредит позичальнику в обсягах і в терміни, передбачені в договорі;

- Щомісяця у строк до___чісла нараховувати відсотки за наданий кредит;

- Інформувати позичальника про зміни в нормативних документах з питань кредитування та розрахунків, що вносяться за рішенням ЦБР, органів державної влади.

4. Права і обовязки позичальника випливають з чинного законодавства та ситуації на ринку кредитних ресурсів.

У договорі можуть бути передбачено права позичальника:

- Звернутися в банк про внесення змін до умов договору, підкріпити їх обгрунтуваннями і розрахунками;

- Погасити достроково заборгованість за позикою;

- Розірвати договір при недотриманні банком його умов або по своїх економічних міркувань;

- Позичальники зобовязуються по договору:

- Застосувати кредит на цілі, передбачені в договорі;

- Погасити отриманий кредит зі свого розрахункового рахунку в сумі і строки, зазначені в договорі;

- Сплачувати за користування кредитом відсотки;

- Розмір відсотків вказується в договорі;

- Своєчасно подавати в банк баланс підприємства та інші документи, необхідні для здійснення контролю за позичкою.

Позичальник може вимагати від банку і передбачити в договорі відшкодування збитків, що виникають внаслідок надання в неповному обсязі передбаченого за договором кредиту.

У той же час сам позичальник у разі неповного використання йому виданого банком кредиту сплачує неустойку у розмірі плати банком за залучені кредитні ресурси і недоотриманої маржі у звітному періоді.

5. Забезпечення кредиту.

6. Дія нездоланної сили зазначає, що жодна зі сторін не має відповідальності перед іншою стороною у звязку з обставинами, що виникли мимо волі і бажання сторін і яких не можна уникнути (оголошена війна, епідемія, блокада, землетрус, пожежі, повені).

Підтвердженням таких обставини є свідоцтво, видане торговельною палатою або урядовим органом.

7. Порядок вирішення суперечок.

Вказується, що спори розвязуються шляхом переговорів між сторонами.

У разі неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду в суді.

8. Порядок зміни та доповнення угоди. Оформляються в письмовому вигляді.

9. Спеціальні умови (на розсуд сторін). Може бути передбачено таке:

- Відсоткові ставки за користування довгостроковим кредитом можуть бути переглянуті в залежності від конюнктури ринку, інфляції;

- При виникненні у позичальника тимчасових фінансових труднощів банк може надати відстрочку непогашеного платежу по кредиту на конкретний термін (до 12 місяців).

В "Особливі умови" може бути передбачено:

- Надання документів банку (баланси, ТЕО, ПЕР, висновок експертизи на проект і ін);

- Не виступати гарантом за зобовязаннями третіх осіб, не передавати активи в заставу і др.

Термін дії договору встановлюється від дня видачі кредиту і до повного його повернення.

Підписи уповноважених сторін.

Слід зазначити, що конкретні відсоткові ставки за кредит зараз встановлюються в кредитному договорі за угодою між банком і підприємством з урахуванням попиту та пропозиції на кредитні ресурси.

Як виняток можуть видаватися кредиті на пільгових умов з низькими процентними ставками або безвідсоткові.

На основі кредитного договору підприємства може бути відкрито позиковий рахунок, з якого гроші на повну суму кредиту витрачаються на оплату розрахункових документів або перераховуються на розрахунковий рахунок. В даному випадку позичальник отримує повну свободу у використанні позики, оскільки розпоряджається розрахунковим рахунком самостійно.

Отриману На підприємство видає позику банку термінове зобовязання (зобовязання-доручення). При настанні терміну погашення кредиту, зазначеного в терміновому зобовязанні, банк автоматично стягує позику з розрахункового рахунку позичальника.

Може бути інша форма видачі кредиту - шляхом відкриття так званої "кредитної лінії". Підприємству відкривається позиковий рахунок, за яким встановлюється ліміт кредитування. У разі відсутності коштів на розрахунковому рахунку банк автоматично в межах ліміту здійснює оплату розрахункових документів по товарних операціях з позичкового рахунку, якщо характер платежу відповідає цілі кредиту, обумовленої в кредитному договорі.

Такий кредит може бути погашений перерахуванням коштів з розрахункового рахунку або за строковим зобовязанням в обумовлений термін.