Головна

Сутність кредиту, його функції і форми

Під кредитом у вузькому сенсі розуміється надання грошей або товарів у борг (користування на строк на умовах повернення).

Кредит виникає за певних умов. Під час кругообігу товарних ресурсів і грошових коштів відбувається накопичення грошових коштів у держави, підприємств, організацій і у населення. Це нагромадження відбувається у вигляді амортизаційних відрахувань, виручки, утворення грошових фондів підприємств, відкладення коштів населенням на рахунках Ощадбанку та комерційних банків.

Накопичені грошові кошти до моменту витрачання їх власником тимчасово вільні. Це створює основу для виникнення кредитних відносин.

Кредит в економічному сенсі і представляє собою форму економічних відносин, за допомогою яких використовуються тимчасово вільні грошові кошти господарських організацій, підприємств, держави і населення.

Кредитні відносини виникають між:

- Банками та господарськими підприємствами;

- Банками і державами;

- І комерційними банками Центральним банком;

- Між підприємствами і організаціями;

- Між банками та населенням.

Населення робить грошові депозитні вклади в банках.

Депозит (в пер. З лат. - Відкладення грошей) - сума, ввіряє банку для збереження і використання.

Суть кредиту проявляється в його функціях. Кредит виконує наступні дві функції:

1.    Перерозподіл коштів. За допомогою кредиту тимчасово вільні грошові кошти підприємств і населення акумулюються в банках і перерозподіляються у відповідності до потреб підприємств.

2. Заміщення готівкових грошей кредитними операціями. На основі кредиту розвиваються безготівкові розрахунки, що

в процесі яких готівкові гроші кредитними замінюються операціями, які здійснюються шляхом записів по рахунках, відкритим у банку.

Кредит як економічна категорія має кілька форм: банківський, комерційний, споживчий, міжбанківський, державний, міжнародне, іпотечний.

В рамках кожної з форм кредиту можуть виникати свої кредиту види.

Банківський кредит. Основна форма кредиту. Госпрозрахункові підприємств отримує кредит, зазвичай, через банківську систему.

За термінами користування банківський кредит може бути:

- Короткостроковий (строком до 1 року) в 1999 р. припадало 82% позик;

- Середньостроковий (терміном до 3 років);

- Довгостроковий (понад 3 років).

На частку середньострокового та довгострокового доводилося 18% позик.

Банківський кредит впливає, насамперед, на розвиток господарського розрахунку, впровадження НТП, розвиток виробництва і товарообігу.

Кредити банків та інших кредитних установ поділяються на види залежно від їх ролі в тій чи іншій

сфері господарської діяльності, характеру кредитування.

Залежно від сфери функціонування банківські кредити можуть бути двох видів:

1) кредити, що беруть участь в організації оборотних фондів;

2) кредити (позики) беруть участь в розширеному відтворенні основних фондів, які називаються інвестиційними кредитами.

Кредити, що формують оборотні кошти підприємств, підрозділяють на кредити в сферу виробництва і позики в сферу обігу. До кредитів у сферу виробництва належать позики під наднормативні виробничі запаси у вигляді залишків наявних сировини, матеріалів, палива, готової продукції.

Сферу обігу обслуговують кредити, що надаються торговельним організаціям під товари, розрахункові документи в дорозі, під товари сезонного накопичення та ін

Інвестиційний кредит, як правило, є довгостроковий кредит, наданий із метою придбання землі, будівель, споруд, обладнання чи інших активів, які є за своєю природою основними фондами.

Інвестиційний кредит може бути незабезпеченим або ж він може видаватися під забезпечення (під заставу нерухомості).

Інвестиційний кредит може надаватися:

- Комерційними банками;

- Ощадними банками;

- Страховими компаніями;

- Цільовими фондами та благодійними установами;

- Індивідуальними інвесторами;

- Урядовими установами;

- Господарськими організаціями.

Найбільша сума інвестиційних кредитів припадає на кредити, отримані в банках.

Комерційний (торговий) кредит - це кредит, що надається господарськими організаціями один одному у вигляді відстрочки платежу за відвантажені товари (услуги).

Комерційний кредит видається, як правило, на основі договору (контракту).

Комерційний (торговий) кредит відрізняється від банківського кредиту:

- В ролі кредитора виступають не банки, а юридичні особи, що реалізують продукцію і товари;

- Надається у товарній формі кредиту торгового.

У закордонній практиці комерційний кредит набув широкого поширення. Наприклад, в Італії до 75% від суми операцій в оптовій торгівлі здійснюються на умовах комерційного кредиту, середній строк по кредиту становить 20-30 і більше днів, що відповідає або перевищує строк фактичної реалізації товарів споживачем.

У сучасних умовах у ряді країн застосовуються в основному три різновиди комерційного кредиту:

а) кредит з фіксованим строком погашення;

б) кредит з поверненням після фактичної реалізації поставлених товарів;

в) кредитування за відкритим рахунком, коли постачання наступної партії товарів на умовах комерційного кредиту здійснюється до моменту погашення заборгованості по попередній поставці.

Споживчий кредит (особистий кредит). Кредит, що надається населенню для оплати будівельних матеріалів та товарів або послуг (у формі відстрочення платежу). У ролі кредитора можуть виступати юридичні особи: кредитні кооперативи, каси взаємодопомоги, підприємства, банки.

Між банками і населенням може бути посередник, наприклад, організація торгівлі, яка продає товари в кредит, тобто в розстрочку, а потім в межах її суми отримує в банку грошову позику.

Видача споживчого кредиту населенню збільшує платоспроможний попит, сприяє задоволенню потреб населення. Отже, він прискорює вирішення проблеми задоволення попиту.

Міжбанківський кредит - значне джерело засобів для підтримки стабільності кредитного потенціалу банку. Це одна з форм поширених кредитних відносин між комерційними банками та кредитними установами.

Державний кредит. Кредит, при якому позичальником виступає держава, а кредиторами - населення і юридичні обличчя.

За його допомогою держава акумулює кошти для фінансування державних витрат і капітальних вкладень.

Кредитні відносини оформляються у формі облігацій державної позики, векселів, лотерей.

Державний кредит ділиться на види:

Залежно від позичальника на:

1) централізовані позики. В якості позичальника виступає Мінфін РФ;

2) децентралізовані позики. В якості позичальників виступають місцеві органи влади субєктів РФ.

Залежно від місця отримання позики на:

1) внутрішні позики;

2) зовнішні позики.

У РФ функцію продажу і викупу у населення облігаціями державних позик виконують відділення Ощадбанку.

Держава виступає також і як кредитор.

Здійснюючи функції кредитора, держава через Центральний банк видає кредити:

- Конкретним галузям, акціонерним товариствам, що відчувають потребу у фінансових ресурсах;

- Комерційним банкам на ринку міжбанківських кредитів.

Міжнародний кредит. Являє собою кредит, що видається одним державою іншій для прискорення їх економічного розвитку чи спорудження обєктів. Основною формою є банківський кредит, тобто в кредитних відносинах беруть банки.

До міжнародних кредитів належать також кредити, що надаються на міжнародному рівні:

- Міжнародним валютним фондом;

- Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Своєрідним кредитуванням підприємства є

факторинг, який означає поступку банку своїх платіжних вимог. Після укладання з банком договору про факторингове кредит банк буде оплачувати за рахунок своїх коштів платіжні вимоги, виставлені на покупців клієнта.

Такий вид обслуговування вигідний підприємству тим, що підприємство отримує гроші на розрахунковий рахунок у той же день - у день предявлення розрахункових документів у банк. Банку вигідний факторинг тому, що він стягує з підприємства комісійну винагороду, а також отримує пеню у разі несплати розрахункових документів у строк.

Кредит відіграє значну роль в інвестиційній діяльності держави і підприємств, що проявляється в наступному:

1) кредит використовується як додаткове джерело фінансових ресурсів для відтворення основних фондів і оборотних коштів;

2) кредит сприяє впровадженню досягнень науково-технічного прогресу в інвестиційної діяльності;

3) кредит сприяє розвитку стабільного виробництва, прискорення введення у дію основних фондів;

4) кредит сприяє вирішенню соціальних проблем в галузі житлового будівництва, розвиток мережі закладів освіти, медичного обслуговування, зміцнення підприємств побуту, і, нарешті, кредит сприяє

зміцненню господарського розрахунку в комерційних і будівельних організаціях.