Головна

Задачі і принципи планування капітальних вкладень

У всіх країнах світу будь-яке підприємство, будь-яка фірма незалежно від форми власності, перш ніж розпочати підприємницьку справу, попередньо розробляє детальний план (проект) заходів з визначенням фінансових витрат і кінцевого результату.

Здійснення капітального будівництва в усіх сферах економіки, підприємства (організації) немислимо без планування капітальних вкладень.

Планування капітальних вкладень - це система прогнозних і планових розрахунків з відтворення основних фондів на базі капітальних вкладень на майбутній період.

План капітальних вкладень у відтворення фондів основних охоплює найважливіші сторони цього процесу, забезпечує його єдність і пропорційність з джерелами фінансування і разом з тим оптимальність планових будівель.

У плані кожного підприємства (організації) району та галузі знаходять відображення основні завдання планування капітальних вкладень. На основі теоретичних розробок та досвіду фахівців і трудящих мас виявляються основні завдання планування капітальних вкладень та покращення показників їх ефективності.

Основними завданнями планування капітальних вкладень є: 1) збільшення виробничих потужностей і основних фондів; 2) ефективне використання капітальних вкладень.

Для вирішення цих завдань планування капітальних вкладень здійснюється на основі ряду принципів, серед яких найважливішими є наступні:

1.    Конкретність і обгрунтованість плану. Цей принцип проявляється в тому, що в плані передбачаються конкретні заходи. При розробці плану враховуються конкретні умови, в яких будуть здійснюватися капітальні вкладення.

План капітальних вкладень має давати чітке уявлення про витрати фінансових коштів на майбутній період. Це означає, що розробляються плани вимагають необхідних техніко-економічних обгрунтувань і розрахунків потреби в капітальних вкладеннях на конкретних будівництво обєктів.

2. Збалансованість обсягів капітальних вкладень з джерелами їх фінансування.При розробці плану капітальних вкладень обсяги капітальних вкладень (централізованих і нецентралізованих) за всіма джерелами фінансування повинні бути повязані і збалансовані з фінансовими та матеріальними ресурсами, а за необхідності і з потужностями підрядних будівельних організацій. При цьому повинні враховуватися норми тривалості будівництва обєктів і відповідно розподілятися капітальні вкладення за роками.

3. Стабільність планування, що виявляється в незмінності прийнятих планів, в їх сталість в майбутньому періоді. Це означає, що стабільне план повинен бути документом, незмінним протягом всього запланованого періоду. Будь-які суттєві зміни викликають неминучу перебудову будівельного виробництва, що призводить до додаткових витрат і втрат.

Коригування плану допускаються в тому разі якщо вони не порушують ритму роботи будівельних організацій і прийнятого обєкта фінансування. Коригування плану допускаються також в разі перевиконання планових завдань минулого року та прийняття додаткових зобовязань з дострокового введення обєктів будівництва в експлуатацію У всякому випадку подібні зміни повинні бути внесені в план не пізніше 15 лютого планового року.

4. Безперервність планування. Цей принцип означає, що організація, фірма, що обєднання, підприємство повинні розробляти довгострокові, середньострокові і короткострокові (річні) плани. Середньострокові та довгострокові плани повинні уточнюватися і конкретизуватися з урахуванням обставин, що змінилися, а річні плани повинні випливати з середньострокових планів. Цим досягається безперервність планування.

5. Науковість планування. Цей принцип означає, що плани повинні складатися на науковій основі, тобто на основі наукових методів, науково розроблених нормах і нормативах, останніх досягненнях в науці й техніці, а також достовірної інформації.

Останнім часом в Росії знову стали здійснюватися важливі заходи щодо підвищення наукового рівня розроблення планів державних централізованих капітальних вкладень для федеральних потреб, економічної обгрунтованості цих планів.

Правильне поєднання планування централізованих капітальних вкладень з місцевою ініціативою стало мати важливе значення в капітальному будівництві.