Головна

Рабовладельческом демократія в Афінах в V ст. до н.е

По своїй суті Афінське держава є політичною організацією вільних громадян, забезпечує захист їхніх інтересів і покору величезної маси рабів. За формою правління воно являло собою демократичну республіку, в якій афінські громадяни користувалися рівними правами і могли брати активну участь у політичному житті. Вона остаточно склалася в V ст. до н.е. і проіснувала (з деякими перервами) до тридцятих років IV ст. до н.е. 
Основними органами Афінського держави були: народне збори, Рада п'ятисот, геліея. Вони направляли і контролювали діяльність посадових осіб. 
Народне збори - верховний орган влади Афін. Воно збиралося спочатку десять, а пізніше сорок раз на рік. При особливих обставинах (несподіваний напад ворога, стихійне лихо) могло бути скликано надзвичайне "збори жаху і сум'яття". Компетенція народних зборів була великою: воно брало закони, видавало постанови по приватним питань (псе-фізми), обирає посадових осіб і проводило перевірку їх діяльності, вирішувало питання війни і миру, обговорювали продовольчу становище країни і т.д. Спеціальні збори присвячувався розгляду звернень громадян і вирішення питання про вигнання окремих осіб у порядку остракізму з межами держави. 
У роботі народних зборів могли брати участь тільки повноправні афінські громадяни, які досягли 20-річного віку. Жінки і МЕТЕК в народне збори не допускалися. Як правило, рідко брали участь у його діяльності селяни, зайняті в своїх господарствах, хоча, починаючи з IV ст. до н.е., за відвідування зборів належало винагороду. Для вирішення навіть найбільш важливих питань потрібно присутність всього 6000 чоловік, тобто приблизно 1 / 5 всіх повноправних афінян. 
Порядок денний кожного зборів визначалася заздалегідь. Одне із зібрань кожного місяця вважалося головним. Воно перевіряло діяльність посадових осіб, обговорювали продовольчу положення та ін Головне збори шостого місяця, крім того, вирішувало питання про остракізму, звинуваченнях посадових осіб. На трьох інших зборах місяця розглядалися скарги громадян, релігійні, адміністративні та інші питання. Виступати в народному зібранні і вносити проекти нових законів формально міг кожен учасник. Практично ж з промовами виступали головним чином професійні оратори - демагоги, що захищають інтереси окремих груп вільних. Законопроекти попередньо вивішуються для загального огляду і надходили на обговорення народних зборів після їх розгляду в Раді п'ятисот, який по кожному законопроекту давав висновок. Голосування по законопроекту проводилося підняттям руки. 
Важливим засобом, що використовувалися з метою забезпечення стабільності законодавства, було право будь-якого учасника зборів, пославшись на незаконність запропонованого законопроекту, вимагати зняття його з обговорення або голосування під загрозою залучення автора до суду. Крім того, голова народних зборів міг не ставити на голосування ті пропозиції, які, з його точки зору, були незаконними. 
Прийнятий народним зборами законопроект стає законом тільки в тому випадку, якщо він не відкидав потім геліеей. 
У Рада п'ятисот (буле) входило по 50 чоловік від кожної з десяти територіальних фил. Члени ради (булевти) обиралися по жеребком на один рік з громадян, які досягли 30 років. До компетенції Ради ставилися питання управління: здійснення дипломатичних зносин з іншими державами, управління фінансами, нагляд за арсеналах, докамі, флотом, регулювання торгівлі, контроль за посадовими особами. Останні мали право виступати в Раді і вносити на її розгляд свої пропозиції. Найважливішою функцією Ради було попереднє обговорення питань, що надходять на розгляд народних зборів, що дозволяло Раді спрямовувати діяльність останнього. 
Для ведення поточних справ Рада був розділений на 10 комісій (прітаній), які складаються з 50 представників однієї філи. Комісії по черзі виконували обов'язки Ради, щодня обираючи жеребком нового голови Ради, який під час роботи народного зборів був і його головою. У IV ст. до н.е. цей порядок був змінений: голова став обиратися перед кожним засіданням Ради (зборів). По закінченні терміну служби кожен член Ради п'ятисот звітував у своїй діяльності і міг бути притягнутий до відповідальності. 
Геліея була найвищим судовим органом держави і складалася з 5000 суддів і 1000 запасних: по 600 чоловік від кожної з 10 територіальних філ. Члени геліеі обиралися по жеребком на один рік з громадян, які досягли 30 років. У складі геліеі функціонували 10 колегій, у кожній з яких було по 500 суддів і 100 запасних. З метою запобігання можливих зловживань колегія було невідомо, коли їх покличуть до виконання обов'язків. Це решалось жеребкуванням в день суду. 
Геліея була судом першої інстанції по справах про державні злочини і про зловживання посадових осіб та апеляційної інстанцією по справах, розглянутим іншими судами. Вона також здійснювала деякі контрольні функції і володіла важливим правом відкидати законопроекти, прийняті народним зборами. 
Таким чином, законодавчий процес Древніх Афін мав наступні стадії: 
а) внесення законопроекту в народне збори в порядку законодавчої ініціативи, якою володів кожен повноправний афінський громадянин; 
б) попередній розгляд законопроекту Радою п'ятисот і дача по ньому ув'язнення для народних зборів; 
в) прийняття законопроекту народним зборами; 
г) прийнятий законопроект міг бути відкинутий геліеей. 
Важливу роль в управлінні державою Афінським грали посадові особи. Основні принципи заміщення посад - виборність, терміновість, возмездность, підзвітність та колегіальність. 
Вибори посадових осіб здійснювалися щорічно або відкритим голосуванням в народному зібранні, або жеребком. Перед вступом на посаду всі обрані піддавалися особливої перевірки - докімасіі, під час якої з'ясовувалися їхнє право на заняття посади, політична благонадійність і необхідні особисті якості. Не можна було обіймати посаду (крім військових), двічі чи дві посади одночасно. Виконання посад оплачувалась (виняток становили лише стратеги). Після закінчення терміну посадові особи представляли звіти про свою діяльність Раді п'ятисот і геліее. У період розквіту Афінського держави переважна більшість посад було колегіальним. 
Головними посадовими особами в Афінах були стратеги і архонт. 
Колегія стратегів складалася з десяти членів, що обираються народним зборами з числа одружених і мали нерухомість громадян. Стратеги до V ст. до н.е. отримали важливі повноваження. Вони стали розпоряджатися коштами, відпущених на утримання армії і флоту, організовувати збір надзвичайних військових податків, керувати доставкою продовольства в Афіни (в мирний час громадяни не платили постійних податків, останні збиралися тільки з МЕТЕК). До них перейшли і деякі повноваження в області дипломатичних зносин: вони приймали капітуляцію супротивника, укладали перемир'я. Крім того, вони вели слідство та головували в судах у справах про військових злочинах. Нарешті, стратеги мали право вимагати скликання позачергових засідань Ради п'ятисот або народних зборів та прийняття невідкладних заходів. Іноді з стратегів виділявся автократор, командували армією, а в надзвичайних обставинах отримував всю владу в державі. 
Зі зростанням повноважень стратегів падало політичне значення архонт. Після реформ солона дев'ять архонт стали обиратися жребіем з кандидатів, запропонованих територіальними філамі. Єдиної колегією вони діяли рідко - при вирішенні народним зборами питання про остракізму і при перевірці посадових осіб. Першим архонт вважався архонт-епонім, за яким з розквітом афінської демократії збереглися лише судові функції у сімейних справах і справах про спадщину. Другим архонт був архонт-базілевс. Він відав питаннями релігійного культу і розглядав в суді справи про кримінальні злочини. Далі йшов архонт-полемарх, утративший що були у нього раніше функції військового командування і займався в основному справами, пов'язаними з МЕТЕК та іншими іноземцями (Ксена). Решта шість архонт-фесмофетов керували відправленням правосуддя в афінських судах. 
Спеціальні посадові особи (усього в Афінах їх було близько 700) управляли державним майном, що займаються державною скарбницею, спостерігали за порядком на вулицях і моральністю громадян, за торгівлею на ринку, виховували і навчали молодь, що проходила військову підготовку і т.д. Свої посадові особи були в філах і демах.