Головна

Оцінка впливу на навколишнє середовище і екологічна експертиза

Найважливіший елемент механізму державного управління природокористуванням - екологічна експертиза.Це встановлення відповідності намічуваної господарської та іншої діяльності екологічним вимогам і визначення допустимості реалізації обєкту екологічної експертизи з метою попередження можливих несприятливих впливів цієї діяльності на навколишнє природне середовище та

повязаних з ними соціальні, економічних та інших наслідків реалізації обєкту екологічної експертизи. Її проведення здійснюється відповідно до Федерального закону від 23 листопада 1995 "Про екологічну експертизу" 1. У змістовному плані екологічну експертизу можна назвати видом екологічного контролю, але з урахуванням наявності між цими двома процедурами принципової різниці. Обєкт екологічного контролю - вже здійснюється діяльність, що впливає на стан навколишнього середовища, у той час як обєктом екологічної експертизи виступає тільки запланована діяльність. Екологічний контроль ведеться за екологічно небезпечною діяльністю, а екологічна експертиза такий діяльності передує. Таким чином, вона виконує превентивну функцію, попереджаючи заподіяння шкоди навколишньому середовищу, тому що проводиться на стадії прийняття рішення, здатної негативно вплинути на навколишнє середовище.

Чинне законодавство передбачає два види екологічної експертизи - державну і громадську.Державна екологічна експертиза організується і проводиться державними спеціально уповноваженими органами в області екологічної експертизи на федеральному рівні і рівні субєктів Російської Федерації. Громадська екологічна експертиза організується і проводиться за ініціативою громадян, громадських обєднань, органів місцевого громадськими самоврядування обєднаннями, основним напрямком діяльності яких відповідно до їх статутів є охорона навколишнього середовища, в тому числі організація і проведення екологічної експертизи, зареєстрованими в установленому порядку.

Проведення державної екологічної експертизи до прийняття рішення про реалізацію обєкта екологічної експертизи є обовязковим. У той же час екологічна експертиза здійснюється виходячи з презумпції потенційної екологічної небезпеки будь-намічуваної господарської та іншої діяльності - замовник такої діяльності повинен обгрунтувати її безпеку для навколишнього середовища, без чого не зможе отримати дозвіл на її здійснення. Обгрунтування проводиться шляхом проведення

оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС).

ОВНС - це процес, що що сприяє прийняттю екологічно орієнтованого управлінського рішення про реалізацію намічуваної діяльності за допомогою визначення можливих несприятливих дій, оцінки екологічних наслідків, врахування громадської думки, розробки заходів щодо зменшення та запобігання впливів. Якщо екологічна експертиза проводиться на стадії прийняття рішення, здатного вплинути негативно на навколишнє середовище, то ОВНС - на стадії підготовки такого рішення. ОВНС проводиться субєктом, зацікавленим у здійсненні діяльності підлягає оцінці (замовником), або по його завданням третьою особою (виконавцем). Замовнику необхідно позитивний висновок державної екологічної експертизи, експертизу а не відбудеться без надання матеріалів ОВНС, оскільки її результати документуються в матеріалах з оцінки впливу, які є частиною документації, обовязково подається на екологічну експертизу.

Державна екологічна експертиза проводиться експертною комісією, утвореної спеціально уповноваженим державним органом для проведення екологічної експертизи конкретного обєкта. До складу експертної комісії включаються позаштатні експерти, а також штатні працівники спеціально уповноваженого державного органу в галузі екологічної експертизи. Експертом може бути будь-який фахівець, що володіє необхідними знаннями з даного питання.

Результат проведення державної екологічної експертизи - її висновок - документ, що що містить обгрунтовані висновки про допустимість впливу на навколишнє середовище намічуваної діяльності та про можливості реалізації обєкта експертизи, схвалений кваліфікованою більшістю облікового складу експертної комісії. Висновок може бути позитивним чи негативним. Правовою наслідком негативного висновку є заборона реалізації обєкта державної екологічної експертизи.