Головна

Принципи кримінального права

До принципів кримінального права як основним правовим ідеям, керівним засадам даній галузі права належать:

принцип законності (ст. . Кримінальна відповідальність може наступити тільки за кримінальним законом (Кримінальним кодексом Російської Федерації). Ніякі інші закони та нормативні правові акти встановити кримінальну відповідальність не можуть. Не допускається і застосування кримінального закону за аналогією, тобто будь-яке діяння, що прямо не передбачене кримінальним законом, але визнається суспільно небезпечним, не може спричинити кримінальну відповідальність за статтею кримінального закону, передбачену за подібне діяння;

принцип рівності громадян перед законом (ст. 4). Особи, що вчинили злочини, рівні перед законом і підлягають кримінальній відповідальності незалежно від статі, раси, національності, мови, походження, майнового і посадового становища, місця проживання, ставлення до релігії, переконань, приналежності до суспільних обєднань, а також інших обставин;

принцип вини (ст. 5). Особа підлягає кримінальної відповідальності тільки за ті суспільно небезпечні діяння, щодо яких встановлена його вина у формі умислу або необережності. У кожному конкретному випадку потрібен встановити саме ту форму вини, що передбачена кримінальним законом. Обєктивного зобовязання, тобто кримінальна відповідальність за невинні заподіяння шкоди, не допускається;

принцип справедливості (ст. 6). Покарання та інших заходів кримінально-правового характеру, які застосовуються до особи, яка вчинила злочин, повинні бути справедливими, тобто відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення та особи винного. Ніхто не може нести кримінальну відповідальність двічі за одне й те саме злочин,

принцип гуманізму (ст. +7). Принцип гуманізму має дві сторони: забезпечення безпеки членів суспільства від злочинних посягань та забезпечення прав особи, яка вчинила злочин. Це означає, під-перше, що встановлення кримінальної відповідальності у вигляді, як правило, достатньо суворого покарання повинно впливати на нестійких членів суспільства, попереджати скоєння злочинів, забезпечуючи таким чином захист

суспільства і прав окремої людини. По-друге, до осіб, які вчинили злочини і підданим покаранню та інших заходів кримінально-правового характеру, які не повинні застосовуватися тортури та інші дії, спеціально заподіюють фізичні страждання або принижують людську гідність, що відповідає положенням міжнародних правових актів у сфері дотримання прав людини.