Головна

Внутрішньогосподарський контроль

Внутрішньогосподарський контроль - це здійснювана бухгалтерією, фінансовим відділом і іншими економічними службами господарюючого субєкта перевірка виробничої і господарської діяльності організації (підприємства, установи) в цілому або її окремих структурних підрозділів.

Ключовою ланкою в системі внутрішньогосподарського контролю є головний (старший) бухгалтер.

Законодавець поклав на головного бухгалтера виконання наступних функцій:

• забезпечення контролю і відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх здійснюваних організацією господарських операцій;

• надання оперативної інформації;

• складання у встановлені терміни бухгалтерської звітності;

• проведення економічного аналізу фінансово-господарської діяльності організації (підприємства, установи) за даними бухгалтерського обліку з метою виявлення і мобілізації резервів.

При здійсненні своїх функцій головний бухгалтер
підпорядковується безпосередньо керівнику організації
(підприємства, установи), чиїм наказом він призначається
і звільняється з посади. Юридичною гарантією внутрішньогосподарського контролю виступають норми різних правових актів, у тому числі положень про бухгалтерський облік
та звітності в Російській Федерації. Відповідно до правил здійснення бухгалтерського обліку головний бухгалтер разом з керівником підприємства підписує всі
документи, що служать підставою для приймання і видачі матеріально-товарних цінностей і грошових коштів, а також розрахункових, кредитних, фінансових зобовязань і господарських договорів. Зазначені документи без підпису головного бухгалтера вважаються недійсними і до виконання не приймаються. Головний бухгалтер не приймає до оформлення та виконання документи по операціях, що суперечить чинному законодавству та порушують договірну і фінансову дисципліну. У разі отримання незаконного розпорядження бухгалтер зобовязаний до його виконання письмово звернути на це увагу керівника. При отриманні письмового підтвердження про прийняття зазначених документів до обліку головний бухгалтер виконує його. При цьому всю повноту відповідальності за незаконність зроблених операцій несе керівник підприємства (установи). Таким чином, головний (старший) бухгалтер володіє достатніми правами для виявлення та попередження порушень фінансового законодавства.