Головна

ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ, періодизація ВІТЧИЗНЯНОЇ ІСТОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК ГАЛУЗІ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ І НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Початок вивченню основних положень теорії держави і права та галузей приватного і публічного права Російської Федерації, що становлять зміст навчальної дисципліни "Правознавство", доречно зробити короткий екскурс в історію вітчизняної державності і права, ознайомитися з генезисом і основними етапами їх еволюції з давнини до наших днів . Це дозволить краще пізнати витоки становлення, тенденції та закономірності розвитку сучасних форм російської держави і права. Більш того, це необхідно і внаслідок прямої залежності двох наукових галузей юриспруденції або однойменних їм навчальних дисциплін - теорії держави і права та історії держави і права, оскільки без історії предмета, як відомо, немає і його теорії.

Через обмеженість обсягу історико-юридичного розділу підручника увагу в ній буде зосереджено на історичної еволюції форм вітчизняної державності і права як на одній з найважливіших, до певної міри ключовою проблеми історії держави і права України, що становить ядро її предмета.

Предмет історії держави і права Росії - виникнення, розвиток і функціонування вітчизняної держави і права. Вивчення предмета базується на приватно-наукових методах даної дисципліни, такі як історичний або хронологічний, порівняльно-правовий, системно-структурний, статистичний, конкретно-соціологічний, формально-юридичний, а також деяких інших.

Розвиток вітчизняної державності і права пройшло ряд етапів, що характеризуються зміною їх форм, облік яких дозволяє виділити кілька історичних періодів. Як критерію можна прийняти визначення форми держави, а саме форми правління.

I період: військова демократія, чи становлення дер
ності (VI-IX ст.);

II період: монархія (кінець IX - на початку XX ст.);

III період: республіка (із 1917 р. по теперішній час).

В рамках II і III періодів згідно з змінюється форма державного устрою або формою державно-правової режиму можна виділити інші, більш конкретні етапи; їх найменування слід дати в наступних параграфах даного розділу.