Головна

Місце і функції права в системі соціальних норм

Організація, упорядкування різноманіття суспільних відносин відбуваються за допомогою соціальних норм, оскільки вони мають унікальний характер. Їх унікальність полягає в тому, що вони містять у собі як норми права, так і норми моралі, норми громадських організацій, норми традицій, звичаїв і ритуалів. Соціальні норми виникли завдяки тому, що стало необхідним врегулювати поведінку людей у державі за допомогою якихось правил; цими правилами стали соціальні норми. Таким чином, соціальні норми - це загальні правила, що регулюють поведінку людей, їх взаємини, засновуючи свій вплив на різного ступеня сили і характеру примусу.

Соціальні норми поділяються на такі види:

1) норми права;

2) норми моралі (моральності);

3) норми-звичаї;

4) норми громадських організацій;

5) норми-ритуали;

6) норми-традиції.

Найбільш значущий вид соціальних норм - норми права. Їх значимість в тому, що вони не тільки правила поведінки, які виходять і що охороняються державою, а й обовязкові для виконання усіма індивідуумами. Крім цього, право в системі соціальних норм має і особливе положення. Така особливість полягає в тому, що:

• за змістом і характером регульованих суспільних відносин право регулює найбільш важливі з точки зору держави, а соціальні норми впливають на всі суспільні відносини, в тому числі не піддаються правовому регулюванню;

• за способами їх нормативного вираження право встановлюється або санкціонується державою, а соціальні норми виробляються громадською думкою або формуються в рішеннях громадських організацій;

• за формами (джерелами) встановлення право проявляється в специфічних формах, а соціальні норми не мають специфічних форм вираження. Так, правові норми можуть виражатися в державних актах;

• за способами охорони право охороняється від порушень державою і заходами громадського впливу, а соціальні норми охороняються тільки силою громадської думки;

• за ступенем визначеності заходів впливу право містить чіткі санкції, вказівки на заходи впливу щодо правопорушників, а соціальні норми таких санкцій і вказівок не містять;

• за методами доведення до членів суспільства норми права публікуються і доводяться до загального відома і вводяться в дію з певного терміну, а соціальні норми стають загальновизнаними поступово, у міру їх визнання більшістю членів суспільства.

Право як система норм і правил поведінки впливає на суспільні відносини за допомогою своїх функцій. Функції права - це основні напрямки, що впливають на суспільні відносини, на поведінку людей в державі з метою гармонійного розвитку суспільства і нормального функціонування даної держави. Функції права наділені певними ознаками, що формують основні напрямки державно-правового впливу на суспільні відносини. Ознаки функцій права полягають у тому, що вони:

• випливають із сутності і призначення права в суспільстві;

• виражають істотні, головні риси (ознаки) права;

• допомагають вирішувати завдання, що стоять перед правом.
Так як право нерозривно повязане з державою, то

його функції певною мірою багато в чому збігаються з функціями держави. Дане подібність полягає в соціальне призначення держави і права, а також у вирішенні спільних завдань, що стоять перед державою і правом. За своєю суттю функції права мають три види: регулятивна, охоронна і виховна (попереджувальна).

1.  &nbsp Регулятивна функція - напрям правового впливу, покликане забезпечити чітку організацію суспільних відносин, їх функціонування і розвиток відповідно до потреб суспільного прогресу.

2. Охоронна функція - напрям правового впливу, націлене на охорону позитивних і витиснення шкідливих для суспільства відносин, а також на припинення та запобігання протиправної поведінки.

3.Виховна (попереджувальна) - напрям правового впливу, який здійснюється завдяки психічного впливу на свідомість людей шляхом залякування та переконання.