Головна

Суспільний лад в період першої російської революції

Суспільний лад Росії визначався вже зазначених переходом на нову стадію капіталізму і в той же час сильними феодальними пережитками, переважно на селі, головним з яких було поміщицьке землеволодіння. Певна частина поміщиків перевела своє господарство на рейки капіталізму, проте багато використовували старі форми експлуатації, звичайно, в тій мірі, в якій це було можливо після звільнення селян.

Застосування відсталих методів ведення господарства не дозволяло поміщикам отримувати високі доходи. Вони змушені були як і раніше закладати свої землі, фонд дворянських земель неухильно скорочувався.

Царський уряд вживав заходів до збереження великого приватного землеволодіння. Воно встановило особливий режим для земель, якимиволоділи найбільш знатні і багаті поміщики. Законодавство обмежувало передачу в інші руки або дроблення цих земель.

В результаті розвитку капіталістичних відносин в Росії продовжують значно посилюватися економічні позиції буржуазії. Проте пережитки феодально-кріпосницьких відносин гальмують зростання продуктивних сил, заважають підприємницької діяльності буржуазії, якій необхідні вільні землі для будівництва фабрик, заводів, залізниць, а також потрібні лісоматеріали, корисні копалини, різне сировину. Відсталість сільського господарства негативно позначалася на розвитку внутрішнього ринку.

Буржуазії все ж таки вдавалося придбати значну частину земель. Обуржуазіваніе деякої частини поміщиків насамперед спиралося на капіталістичну перебудову самих помість, які стали постачальниками хліба на ринок та сільськогосподарської сировини для промислових підприємств. Окремі поміщики вкладали свої капітали також у промислові, транспортні та торговельні підприємства, були власниками акцій.

Буржуазія прагнула до політичного панування, але, побоюючись народних мас, воліла дочекатися реформ. Будучи боягузливою і непослідовною, російська буржуазія йшла на угоду з царизмом, бажаючи його збереження і разом з тим вела боротьбу за політичну владу.

Самодержавство, відстоюючи в цілому інтереси поміщиків, разом з тим змушене булопідтримувати і капіталістів, сприяючи капіталістичному розвитку країни. Сама царська сім'я виступала в якості найбільшого феодала і капіталіста. Вона володіла величезними землями і різними промисловими підприємствами. Як і в дореформені часи, важко було відокремити державне майно і государеву власність.

Важливою подією в економічному і соціальному житті країни, в першу чергу села, з'явилася столипінська аграрна реформа, розпочата у 1906 р.

Голова Ради міністрів П.А. Столипін був відомий не тільки проведеними їм репресіями. Він не без підстав вважав, що революцію породжують певні недоліки соціальних відносин у Росії, які слід усунути. Головним із них Столипін вважав сільську громаду, збережену селянською реформою і гальмує розвиток капіталізму в селі. Саме на її руйнування і був направлений царський указ 9 листопада 1906, підготовлений Столипіним.

Столипін виходив з необхідності створення в селі масової сильнішою, ніж поміщики, соціальної опори самодержавства - куркульства. За зразок він взяв Німеччину, де на той час консервативний селянин був опорою монархії. Проте в Росії такого селянина було потрібно ще створити. У цьомуі складався основний зміст аграрної реформи. Переслідувалася і мета відвернути селянство від революційного руху. Шляхом переселення деяких селян на казенні землі в Сибір та в інші віддалені райони хотіли також розрядити аграрну кризу в центральних районах Росії.

Указ 9 листопада 1906 встановлював право будь-якого селянина вийти з общини і вимагати у свою особисту власність відповідний земельний наділ, який покладався йому, коли він був у складі громади. Столипін вважав, що шляхом руйнування громади вдасться створити міцні куркульські господарства, які, як правило, виділялися з общини і господарювали відособлено. Аграрне законодавство мало на меті надати найбільш сприятливі умови для утворення відокремлених куркульських господарств. У цілому при здійсненні цієї реформи не вдалося досягти того, що намічалося. Часткове руйнування селянської общини, сприяло розвитку буржуазних відносин, правда, відбулося, і в цьому прогресивне значення реформи. Але досить широкого розмаху воно не отримало.

Разом з тим реформа сприяла процесу розшарування селянства, що призвело в кінцевому рахунку до загострення класової боротьби на селі. Поміщики були незадоволені зростанням впливу сільськоїбуржуазії - куркулів. Загострилися відносини між куркульством і рештою маси селянства, чинив опір реформі.

Важливу частину реформи склала переселенська політика. Столипін хотів послабити земельну потребу в Центральній Росії, Прибалтиці, що являла собою вибухонебезпечну силу. Було організовано широке і добровільне переселення селян на державні землі в східних районах країни. На чорноземах Сибіру виникли естонські, латиські, литовські, українські села. Однак переселення було організовано погано, що істотно знизило його результати.

Зрушення в економічній і соціальній структурі, нова політична обстановка зумовили консолідацію і формування певних груп суспільства, трьох таборів. До першого можна віднести урядовий табір, який включав в себе царську сім'ю, придворну знати, чиновників і військових, реакційне духовенство, найбільш консервативну частину поміщиків-дворян, а також деяку частину верхівки великої торгово-промислової буржуазії, основним завданням яких було збереження самодержавного ладу, припинення будь-яких спроб внести зміни до суспільний і державний лад. Другий табір включав в себе буржуазію і ліберальних поміщиків. У нього була двоєдина завдання - запобігти народну революцію, домагатися помірною конституційної монархії. Третій табір - революційно-демократичний. Основною метою йогобуло повалення самодержавства і встановлення демократичної республіки. Цей рух очолив пролетаріат у союзі з селянством.

Кожна з цих основних груп російського суспільства була представлена відповідними політичними партіями, які стали виникати на початку XX ст.

Царизм тривалий час перешкоджав навіть дворянству у створенні своєї політичної партії. Особливо він побоювався такого кроку після повстання декабристів. Однак на початку XX ст. обстановка змінилася. У хвилини небезпеки реакційні поміщики згуртувалися навколо самодержавства, вимагаючи рішучих дій щодо розправи з революційним рухом.

Щось схоже на політичної партії дворянства було створено в травні 1906 р., коли виникла загальноросійська дворянсько-поміщицька організація під назвою «Об'єднане дворянство». На відповідному з'їзді утворився виконавчий орган. е.той організації - Рада об'єднаного дворянства. Цей орган обирався строком на три роки. Рада об'єднаного дворянства чинив значний вплив на царя і в цілому на політику всього урядового табору.

У роки першої російської революції виникла монархічна політична партія - Союз російського народу, основою якої були бойові чорносотенні організації, які створювалися для розправи з революціонерами. Царизм намагався створити видимість того,що сам народ в особі чорносотенців, не чекаючи урядових заходів, вів боротьбу з революційним рухом шляхом організації погромів і вбивств. До урядового табору примикали численні організації духовенства на чолі з обер-прокурором Святійшого Синоду Побєдоносцевим.

У 1905 р. остаточно склався ліберально-буржуазний табір. Спочатку це виразилося в русі ліберальної земської опозиції, на чолі якої стояли ліберальні дворяни - найбільш освічена частина опозиції, які тяжіли до буржуазії. Земці були за капіталістичний розвиток країни, але разом з тим не зазіхали на самодержавство. Вони вимагали від царизму поступок у вигляді досить помірною конституції. Ідеалом найбільш лівих земців було встановлення в Росії конституційної буржуазної монархії.

Конституційна платформа земців була опублікована в 1902 р. в нелегальному журналі «Звільнення», що видавався за кордоном. Конкретним їх вимогою було скликання земського собору, якому і належало вирішити конституційні проблеми.

На з'їзді земських і міських діячів, що відбувся після 17 жовтня 1905 р., відбувся розкол. Праве крило з'їзду утворило партію октябристів (Союз 17 жовтня), до якої увійшли ділки-капіталісти і великі поміщики. Октябристи прагнули дотого, щоб добитися у самодержавства деяких поступок. Вони ставили собі за мету реалізацію обіцянок царя, викладених ним у маніфесті від 17 жовтня 1905 видатними діячами партії октябристів були такі найбільші багатії, як Родзянко і Гучков.

Кілька більш лівої (причому більше на словах) була буржуазна конституційно-демократична партія (кадети). До неї входили представники переважно середньої буржуазії. Вона також була за те, щоб домагатися поступок від царизму, не допускаючи широкого революційного руху народних мас. Ідеалом кадетів було встановлення в країні конституційної монархії. Найбільш видним діячем цієї партії був Мілюков.

Основними рушійними силами революційно-демократичного табору були пролетаріат і трудове селянство. На рубежі XX ст. виникає соціал-демократична робітнича партія - революційна партія нового типу, незабаром розколовся на більшовиків і меншовиків. Надалі меншовики виділилися в самостійну політичну партію, яка була виразницею інтересів дрібної буржуазії і займала непослідовну позицію в робітничому русі.

У 1901 р. із залишків народницьких організацій утворюється політична партія так званих соціалістів-революціонерів (есерів). Ця партія відбивала певною мірою інтереси селянства, але впершу чергу його верхівки. У цей період есери виступали проти урядового табору, ставили собі за мету революційне повалення самодержавства і встановлення демократичної республіки.