Головна

Періоди процесу етатізаціі

Період військової економіки 1914-1918гг.

Друге десятиліття XX ст. зазначено найбільшим за всю історію людства передувала військовим катаклізмом - Першої світової війною. Для підтвердження цієї тези достатньо нагадати, що у війну було втягнуто понад 30 країн з полуторамілліардним населенням, що становило в той час 2 / 3 всіх мешканців на планеті людей. Вражають і жахають масштаби понесених у ході війни втрат. З 74 млн чоловік, поставлених під рушницю, загинуло близько 10 млн. і більше 20 млн. було поранено і покалічено. Кількість мирних жителів, які загинули від епідемій і голоду - неодмінних супутників війни, склало не менше 10 млн.

Крім того, війною була знищена приблизно третина матеріальних цінностей її країн-учасниць. Це н тільки величезна кількість військової техніки, а й втрати в промисловому, сільськогосподарському секторах, інфраструктурі, житловому фонді, потенціал природних ресурсів і т. д.

Війна набагато прискорила розвиток тенденції до посилення ролі держави в господарському житті, далеко просунула процес складання системи регульованого капіталізму. Введення жорсткої державної регламентації господарських відносин з метою мобілізації економічних ресурсів на виконання військово-політичних завдань в екстремальних умовах постійно скорочується внаслідок зростаючих непоправних втрат господарського потенціалу було єдино можливим умовою продовження війни. Тому до моменту її закінчення практично у всіх країнах склалася яскраво виражена етатистським система господарських відносин.

Ступінь На і форми розвитку системи державного регулювання економічних відносин в роки Першої світової війни у воюючих країнах впливали наступні основні фактори: рівень соціально-економічного розвитку, особливості національного укладу і соціально-політичних відносин і, безумовно, ступінь участі тієї чи іншої країни до безпосередніх військових діях. Однак слід констатувати, що в усіх країнах - учасницях війни спостерігався яскраво виражений процес етатізацін господарських відносин, який після її закінчення був припинений, і розпочався зворотний рух до скорочення гіпертрофованої в надзвичайній обстановці системи державного регулювання.

Повоєнні роки

Післявоєнний період нестабільного стану господарства більшості країн світу зявився безпосереднім наслідком тяжких втрат, понесених ними у 1914-1918 рр.. Ступінь На нестабільності також впливав ряд факторів, серед яких слід виділити: масштаб понесених втрат, поразка чи перемога цієї країни у війні, ступінь мілітаризації і етатізаціі економіки в роки війни, загальний рівень соціально-економічного і політичного розвитку, а також ряд національних особливостей.

Період стабілізації

Наступний період 1924-1929 рр.. характеризувався в розвинених країнах подальшим скороченням втручання держави в господарські відносини. Втім, не слід розуміти це як просте, механічний і тим більш повне повернення до системи щодо вільних ринкових відносин. Ілюзорність такого погляду стане очевидною при більш конкретному аналізі розвитку господарства окремих країн. Варто лише зауважити, що відступ етатизму був далеко не повним, та й не могло бути таким, тому що і в 20-і роки практично у всіх країнах спостерігався обєктивний процес монополізації економіки, зрощування монополій і держави, подальшого спотворення вільних ринкових відносин, що виражалося , зокрема, через поглиблення внутрішньогосподарських диспропорцій і т. д. Крім того, далеко недосконала Версальська система, яка встановила «новий» політичний порядок, в цілому не вирішила гострих європейських і світових протиріч, а сприяла збереженню загальної тенденції до мілітаризації, підштовхувала програли війну країни до нової спробі територіального та економічного переділу світу. Це в кінцевому рахунку служило політичним обгрунтуванням збереження достатньо сильних елементів етатизму також і в період стабілізація.

Період Великого кризи 1929-1933 рр.. повторно, через короткий проміжок часу, а вже в мирний час викликав небувалі темпи зростання державного втручання в господарську життя. Розвиток етатизму було характерним для всіх без винятку країн. Відмінна риса нового етапу розвитку системи державного регулювання в тому, що феномен етатізаціі отримує досить міцне теоретичне обгрунтування в кейнсіанської теорії. У дещо іншому ключі трактують неминучість виникнення системи державного регулювання економічних відносин вельми популярні на той час доктрини: італійська корпоративізм, німецький націонал-соціалізм, численні соціалістичні концепції і т.д., що свідчить про повсюдності даного процесу.

Послекрізісниі період

Порівняно невеликий період післякризового стану економіки 1934-1939 рр.. не відзначений скільки б то не було очевидним, як це спостерігалося в 20-і роки, відмовою від етатизму, в більшості провідних країн. Причини цього, на наш погляд, криються перш за все у цілому вкрай нестійкому стані національних економік, які тоді, хоча й у різному ступені, відчували наслідки недавнього світової кризи. Більш того, можна з відомою часткою впевненості стверджувати, що майже повсюдно спостерігається подальший розвиток системи державного регулювання економікою, в основі якої - яскраво виражена тенденція до мілітаризації в умовах підготовки країн до Другої світової війни.