Головна

Основи криміналістичної профілактики

Криміналістична профілактика це система заходів слідчого, оперативного працівника, спеціаліста (експерта) та інших працівників правоохоронних органів з виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів, і з розробки рекомендацій щодо попередження (превенції) злочинної діяльності. Вона розробляє прийоми криміналістичної захисту різних об'єктів від злочинних посягань, отримання інформації про підготовлювані злочини, грунтуючись на специфічних завданнях криміналістики як науки і широкому використанні науково-технічних методів і засобів.

У сферу криміналістичного попередження злочинів входять наступні завдання:

1) своєчасне застосування невідкладних заходів щодо попередження підготовлюваних злочинів та припинення спроб їх вчинення;

2) негайне прийняття правових заходів за фактом вчиненого злочину;

3) з'ясування особливостей вчинення злочинів по способу, місця, часу, суб'єктам і т.п. з метою визначити основні напрямки слідчої й оперативно-розшукової діяльності щодо їх попередження;

4) виявлення найбільш уразливих в криміналістичному плані об'єктів, підготовка спеціальних техніко-криміналістичних заходів профілактичної спрямованості.

Положення криміналістичної техніки знаходять своє місце в розробці рекомендацій щодо попередження злочинів:

1) у використанні в ході розслідування науково-технічних засобів і методів, що дуже сприяє здійсненню принципу невідворотності покарання за скоєне;

2) у виявленні технічних недоробок, що створюють сприятливі умови для вчиненню злочинів. Вносячи пропозиції до відповідних організацій з удосконалення конструкції вузлів замикаючих пристроїв, касових апаратів тощо, криміналісти тим самим запобігають вчинення аналогічних злочинів;

3) у підготовці спеціальних технічних засобів і методів, що запобігають або утруднюють вчинення злочинів або сприяють їх негайному оприлюдненню;

4) у постійному контролі за ходом реалізації внесених пропозицій, аналізі ефективності профілактичних заходів;

5) у наданні постійної методичної допомоги фахівцями-криміналістами з використання в профілактичних цілях науково-технічних засобів і методів.

Якщо для розробки техніко-криміналістичних засобів і спеціальних методів профілактичної спрямованості основою служить криміналістична техніка, то для створення тактичних прийомів і методичних рекомендацій слідчого попередження злочинів тактика і методика їх розслідування.

Профілактичні заходи можуть бути реалізовані в ході проведення таких процесуальних дій, як огляд, обшук, допит, очна ставка, слідчий експеримент і ін

Реагуючи на виявлені причини скоєння злочинів спеціальним процесуальним актом поданням про вжиття заходів щодо усунення обставин, що сприяли реалізації злочинних посягань, як по справах, направлених до судів, так і по призупиненим розслідуванням, слідчий тим самим займається профілактичною роботою.

Подання повинно бути складено на основі виявлених об'єктивних обставин, що сприяли здійсненню злочинів; викладено по можливості коротко, із зазначенням конкретних осіб, винних у створенні відповідної обстановки, і приведення фактичних відомостей, що підтверджують, що саме вона стала причиною даного злочину.

Уявлення можуть вноситися на кожному етапі досудового слідства. Не пізніше ніж у місячний строк по ньому повинні бути прийняті необхідні заходи, а про наслідки повідомлено слідчого. Отримавши відповідь, слідчий вивчає його, і якщо, на його думку, вжитих заходів недостатньо, інформує про це свого керівника і прокурора.