Головна

Тактика виробництва очної ставки

Відповідно до ст. 192 КПК РФ, очна ставка це одночасний допит двох раніше допитаних осіб, вироблений для усунення істотних протиріч у їхніх свідченнях. Її суть полягає в тому, що слідчий задає по черзі двом суб'єктам питання про одних і тих же обставин розслідуваної злочину, аналізує і зіставляє їх відповіді з метою встановлення істини.

Очна ставка є різновидом допиту, тому що являє собою сукупність пізнавальних і посвідчувальних операцій, що виконуються з метою отримати й закріпити свідчення про обставини, які є значущими для правильного вирішення кримінальної справи. Разом з тим це самостійна слідча дія, з притаманними тільки йому цілями, підставами та умовами виробництва. У психологічному аспекті очна ставка більш дієвий засіб встановлення істини, ніж просто допит, бо аргументи на обгрунтування того чи іншого факту призводять допитуваних особи, а не слідчий.

Добре підготовлена і організована очна ставка може бути не лише способом усунення істотних протиріч в отриманих свідченнях, але й засобом викриття неправдивого алібі, інсценування злочину, самообмови і обмови одного допитуваного іншим. У ході очної ставки можуть бути також отримані нові фактичні дані, що відносяться до розслідуваного злочинному події.

Очна ставка проводиться тільки:

а) між двома особами одночасно (свідками, потерпілими, підозрюваними та обвинуваченими в будь-якому поєднанні);

б) між особами, раніше допитаними по одних і тих же обставин;

в) за наявності в їх свідченнях істотних протиріч.

Під істотними суперечностями як підставою для виробництва очної ставки слід розуміти наявність в отриманих свідченнях взаємовиключних відомостей про одних і тих же обставин (події, факти, явища), важливих для правильного вирішення кримінальної справи.

Питання про те, чи істотні суперечності, вирішує слідчий виходячи з обставин справи та їх впливу на рішення, що приймаються. В усякому разі, істотними слід вважати протиріччя з приводу обставин, що підлягають доказуванню по розслідуваного справі, а також можуть призвести до неправильної оцінки наявних у справі доказів.

За своїм характером очна ставка складна слідча дія, що вимагає виконання слідчим ряду перерахованих нижче організаційно-підготовчих заходів.

1) Усвідомлення необхідності проведення очної ставки. Наявність істотних протиріч у показаннях осіб, допитаних по одних і тих же обставин, не обумовлює обов'язкового проведення очної ставки. По-перше, остання може виявитися марною, якщо допитуваних обмежаться повторенням раніше даних свідчень. По-друге, її виробництво може дуже ускладнити подальше розслідування, якщо в ході очної ставки відбудеться змова між допитуваних, і той, який раніше викладав правдиві відомості, змінить їх або взагалі відмовиться від колишніх свідчень.

Слід з обережністю підходити до прийняття рішення про виробництво очної ставки, якщо про це клопочуться суб'єкти, лгущіе на слідстві. Найчастіше такі клопотання мають на меті схилити учасника, який дав викривають свідчення, до їх зміни. Це нерідко вдається через незадовільної підготовки до виробництва очної ставки, недосвідченість слідчого і т.п. Тому до ухвалення рішення про виробництво очної ставки слідчий зобов'язаний спробувати усунути істотні суперечності в показаннях іншим шляхом, наприклад ще раз допитати учасника, що дає неправдиві показання.

Наважуючись на проведення очної ставки, слідчий повинен бути впевнений у здатності учасника, який дав правдиві свідчення, витримати психічний вплив іншої сторони. Не кожна людина здатна подолати психологічний бар'єр і дати свідчення в присутності особи, що викривають цими відомостями. Тому недоцільно проводити очну ставку між обвинуваченим і його родичами, знайомими, які його викрили. З почуття жалю вони нерідко змінюють свої свідчення на користь обвинуваченого.

2) Визначення учасників очної ставки. Крім допитуваних, в ній можуть брати участь:

а) педагог і законний представник (якщо допитуваному до 16 років);

б) захисник (за участю підозрюваного або обвинуваченого);

в) експерт (якщо на очній ставці потрібно з'ясувати питання, що відносяться до виробництва експертизи);

г) перекладач;

д) фахівець-криміналіст (при необхідності записати хід і результати очної ставки за допомогою звуко - та відеозапису).

У деяких випадках для участі в очній ставці слід запросити інших фахівців (економіста, бухгалтера, технолога і т.д.). Це дозволить своєчасно отримати фахові коментарі щодо спірних питань, встановити причини розбіжності у свідченнях допитуваних, запобігти їх змову шляхом використання спеціальної термінології.

3) Психологічна підготовка очної ставки. Щоб очна ставка досягла мети, необхідно пам'ятати, що не завжди те, що допитуваний говорить слідчому, він повторює в присутності особи, яку викриває. Тому його слід психологічно підготувати до очній ставці, роз'яснивши її значення для встановлення істини, створити в допитуваного установку проти можливих спроб другого учасника чинити на нього негативний вплив.

Якщо учасник, який дав правдиві показання, відмовляється від участі в очній ставці або заявляє, що не зможе повторити свої свідчення, від її виробництва краще відмовитися.

4) Складання плану проведення очної ставки включає в себе:

а) формулювання питань, які повинні бути задані учасникам очної ставки;

б) визначення черговості їх допиту;

в) прогнозування їх можливого поведінки;

г) визначення тактичних прийомів, які можуть знадобитися під час очної ставки.

5) Створення умов для виробництва очної ставки включає в себе підготовку приміщення, в якому вона буде вироблятися (зазвичай кабінет слідчого), а також засобів фіксації свідчень, у тому числі аудіо-, відеоапаратури.

Тактика очної ставки. Приступаючи до допиту на очній ставці, слідчий запитує її учасників, чи знають вони один одного і які їхні взаємини це відіграє суттєву роль для оцінки показань, отриманих на очній ставці. Найчастіше остання проводиться між особами, або знайомими раніше, або що бачили один одного в той момент, коли відбувалося злочин.

Очна ставка починається з того, що слідчий пропонує допитуваним по черзі дати показання про ті обставини, для з'ясування яких вона проводиться. Після цього слідчий ставить запитання кожному з допитуваних. Учасники очної ставки, з дозволу слідчого, можуть ставити запитання один одному.

Тактика очної ставки залежить від характеру розслідуваної справи, процесуального положення та морально-психологічних властивостей допитуваних, їх взаємин та інших факторів. Однак вирішальне значення має причина виникнення істотних протиріч у показаннях допитуваних осіб. Вони можуть бути результатом сумлінного омани або явною брехні одного або обох учасників очної ставки.

Причина протиріч у свідченнях звичайно визначається слідчим лише приблизно. Тому він повинен бути готовий до того, що під час очної ставки виявиться помилковість його первісної оцінки достовірності тих чи інших свідчень. У зв'язку з цим обрана тактика виробництва очної ставки підлягає коригуванню, іноді дуже істотною.

Якщо суперечності в показаннях виникли у зв'язку з добросовісним хибною думкою одного з учасників ставки і їх не вдалося усунути шляхом повторного допиту або інших слідчих дій, то застосовуються тактичні прийоми, покликані допомогти допитуваному у подоланні що виник омани. Для цього важливо встановити з ним такий психологічний контакт, який стимулював би в нього зацікавленість у відшуканні істини.

Перед початком очної ставки слідчий повинен спокійно пояснити допитуваного, що його не підозрюють в дачі свідомо неправдивих свідчень, проте останні суперечать наявним у справі доказам, що заважає правильного вирішення справи.

Після проведення такої психологічної підготовки слідчий пропонує учаснику, свідчення якого він вважає достовірними, дати пояснення по суті питання, що викликало протиріччя. Вислухуючи свідчення, другий учасник подумки порівнює їх з образами, що збереглися в його пам'яті, і найчастіше внаслідок асоціативного мислення пригадує деталі, які забув на допиті. Іноді це відбувається тому, що його опонент повідомив нові відомості. Не можна скидати з рахунку і мимовільну коригування показань через підвищену сугестивності допитуваного.

Якщо очна ставка проводиться в безконфліктної ситуації, усунення істотних протиріч у показаннях сприяє обговорення її учасниками обставин, з приводу яких виникли протиріччя. Для цього необхідно запропонувати їм задавати один одному питання про факти, переданих з істотними суперечностями.

Якщо в ході очної ставки з'ясується, що причини істотних суперечностей криються в дефектах зору або слуху одного з допитуваних або в його сп'яніння в зацікавив наслідок момент, то не варто домагатися від допитуваного потрібних відомостей. У такому разі його показання потребують перевірки іншим шляхом (виробництво допитів інших осіб, слідчого експерименту і т.д.).

У деяких випадках доцільніше першого допитати учасника, який дав неправдиві свідчення, які зачіпають інтереси другого учасника очної ставки. Такі відомості обурюють допитаного, який дав правдиві свідчення, а в результаті він займає більш наступальну позицію у викритті брехні.

Зазвичай очна ставка досягає мети, якщо в її ході виробляється:

а) пред'явлення доказів;

б) застосування психічного впливу на того учасника, який дає неправдиві показання;

в) поділ предмета очної ставки на окремі епізоди з їх послідовним дослідженням;

г) використання позитивних властивостей особистості учасника, що дає неправдиві свідчення, щоб схилити його до дачі правдивих показань;

д) маскування справжніх цілей очної ставки постановкою питань, розрахованих на те, що лгущій учасник з необережності повідомить, що цікавлять слідство відомості.

Важливо враховувати, що проведення серії очних ставок нерідко змінює позицію несумлінного учасника. Ефективність очних ставок залежить від уміння слідчого поєднувати їх з допитами, пред'явленням для впізнання, слідчим експериментом. Це, як правило, надає психологічний вплив на учасника, який дав неправдиві свідчення.

Якщо обвинувачений (підозрюваний) веде себе агресивно, загрожує свідкові (потерпілому), який його викриває, то необхідно вжити заходів до своєчасного припинення таких дій, а в крайньому випадку припинити очну ставку, вказавши в протоколі причину.