Головна

Методи криміналістики

Будучи специфічною юридичною наукою, криміналістика для вирішення своїх завдань застосовує різні методи наукового пізнання. Під методом звичайно розуміється спосіб підходу до дійсності, дослідження суспільних явищ, що веде до досягнення поставленої мети. Криміналістики Методи являють собою систему загальнонаукових і спеціальних методів.

Жоден із застосовуваних наукових методів не можна абсолютизувати, перетворювати на єдино можливий, універсальний. Тільки їх система може забезпечити досягнення цілей криміналістичного пізнання. Загально-і спеціальні методи застосовуються у єдності і взаємозв'язку, оскільки будь-який спеціальний метод представляє специфічну комбінацію загальнонаукових.

Наука криміналістика є різновидом процесу пізнання дійсності, відображення предметів і явищ матеріального світу у свідомості людей на основі практики. Вчений-криміналіст підходить до предмету свого дослідження як до одного з ланок у ланцюгу взаємопов'язаних явищ дійсності. Такі філософські категорії, як матерія, рух, енергія, інформація, час, простір, грають основну роль при розробці усіх криміналістичних проблем.

Діалектична філософія озброює вченого-криміналіста знанням загальних категорій і пізнання законів, які можна застосувати в будь-якому науковому дослідженні. Вони допомагають правильно досліджувати факти і явища об'єктивної дійсності, що відносяться до предмета криміналістики. Так, важливе значення для криміналістів має положення, згідно з яким об'єкт дослідження має розглядатися в розвитку. Отже, уявлення про предмет криміналістики повинні бути динамічними, постійно поповнюється і змінюється відповідно до рівня розвитку науки.

Криміналістам не можна обійтися і без формально-логічних методів пізнання (аналіз, синтез, формалізація, абстрагування, гіпотеза, індукція, дедукція, аналогія та ін.) Вони мають найважливіше значення на будь-якій стадії пізнання, застосовні до будь-якого розділу криміналістики в силу свого общелогіческого статусу, бо немає і не може бути такою її сфери, яка не використовувала б кошти логічного мислення.

Загально-методи, що застосовуються в криміналістиці, ця система правил, рекомендацій, прийомів з вивчення конкретних об'єктів, явищ, фактів. До загальнонауковими методів, широко застосовуваних криміналістами, відносяться: спостереження, опис, порівняння, вимірювання, експеримент, моделювання, математичні і кібернетичні методи, діяльнісний і системно-структурний підходи.

Комплекс загальнонаукових методів поступово поповнюється, тому що в міру розвитку науки з'являються загальнонаукові теорії, а що розробляються в них прийоми пізнання стають загальнонауковими методами. Це, наприклад, моделювання, у тому числі математичне, діяльнісний і системно-структурний підходи.

Застосування загальнонаукових методів має загальний характер, однак вони модифікуються в залежності від обсягу та умов пізнання, технічних засобів, які використовуються дослідниками. Специфіку застосування загальнонаукових методів в криміналістиці обумовлюють досліджувані нею закономірності, мети дослідження, а також особлива сфера діяльності боротьба зі злочинністю.

Найбільш часто в криміналістиці застосовуються такі методи.

Спостереження, тобто спеціально організоване, систематичне, навмисне та цілеспрямоване сприйняття, що ставить за мету вивчити предмет, явище. Його суб'єкт криміналіст, а в якості об'єктів виступають:

а) речі (різні предмети, зразки для порівняльного дослідження та ін);

б) люди (їх соціальні, психологічні та біологічні властивості);

в) трупи;

г) тварини;

д) дії людей;

е) явища і події, пов'язані зі злочинами, та ін

Спостереження та оцінка сприйнятого необхідні компоненти пізнання. Здатність спостерігати і робити правильні висновки досить значно залежить від властивостей особистості криміналіста-дослідника, умов, в яких здійснюється спостереження, і застосовуваних технічних засобів. Розрізняється безпосереднє і опосередковане, просте та кваліфіковане спостереження. В останньому випадку використовуються прийоми і засоби, що розширюють можливості спостерігача (лупа, світлофільтри, мікроскоп, електронно-оптичний перетворювач, ультрафіолетовий освітлювач та ін.) Поєднуючи чуттєве та раціональне пізнання, спостереження удосконалюється в процесі тренування і накопичення професійного досвіду.

Опис фіксація ознак об'єкта, виявлених в результаті його дослідження. Одночасно опис є формою вираження знань про досліджуваних об'єктах. Найважливіша мета опису систематизація відомостей про групових та індивідуальних властивостях вивчених об'єктів. Розрізняються три види опису:

а) словесна передача інформації про об'єкт;

б) графічна фіксація інформації;

в) передача перетворених або скорочених (стиснутих) даних про об'єкт кодоване опис.

Порівняння одночасне дослідження та оцінка двох або більше об'єктів шляхом зіставлення їх властивостей і ознак. Об'єктами порівняння в криміналістиці є предмети, люди, їхні дії, явища, події і т.д.

Математичні методи, найпоширенішим з яких є вимірювання. Воно використовується для встановлення кількісних характеристик властивостей об'єктів, просторових і часових відносин між ними. Об'єктами вимірювань в криміналістиці є:

а) властивості об'єктів (розміри, вага, температура і т.д.);

б) просторові відносини (відстань, частота і тривалість процесів, явищ); швидкість руху об'єктів (людини, транспортного засобу, тварини) і ін В даний час в ході наукових криміналістичних досліджень застосовуються більш складні методи, ніж просте порівняння об'єкта з мірою, наприклад регресивний і кореляційний аналізи.

Експеримент (досвід, випробування) штучне відтворення явищ в заданих умовах для з'ясування їх природи і сутності, особливостей процесу розвитку. При цьому явище виділяється з різноманіття інших і може вивчатися ізольовано від пов'язаних з ним причин і наслідків.

Моделювання. Суть методу в загальних рисах полягає в заміні об'єкта пізнання моделлю та її аналізі з подальшим поширенням отриманих результатів на сам об'єкт. Модель спеціально створений аналог предмета, пристрої, системи, здатний їх заміщати в процесі наукової діяльності. У криміналістиці моделювання застосовується при вивченні ряду об'єктів, наприклад предметів зі слідами; окремих процесів, зокрема механізму следообразования при наїзді транспортного засобу на людину.

Приватним випадком моделювання є реконструкція, тобто відтворення (в первинному вигляді) якого-небудь об'єкта, явища, повністю або частково вже не існуючого, за його описами або залишками.

Кібернетичні методи активно застосовуються при розробці та використанні автоматизованих інформаційно-пошукових систем. Вони націлені на:

а) вилучення інформації про різні об'єкти і процеси, автоматизацію її обробки;

б) застосування автоматичних пристроїв і комп'ютерів для обробки інформації та отримання похідних параметрів за фіксованими первинним даними;

в) автоматизацію процесу кодування інформації для її введення в комп'ютер;

г) дослідження математичних моделей криміналістичних об'єктів;

д) комп'ютерне розпізнавання образів та ін

Системно-структурний і діяльнісний підходи дозволяють досліджувати складні об'єкти, явища, процеси як системи, що складаються з комплексу взаємозалежних елементів. Центральні поняття цих методів система та діяльність. Проте їх пізнавальні можливості виявляються при розгляді системи тільки в сукупності з іншими поняттями, що характеризують її внутрішній і зовнішній стан. До них відносяться: структура, елемент, функція, зв'язок, операція, зовнішнє середовище, дія та ін

Криміналісти досліджують вельми різноманітні системи:

а) існуючі в реальності (людина, її сліди та ін);

б) ідеальні, що відображають реальні з різним ступенем повноти і точності (наприклад, уявні образи різних об'єктів у свідомості людей);

в) спроектовані і сконструйовані (автоматизовані системи для ведення криміналістичних обліків і т.д.);

г) "комбіновані", що складаються з природних та створених людиною елементів (системи "експерт-ЕОМ", розроблені для проведення ряду криміналістичних експертиз).

Спеціальні методи це власне криміналістичні методи та спеціальні методи інших наук, запозичені криміналістики для використання в наукових дослідженнях. Сфера їх застосування обмежена в тому сенсі, що вони використовуються або в криміналістиці, або в декількох інших науках.

Власне криміналістичні методи це, перш за все, техніко-криміналістичні методи (фотографічне посилення контрастів, поділ кольору, отримання для дослідження експериментальних об'єктів, характеристик рельєфу слідів та ін.) Це також структурно-криміналістичні методи, які використовуються при плануванні розслідування злочинів; тактичні прийоми, які застосовуються при провадженні слідчих дій; рекомендації, що складають зміст криміналістичних методик розслідування, і т.д. Крім того, це модифіковані методи криміналістичної фотографії, відеозаписи, голографії та ін

Спеціальні методи інших наук вичерпно перелічити неможливо. До самих застосовуються в криміналістиці відносяться:

а) соціологічні методи, які використовуються для збору інформації про умови найбільш ефективного застосування того чи іншого тактичного прийому або методична рекомендація, а також вирішення інших питань шляхом анкетування, інтерв'ювання та ін;

б) фізичні та хімічні методи (люмінесцентний аналіз, мікроскопія, парамагнітний резонанс, нейтронно-активаційний аналіз, молекулярна спектроскопія, хроматографія, рентгеноструктурний аналіз та ін), які застосовуються при виробництві судових експертиз;

в) статистичні методи, запозичені в основному з кримінальної статистики та кримінології (індекси, табличний метод, методи угрупування відносних величин та ін);

г) антропологічні та антропометричні методи, що застосовуються при дослідженні людини, трупів, кісткових останків (наприклад, при описі затриманого, відновлення зовнішнього вигляду загиблого за черепом);

д) психологічні методи, в основному використовуються при вирішенні проблем криміналістичної тактики і методики розслідування злочинів. Це встановлення психологічного контакту з допитуваним, методи психологічного впливу на осіб, що протидіють встановленню істини у справі, узагальнення незалежних характеристик при вивченні поведінки підслідних та ін

Щоб конкретний науковий метод міг увійти в арсенал криміналістики, він повинен відповідати умовам: ефективності, простоти і надійності, безпеки, допустимості (з точки зору моральності, правових та етичних норм) і економічності (економія часу, сил і засобів). Спеціальні методи інших наук застосовуються в криміналістиці у тому ж порядку, що і власне криміналістичні.

Розробка засобів і методів боротьби зі злочинністю одна із соціальних функцій криміналістики. Будучи результатом наукових криміналістичних досліджень, ці засоби і методи розрізняються за джерелом походження, змісту, цілям і суб'єктам застосування.

За джерела походження вони можуть бути результатом:

а) розвитку і вдосконалення практичної діяльності слідчої, оперативно-розшукової, експертної, судової;

б) застосування досягнень інших наук природничих, технічних та громадських;

в) власне криміналістичних наукових досліджень.

За змістом криміналістичні засоби та методи поділяються на технічні, тактичні та методичні, а за суб'єктами застосування на слідчі, оперативні, експертні і судові. Цей розподіл досить умовно, оскільки зазначеним суб'єктам не забороняється застосовувати будь-криміналістичні засоби та методи в рамках, встановлених законом, перш за все УПК РФ.

Результати використання перерахованих методів втілюються в криміналістичних рекомендаціях, прийомах і засобах, призначених для практичної діяльності з розкриття та розслідування злочинів, розшуку та ідентифікації суб'єктів, які їх вчинили; експертного криміналістичного дослідження слідів та інших речових доказів; створення і використання масивів криміналістично значимої інформації та ін