Головна

Загальна характеристика особливостей боротьби з податковою злочинністю

Важливою складовою боротьби з податковою злочинністю є інформаційно-аналітична діяльність. Всебічне вивчення цього суспільно небезпечного соціально-правового явища, що виникає у фінансовій сфері, повинно послужити для цілеспрямованої розробки та впровадження комплексу відповідних профілактичних заходів.

Головний напрямок боротьби - попередження податкових злочинів. Враховуючи, що обов'язкові платежі є не тільки правової, але й економічною категорією, до об'єкта попередження податкової злочинності в першу чергу слід віднести процеси, що відбуваються в економіці, а також соціально-психологічні процеси. Це, наприклад, ставлення платників податків до фінансових проблем держави в цілому і негативне сприйняття ними оподаткування зокрема. Прагнення ухилитися від виконання своїх податкових обов'язків вкоренилася у свідомості багатьох людей. Політичні процеси також позначаються на збирання податків, однак вони у меншій мірі відображають специфіку даної попереджувальної діяльності, оскільки стабільність влади в тій чи іншій мірі позитивно позначається на всіх сторонах життя суспільства.

Загальний об'єкт попередження податкової злочинності - це сукупність взаємопов'язаних політичних, економічних і соціально-психологічних процесів, що перешкоджають сумлінному виконанню платниками податків своїх податкових обов'язків. Специфічний і коло конкретних об'єктів профілактичного впливу. Особами, здатними здійснити або вже вчинили злочини, є перш за все самі платники податків, а також інші особи, відповідальні за числення та сплату податків. До числа останніх варто віднести керівників та головних бухгалтерів організацій, а також податкових агентів. Кількість платників податків - фізичних осіб велике, внаслідок чого необхідне проведення широких профілактичних заходів.

Суб'єкт попередження включає спеціалізованих і неспеціалізованих суб'єктів. У числі перших важливу роль відіграють фінансові і податкові органи, серед других - органи внутрішніх справ.

Що стосується мети, то попередження податкової злочинності в першу чергу повинна бути спрямована на досягнення і збереження тенденції зниження і позитивного зміни її характеру та структури. Для досягнення даної мети необхідно вирішити цілий ряд завдань, головною з яких є забезпечення захисту фінансових інтересів держави і суспільства. Це, у свою чергу, передбачає:

виявлення, дослідження і подальше усунення причин та умов, які сприяють вчиненню податкових злочинів;

запобігання або припинення податкових злочинів і правопорушень;

відшкодування шкоди, завданої податковими злочинами та правопорушеннями, тобто надходження належних державі податків, пені та штрафів до бюджету в повному обсязі;

виявлення осіб, схильних до скоєння податкових злочинів і правопорушень, їх виправлення і перевиховання.

До числа заходів загального попередження, що роблять позитивний вплив на сферу податків і зборів, можна віднести підвищення рівня виробництва; зниження інфляції; стабілізацію курсу національної валюти; збільшення доходів населення; впорядкування оподаткування.

Заходи спеціально-кримінологічного попередження податкової злочинності перш за все повинні охоплювати сферу оподаткування. Разом з тим, з огляду на її тісний взаємозв'язок з іншими фінансовими інститутами, представляється необхідним поширити відповідні заходи на бюджетну і валютну сфери, а також на сферу грошового обігу.

Спеціальні профілактичні заходи мають проводитися переважно в загальнодержавному масштабі. За змістом спеціальні заходи боротьби з податковою злочинністю можна підрозділити на економічні, політичні, правові, організаційно-управлінські, технічні та культурно-виховні. Тільки застосування всіх їх у сукупності дозволяє говорити про наявність комплексної і дієвої системи попередження.

До числа спеціальних економічних заходів слід насамперед віднести спрямовані на стимулювання легальної підприємницької діяльності; скорочення обсягу необлікованої готівки і незаконно вивезених за кордон капіталів; «розшивання» неплатежів; збільшення податкового потенціалу фізичних і юридичних осіб, зниження рівня оподаткування. Їх реалізація, безумовно, створить необхідні економічні передумови для своєчасної та повної сплати платниками податків обов'язкових платежів. Першорядне значення має економічна обгрунтованість податків і зборів, оскільки обов'язкові платежі не повинні бути довільними. Кількість податко-неплатників у значній мірі можна було б знизити, якщо б вдалося з економічної точки зору обгрунтувати доцільність існування кожного податку та розміру його ставки.

Політичними за змістом є заходи, що торкаються діяльність владних структур у зв'язку з оподаткуванням. У даному випадку істотно зміна податкової політики. Вона повинна бути орієнтована на принцип загальності, рівності, справедливості, відповідності, зручності і рухливості оподаткування.

Правові заходи є пріоритетними: перш за все слід усунути недоліки окремих податкових механізмів і засобів забезпечення виконання податкових обов'язків. Внесення певних змін потребують норми, що регламентують порядок стягнення недоїмок, а також передбачають відповідальність за порушення податкового законодавства. Важлива належна регламентація спільної діяльності податкових органів і органів внутрішніх справ.

Заходи організаційного характеру мають на меті усунення недоліків у взаємодії між контролюючими та правоохоронними органами, їх окремими підрозділами. До них ж слід віднести і заходи, спрямовані на розвиток міжнародного співробітництва органів податкового контролю. На сьогоднішній день не вдалося домогтися об'єднання всіх зусиль, що додаються в цьому напрямку. Роз'єднаність зусиль знижує ефективність попереджувальної діяльності.

Технічними є заходи щодо вдосконалення форм і методів податкового контролю, підвищення кваліфікації керівників організацій та бухгалтерських працівників, технічного переозброєння податкових органів, введення в організаціях нових касових апаратів з фіскальною пам'яттю.

Система попередження податкової злочинності неможлива і без заходів культурно-виховного характеру.Серйозному впливу повинно піддатися морально-психологічний стан платників податків. Необхідно змінити їх негативне ставлення до податкової системи та податковим органам. Значний попереджувальний ефект несе в собі підвищення рівня податкової культури. Видається, що ознайомлення школярів з елементами оподаткування в ранньому віці дозволить у майбутньому істотно підвищити рівень податкової культури населення.

Система попередження повинна грунтуватися на знаннях в області податкового права та оподаткування.

Важлива і правоохоронна діяльність: запобігання або припинення податкових злочинів і правопорушень; відшкодування шкоди, завданої податковими злочинами та правопорушеннями. Йдеться про надходження належних державі податків, пені та штрафів до бюджету в повному обсязі; виявленні осіб, що здійснюють податкові злочини і правопорушення; застосування до них передбачених законом заходів, зміну їх негативною соціально-правової орієнтації.