Головна

Рівновага і економічне зростання

Під економічним зростанням національного господарства мають на увазі такий його розвиток, при якому збільшується реальний національний дохід. Мірою економічного зростання слугує темп приросту реального національного доходу в цілому або на душу населення.

Економічне зростання називають екстенсивним, якщо він не змінює середню продуктивність праці в суспільстві. Коли збільшення національного доходу випереджає підвищення числа зайнятих у виробництві, має місце інтенсивний ріст. Останній є основою підвищення добробуту населення і умовою зменшення диференціації доходів різних соціальних верств.

Питання про те, як підвищити національний дохід і зайнятість, неодноразово обговорювався у попередніх розділах. Проте до цих пір завдання зводилось до виявлення умов, при яких наявний в кожен даний момент економічний потенціал країни використовується повністю. При розгляді даної теми досліджуються фактори, що забезпечують зростання економічного потенціалу та його вплив на економічну кон'юнктуру.

Якщо домінантою короткострокового стану економіки є сукупний попит, то розвиток економіки в довгому періоді в переважній мірі залежить від можливостей виробництва. У зв'язку з цим в центрі уваги при моделюванні економічного зростання перебуває реальний сектор.

Економічний потенціал країни зростає за рахунок збільшення кількості виробничих ресурсів, підвищення їх якості та вдосконалення способів їх застосування. Все це, як правило, вимагає інвестицій. Тому саме вони є центральною ланкою економічного зростання. У моделях економічного зростання, на відміну від статичних моделей ОЕР, враховуються обидва ефекту інвестицій: в період їх здійснення підвищується сукупний попит, а в наступні періоди в міру приросту виробничих потужностей збільшується сукупна пропозиція.

Основна мета побудови таких моделей - це визначення умов, необхідних для рівноважного зростання (динамічної рівноваги), під яким мають на увазі такий розвиток економіки, коли

збільшуються від періоду до періоду обсяги попиту та пропозиції на ринках макроекономічних завжди дорівнюють один одному при повному використанні праці і капіталу.

Статистичні дані свідчать, що в мирний час економічне зростання є нормою для більшості країн.

Річні темпи приросту ВВП

При цьому виявляється, що кожна країна має тривалі періоди, протягом яких:

- Темпи зростання реального національного доходу, а також обсяги використовуваного праці і капіталу змінюються незначно;

- Реального темпи зростання національного доходу і використовуваного капіталу близькі один до одного, тому продуктивність останнього (y / K) стабільна;

- Темпи зростання реального національного доходу перевищують темпи зростання використовуваного праці, тому його продуктивність (y / L) підвищується;

- Темпи зростання капіталу випереджають темпи зростання праці; тому капіталовооруженность останнього (K / L) підвищується;

- Рентабельність капіталу (? / K) незначно змінюється в часі; оскільки y = ? + wN, то пропорція розподілу національного доходу між працею і капіталом в довгому періоді теж постійна.

Моделі економічного зростання дозволяють пояснити зазначені особливості розвитку економіки.