Головна

Неокейнсіанський модель: загальне квазіравновесіе

Щоб перейти до аналізу макроекономічної кон'юнктури при різних сполученнях рівня цін і номінальної ставки заробітної плати, додамо до поведінковому клину представницького домашнього господарства графік виробничої функції представницької фірми: y = y (N). Оскільки при заданій технології гіпотетичний обсяг попиту на працю визначається реальною ціною праці ND *= ND (W, P), то гіпотетичний обсяг пропозиції блага теж є функцією від ставки зарплати і рівня цін: yS *= yS [N (W, P)] . Отже, кожному поєднанню W, P на графіку виробничої функції відповідає своя точка, що представляє гіпотетичні значення попиту на працю та пропозиції блага.

При розбіжності обсягів попиту та пропозиції реалізуються обсяги визначає «коротка» сторона ринку. У ситуації, представленої на рис. 13.7, а, підприємці здійснюють свої гіпотетичні плани на обох ринках, а домашні господарства ні на якому ринку не зможуть реалізувати свої гіпотетичні обсяги. Зустрівшись з обмеженням на одному ринку, домашні господарства від гіпотетичного перейдуть до ефективного обсягом на іншому ринку. Так, маючи можливість продати лише./ V одиниць праці, вони скоротять попит на блага до З одиниць. З іншого боку, виявивши, що можна купити толь-ко в одиниць блага, домашні господарства зменшать пропозицію праці до N одиниць. В тому й іншому випадках на ринку праці існує надлишок, а на ринку блага - дефіцит. Така кон'юнктура називається класичної безробіттям.Фактичний випуск і рівень зайнятості у цьому випадку представляє точка F.

При поєднанні W, Р, що приводить до ситуації, підприємці не можуть реалізувати свій гіпотетичний об'єм на ринку блага, а домашні хозяйства - на ринку праці. Продавши./ V одиниць праці, домашні господарства, як і в попередньому разі, скоротять попит на блага до З одиниць; при такому споживанні ефективне пропозицію праці одно N одиниць. У результаті на ринку і блага, і на ринку праці виявляється надлишок. Така кон'юнктура називається кейнсіанської безробіттям.

У стані кейнсіанської безробіття при фіксованих W і Р відбувається кількісна (нецінова) коригування обсягів попиту і пропозиції по ланцюжку, пропозиція блага скорочується до величини ефективного попиту на нього, зменшення випуску блага призводить до зниження зайнятості, внаслідок цього ефективний попит на благо стає ще менше і т.д., поки не встановиться квазіравновесіе в точці R.

У ситуації, поєднання номінальної ставки зарплати і рівня цін таке, що гіпотетичні об'єми попиту на працю і на благо перевищують гіпотетичні обсяги їх пропозиції. Маючи можливість купити тільки N одиниць праці, фірми зроблять у одиниць продукції. За такого обсязі споживання (С = У) пропозицію праці скоротиться до N одиниць. На противагу кейнсіанській безробіття в даному випадку на обох ринках існує дефіцит. Така кон'юнктура називається подавленою інфляцією.

При фіксованих W і Р в ситуації, що розглядається теж виникає кількісне пристосування обсягів попиту і пропозиції: зменшення пропозиції праці до N одиниць веде до скорочення випуску і споживання блага, що викликає подальше скорочення пропозиції праці і т.д., поки не встановиться квазіравновесіе в точці S.

Кон'юнктура, протилежна класичної безробіття. Вершина поведінкового клина розташовується на графіку виробничої функції, але нижче і лівіше точки F, яка представляє гіпотетичні плани підприємців. У цьому випадку фактичні обсяги випуску і зайнятості відповідають гіпотетичним планам домашніх господарств при надлишку на ринку блага і дефіцит на ринку праці. Така кон'юнктура називається недоспоживанням.

Отже, чи встановиться в економіці загальне рівновагу або одне з квазіравновесних станів, залежить від величини грошової ставки зарплати і рівня цін. Але як визначити для кожного типу економічної кон'юнктури відповідні йому безлічі сполучень W, P?

Порівняльний аналіз властивостей чотирьох квазіравновесних станів економіки дозволяє зробити ряд цікавих висновків.

Луч 0 Е представляє сукупність сполучень W, P, при яких ставка реальної зарплати дорівнює рівноважного по Вальраса значенням. Звернемо увагу на те, що кордон, що розділяє класичну і кейнсіанську безробіття, виявляється вищою променя 0 Е. Отже, кейнсіанська безробіття може існувати при рівноважної по Вальраса реальну ціну праці.

Це несподіваний, на перший погляд, висновок випливає з того, що в неокейнсіан-ської моделі функція корисності домашніх господарств містить реальні касові залишки, завдяки чому усувається класична дихотомія і діє ефект Пігу.

Нехай в момент знаходження економіки в рівноважному по Вальраса стані (точка Е) грошові ціни праці і блага зростають у однакову кількість разів (перехід в точку F). Тому що при цьому ставка реальної зарплати не міняється, то підприємці не змінюють ані попит на працю, ні пропозиція благ. У той же час через підвищення рівня цін скорочуються реальні касові залишки, що згідно ефекту Пігу зменшує попит на блага. У неокейнсіанський моделі це проявляється у вигляді зворотній залежності обсягу споживання домашніх господарств від рівня цін (див. вираз (13.10)). Виявивши надлишок на ринку благ, підприємці скорочують попит на працю, і виникає кон'юнктура кейнсіанської безробіття, незважаючи на рівноважну за Л. Вальрас ставку реальної зарплати.

Факт розташування лінії вище СК променя 0 F говорить про те, що Кейн-сіанская безробіття можлива при будь-якій ставці реальної зарплати: нижче, вище або рівної її рівноважного значення.

Поява кейнсіанської безробіття тим вірогідніше, чим вище ставка номінальною зарплати та рівень цін; тому політика цін і доходів, що стримує рух вгору по відрізку променя EF, може запобігти появі кейнсіанської безробіття.

Якщо в стані загальної рівноваги за Вальраса рівень цін і грошова ставка зарплати знижуються в одне і те ж число раз, то при рівноважної реальну ціну праці виникає пригнічена інфляція (точка U). Це пов'язано з тим, що зниження рівня цін збільшує реальні касові залишки, що і призводить до зростання попиту на ринку благ. Пропозиція благ і попит на працю не змінюються, тому що незмінною залишається ставка реальної зарплати. У зв'язку з цим на ринку благ утворюється дефіцит і, зустрівшись з обмеженням на ринку благ, домашні господарства скорочують пропозицію праці. Відтак виникає пригнічена інфляція.

І нарешті, якщо ставка реальної зарплати нижче свого рівноважного значення і в економіці існує безробіття, то це - Кейн-сіанская безробіття. Цей висновок наочно представлений на рис. 13.13: нижче 0 променя F лежать три області, але безробіття властива лише однієї з них.