Головна

Народногосподарський кругообіг

Основу економічного кругообігу становить бюджет. Він відображає всі доходи та витрати суб'єкта, а отже, і зміна обсягу його майна в поточному періоді. Якщо дефіцит бюджету є, то розмір майна скорочується, і якщо виникає надлишок бюджету, то цей розмір зростає. Бюджет може бути представлений чотирма способами: у вигляді рівняння, таблиці (матриці), діаграми та бухгалтерського рахунку.

Вибір форми представлення бюджету залежить від аспекту його аналізу. При побудові економіко-математичних моделей бюджети економічних суб'єктів подаються у вигляді рівнянь. Таблична форма зручна для аналізу взаємозв'язків між бюджетами всіх економічних суб'єктів. Перевагою графічного зображення бюджетних потоків наочність є. Бухгалтерську форму подання бюджетів макроекономічних суб'єктів використовують для побудови системи національного рахівництва.

Оскільки в ринковій економіці витрати одного суб'єкта стає доходом іншого, і навпаки, то всі бюджети виявляються взаємопов'язаними, і в економічній системі утворюється кругообіг грошових коштів.

Народногосподарський кругообіг є сукупність бюджетів економічних суб'єктів у їх взаємозв'язку. Його можна представити чотирма способами тими ж, що й окремий бюджет.

Графи в ній розкривають зміст «притоки» до кожного суб'єкту, рядки - «відтоку». Сальдо «притоки» і «відтоку» представляє приріст майна в поточному періоді.

Наведена у гл. 1 схема макроекономічних зв'язків є ніщо інше, як графічне зображення народногосподарського кругообігу.

Представлення народногосподарського кругообігу за допомогою бухгалтерських рахунків становить суть системи національного рахівництва.