Головна

Інфляція попиту

Монетарний імпульс. Якщо в першому періоді темп приросту номінальної кількості грошей буде AMt > 0, то згідно з другим рівнянням системи (10.17) лінія у (я) 0 зрушить вгору на A M 1 і займе положення в (п) 1; національний дохід зросте до у 1 при темпі інфляції.

Поява в першому періоді інфляції призведе до того, що в другому періоді я 2 = я 1; тому відповідно до першого рівнянням системи (10.17) графік динамічної функції сукупної пропозиції в короткому періоді зрушиться вліво так, що буде проходити через точку з координатами.Графік динамічної функції сукупного попиту у другому періоді теж не залишиться на місці. Хоча у другому періоді темп приросту пропозиції грошей буде такою ж, як в першому періоді, лінія г / (я) зрушить вгору через приріст у цьому періоді національного доходу та інфляційних очікувань.

На цій фазі пристосування до нового рівноважного станом темп зростання рівня цін перевищує темп зростання грошової маси: л 2>A M 1. Це пояснюється тим, що в міру підвищення темпу інфляції знижується попит на реальні касові залишки через підвищення альтернативних витрат тримання каси (див. 4.3.4). Для збереження рівноваги на грошовому ринку потрібно, щоб і пропозиція реальних залишків касових зменшилося; це досягається за рахунок л 2>A M 1.

У відповідності до системи рівнянь (10.17) у третьому періоді графік у (я) підніметься на відстань, а графік сукупного попиту - на так, що вони перетнуться в точці Е 3.У результаті в третьому періоді при подальшому прискоренні інфляції відбудеться зниження обсягу виробництва в порівнянні з другим періодом. Такий розвиток кон'юнктури називається стагфляцією.

У четвертому періоді лінія сукупного попиту зміститься вниз на відстань через зниження національного доходу в третьому періоді.

Подальше спостереження за розвитком процесу інфляції з рис. 10.10 стає скрутним. Тому, перш ніж продовжити аналіз, розглянемо, які фактори визначають загальний напрямок руху економічної кон'юнктури від одного динамічної рівноваги до іншого після монетарного імпульсу.

Фіскальний імпульс. Простежимо тепер за наслідками порушення динамічної рівноваги в результаті приросту автономного попиту при незмінному темпі приросту номінальної кількості грошей.

Спіраль заробітна плата-ціни. Одна з перших концепцій, що пояснюють безперервне зростання рівня цін, отримала назву «спіраль заробітна плата-ціни». Вона представляє розвиток інфляції наступного ланцюжком подій: різкий ріст витрат виробництва (наприклад, через погіршення умов у сільському господарстві або в видобувних галузях) -> стрибок рівня цін -> зниження реальної заробітної плати -> підвищення грошової заробітної плати під тиском робітників, що вимагають компенсації зниження життєвого рівня -> зниження прибутковості виробництва -> скорочення виробництва та зайнятості -> збільшення пропозиції грошей як стимулюючої політики держави -> зростання ефективного попиту -> збільшення виробництва і рівня цін -> зниження реальної заробітної плати і далі по другому колу.

Імпульс пропозиції. Нехай у стані динамічної рівноваги при АЛ= Ч = п = 0, у = ур, через різке збільшення витрат виробництва в періоді t 1 графік короткостроковій динамічної функції сукупної пропозиції зсувається вліво в положення у 1; з метою запобігання стагфляції центральний банк вирішує з періоду t 1 щорічно збільшувати пропозицію грошей на М> 0 і внаслідок цього графік динамічної функції сукупного попиту зсувається в положення У 1.У результаті обох подій у першому році вдається зберегти обсяг виробництва на вихідному рівні при темпі інфляції.

Таким чином, незважаючи на щорічний приріст кількості грошей, зберегти обсяг виробництва на вихідному рівні не вдається. Для цього в розглянутій моделі потрібно щорічне збільшення темпу приросту пропозиції грошей.

Отже, якщо економічним суб'єктам властиві статичні або адаптивні очікування і ціни встановлюються за методом «витрати плюс», то у випадку порушення динамічної рівноваги економіки екзогенним імпульсом попиту або пропозиції в неї виникнуть затухаючі коливання національного доходу і темпу інфляції. Інфляція попиту на 1-му етапі характеризується одночасним зростанням темпу інфляції і величини національного прибутку. Потім економіка переходить у фазу стагфляції, в якій інфляція продовжує рости при

зниження обсягу виробництва та зайнятості. Інфляція пропозиції, як правило, розпочинається з стагфляції і нове динамічна рівновага встановлюється при більш високому темпі зростання рівня цін і меншому обсязі виробництва в порівнянні з вихідним рівнем.

Якщо економічні суб'єкти будують свої прогнози відповідно до концепції раціональних очікувань (тг = тге), то сукупна пропозиція стає нееластичним абсолютно до зростання рівня цін (лінія в (к) перпендикулярна осі абсцис). У цьому випадку інфляція попиту виражається в стрибку темпу інфляції при незмінному обсязі виробництва, а негативний імпульс пропозиції призводить до стагфляції.