Головна

Аналіз фінансово-економічного потенціалу

Найбільш важливими складовими потенціалу фірми є його економічний і фінансовий стан.

Основними показниками економічного потенціалу фірми є:

- Виробничий і збутової масштаб

- Активи,

- Доходи,

- Витрати,

- Показники ефективності праці.

Залежно від фірми потужності, величини і «географії» її ринків виробничий і збутової масштаб можна оцінити такими показниками, як:

- Частка фірми в загальному обсязі національного виробництва основного (для фірми) товару;

- Частка фірми в загальному обсязі експорту основного товару. З часом освоєння світового ринку буде можна говорити

і про такому показнику, як місце у світовому виробництві з вищезгаданого товару.

Активи фірми характеризують такі показники:

- Розмір і структура основних фондів (будівлі, споруди, машини та обладнання);

- Обсяг виробленої продукції і передбачуваний обсяг збуту. Для визначення потенціалу фірми за обсягом збуту обовязковою є його оцінка за передбачуваного обсягу первинних продажів, прогнозування обсягу заміщають і повторних продажів. На величину цих показників в значній мірі впливає категорія товару: одноразово купуються, рідко купуються і купуються регулярно;

- Стан інфраструктури фірми (звязок, інформаційна система, транспорт, склади, демонстраційні зали (площі) і т.п.).

Доходи фірми можна оцінити показниками:

- Чистий прибуток;

- Збільшення довгостроковій і короткостроковій кредиторської заборгованості;

- Вступ від емісії акцій (для акціонерних фірм).

Величина і структура витрат фірми, що показували основні стратегічні напрямки її діяльності, оцінюється показниками:

- Витрати на маркетинг (вивчення ринку, формування «товарного портфеля» фірми, реклама і т.п.);

- Витрати на НДДКР, спрямовані на створення нових товарів;

- Витрати на запровадження нових товарів на ринку і на освоєння нових ринків;

- Організаційні витрати;

- Витрати на капіталовкладення;

- Витрати на погашення заборгованостей;

- На витрати емісію акцій;

- Витрати на виплати по акціях дивідендів і т.д. Узагальнюючими показниками економічного потенціалу фірми є показники ефективності роботи її:

- Виконання плану з прибутку;

- Оцінка загальної вартості продажів;

- Капіталовооруженность праці;

- Відношення витрат виробництва до вартості продажу. Найбільш важливими з них є оцінки виконання

плану з прибутку:

- Відношення прибутку до обсягу продажів (з виправленням на інфляцію);

- Ставлення прибутку до власних і довгострокових позикових коштів;

- Відношення прибутку до активів;

- Відношення прибутку до капіталовкладень.

Оцінка загальної вартості продажів здійснюється їх відношенням (зіставленням):

- До оборотних засобів (визначається коефіцієнт оборотності оборотних коштів);

- До основних виробничих фондів;

- До вартості матеріально-виробничих запасів. Капіталовооруженность праці визначається показниками:

- Відношення обсягу продажів до загальної кількості зайнятих;

- Відношення балансової вартості основних виробничих фондів до загального числа зайнятих.

Найбільш актуальним в оцінці фінансово-економічного стану фірми є визначення її фінансового потенціалу, зокрема залежність фірми від зовнішніх джерел фінансування.Політика фірми в цьому напрямі діяльності визначається за часткою позикових коштів. Для цього в загальному обсязі майна фірми виділяють:

1) власні кошти фірми;

2) позикові кошти, зокрема:

- Довгострокові позики та кредити;

- Короткострокові позики і кредити;

- Кредиторську заборгованість;

- Інші позикові та прирівняні до них кошти (фонди споживання, прибутки майбутніх періодів та інші короткострокові пасиви).

В даний час найважливішою є оцінка кредиторської заборгованості, яка проводиться за наступними напрямками:

- Постачальникам і підрядникам;

- На оплату праці;

- Платежі до бюджету;

- Платежі із соціального страхування та забезпечення;

- Аванси одержані;

- Інші кредитори.

У загальному випадку тенденція до зростання позикових коштів небезпечна для фірми, тому що перевищення показника частки позикових коштів критичної величини може призвести до банкрутства. Однак якщо позикові кошти використовуються більш ефективно і приносять велику і швидкий прибуток, ніж оплата відсотків за позиками та кредитами, то таке фінансове становище може бути оцінений як активне та успішне.

Оцінка ліквідності засобів фірми як характеристика його платоспроможності проводиться за допомогою наступних показників.

грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення

короткострокові зобовязання

Коефіцієнт

абсолютної

ліквідності

(норматив

0,2-0,5)

Проміжний коефіцієнт покриття (норматив = 1)

грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення й кошти у розрахунках

короткострокові зобовязання

Загальний коефіцієнт покриття (норматив = 2)

грошові кошти, фінансові вкладення,

кошти в розрахунках

і матеріальні оборотні кошти

короткострокові зобовязання

Коефіцієнт загальної платоспроможності

грошові кошти, фінансові вкладення,

кошти в розрахунках

і матеріальні оборотні кошти

короткострокові та довгострокові зобовязання

Основна проблема більшості російських фірм в даний час - брак готівкових коштів через проведення великої кількості бартерних операцій та загальної кризи неплатежів. У даній ситуації необхідно вживати заходів з управління дебіторською заборгованістю, оптимізувати величину та структуру матеріальних оборотних коштів. У міру необхідності можливе залучення кредитних ресурсів, в тому числі і короткострокових.

Крім платоспроможності необхідно оцінити і фінансову стійкість фірми. Для цієї мети використовують ряд коефіцієнтів.

Коефіцієнт автономії фірми (норматив = 0,5)

власні кошти загальний підсумок балансу

Зменшення цього коефіцієнта нижче нормативного значення свідчить про велику ймовірність банкрутства фірми в найближчим часом.

Коефіцієнт співвідношення кредиторську та дебіторської заборгованості (норматив <1 =).

позикові кошти власні кошти

Збільшення цього показника позитивно позначається на підвищенні фірми ліквідності.

загальний підсумок балансу

Фінансовий аналіз включає також вивчення структури та фірми динаміки.У сучасних умовах цього комплексу з найбільш важливі питання управління оборотними коштами, тому що від їх правильного та ефективного використання залежить конкурентоспроможність фірми, її платоспроможність, активів ліквідність.

Заключний етап аналізу оборотності коштів у розрахунках - оцінка відповідності умов отримання відстрочки платежу (кредиту) і надання відстрочки платежу (кредиту). Крім показника «період погашення дебіторської заборгованості» для даного аналізу використовуються оцінки наступні:

тривалість перебування коштів у аванси постачальникам

середня величина авансів постачальникам х період (дні)

надходження виробничих запасів на умовах передоплати

сума авансів, виданих наприкінці періоду

суму авансів, виданих на початку періоду

період обороту кредиторської заборгованості

середня величина кредиторської заборгованості х період (дні)

виторг від реалізації (без ПДВ)

тривалість перебування коштів у аванси покупцям

середня величина авансів покупцям х період (дні)