Головна

Концепція інфомаркетингу

Розвиток інформаційних технологій перетворить і видозмінює всі сфери людської діяльності: економіку, політику, приватну життя тощо Наша завданням є розгляді впливу цих найпотужніших факторів її і на економіку складові компоненти.

Сучасні інформаційні технології, що споживаються в виді продукції та послуг (див. п. 8.5), надають в останнє десятиріччя на суттєвий вплив ведення бізнесу, торгівлі, рекламну діяльність, просування товарів й інші елементи маркетингової діяльності фірм, що виробляють товари та надають послуги. Вивченню цих процесів в даний час приділяється досить багато уваги. Активно йде процес накопичення обєктивної (фактографічної) інформації пробують теоретичного осмислення цих процесів, вводиться нова термінологія (поки «різноголосся»). Як авторів з цих проблем найчастіше виступають фахівці з інформаційних технологій, але маються (і це відрадно!) публікації маркетологів, які усвідомили необхідність застосування відбуваються революційних перетворень у веденні маркетингової діяльності сучасних умовах.

Як ілюстрацію цього обєктивно необхідного процесу становленні будь науки можна привести терміни або визначення, які даються різними авторами стосовно маркетингу, реалізується за допомогою сучасних інформаційних технологій розуміючи під цим переважно технології Інтернет:

* У програмні продукти компанії Microsoft це слово схиляється як іменник чоловічого роду. З іншого боку, Інтернет - це мережа. Протиріччя в наявності. За пропозицією І. В. Успенського тут це слово не відмінюється.

гіпермаркетінг, інтернет-маркетинг, віртуальний маркетинг, маркетинг в компютерних мережах, інтерактивний маркетинг, маркетингова діяльність в Інтернет і ін

Визнаючи право на існування цих термінів, необхідно зауважити, що крім технологій Інтернет в сучасній маркетингової діяльності не обійтися без телекомунікаційних технологій, радіо, телебачення, засобів (і технічних, і програмних) збору, сортування, перетворення, зберігання та аналізу інформації. А з урахуванням формується думки, що інтернет-бізнес буде успішним, якщо є продовженням оффлайн-бізнесу, що ведеться в традиційній форме7, ми вважаємо, що найбільш прийнятним для цього виду маркетингу буде термін «інфомаркетінг» - маркетинг за допомогою інформаційних технологій, який підкреслює чільну роль класичного маркетингу і визначає інформаційні технології, у тому числі й Інтернет як інструмент ведення маркетингової діяльності.

Одним із значних досягнень в інформаційних технологіях кінця XX століття є впровадження мультимедіа-атехнологій, під якими розуміється багатопрофільна сукупність медіазасобів та електронних мереж, способів формування і реалізації комунікативних можливостей у процесі підприємницької, управлінської, освітньої та інших видів людської діяльності, повязаних з обробкою інформації.

Особливо ефективне використання мультімедіатехно-логій для підприємств та окремих осіб, розташованих у віддалених нерозвинених регіонах, тому що вони багато в чому компенсують недоліки місця розташування та повязані з цим труднощі пошуку інформації.

Мультімедіатехнологіі є основою інтерактивних комерційних, у тому числі і маркетингових, комунікацій. Головними формами мультімедіатехнологіі стали електронний обмін інформацією та доступ до Інтернету.

Інтерактивні комунікації - це відносини постачальників і споживачів інформації, що базуються на використанні обчислювальної техніки та телекомунікаційних мереж. Користувачі зазначених коштів можуть отримувати доступ до інформації в будь-який час, вільно і багато разів, на місці (автономно) або з іншого місця мережевим шляхом (неавтономних).

До автономним цифрових носіїв інформації відносяться дискети, лазерні диски, термінали та портативні обчислювальні машини.

Неавтономні носіями інформації є сервера (хост-ЕОМ) і підключення до них компютери з їх інформаційною базою.

Поширення неавтономних носіїв і засобів комунікацій призвело до створення медіа, що мають властивість багатоканальної комунікації на відміну від одноканальних комунікацій класичних медіа. Самим сучасним технологічним рішенням у цьому напрямку є глобальна компютерна мережа Інтернет, головною особливістю якої є можливість багатостороннього комунікативності. Компютерна гіпермедійного середу (КГС) стає комунікативним простором, що дозволяє здійснювати монолог, діалог, колективне і персональне спілкування через цю середу комунікатора і комуніканта.

У цьому контексті інтерактивність виступає як здатність самої КГС здійснювати «живе» спілкування в діалозі з користувачем і тим самим реалізовувати властивість гіперсреди віртуальної реальності (спостерігати те, чого немає у фізичному сенсі: віртуальні магазини, офіси, музеї, виставки, біржі і т.д .). Ці властивості дозволяють використовувати Інтернет для розширення можливостей існуючого бізнесу. Підвищення ефективності комунікацій, поява нових каналів збуту, більш повне задоволення потреб, а отже, підвищення конкурентоспроможності - ось далеко не повний перелік цих можливостей.

Слід ще раз підкреслити, що використання Інтернет - це всього лише один з напрямків роботи із споживачами (клієнтами), і воно буде ефективно тільки в тому випадку, якщо фірма є конкурентоспроможною в основному бізнесі.

Маркетингова діяльність за ступенем участі в середовищі Інтернет може бути реалізована в двох основних формах:

- В якості звичайного користувача, який використовує комунікаційні можливості Інтернет для звязку з іншими учасниками процесу і для маркетингових досліджень;

- В якості активного учасника, що реалізовує власні проекти в Інтернет. Це може бути web-сторінка, сайт, сервер, представництво фірми, Інтернет-магазин і т. д. Тобто більш широке використання можливостей Мережі для реалізації взаємодії з покупцями та партнерами, а також для посилення свого впливу на цільову аудиторію. При використанні Інтернет для бізнесу важливо усвідомити, які потреби буде задовольняти товар або послуга фірми, наскільки вони відповідають цим потребам і як цільовий сегмент представлений в Інтернет.