Головна

Прогнозний баланс

Прогнозний баланс відображає баланс активів, обов `язків і капіталу на кінець періоду і традиційно складається крайнім з 3-х звітів. Це відбувається тому, що два минулі приготованих звіту забезпечують потрібну для прогнозного балансу інформацію. Прогноз залишку грошей на кінець періоду врубається як елемент статті «оборотні активи» (або, якщо баланс негативний, як «зобов'язання: суми до сплати протягом року»). Прогноз звіту про прибутки і збитки вказує передбачувану прибуток (збиток) за період і врубається в розділ «акціонерний капітал і резерви» балансу. Важливо тримати в голові, що амортизаційні відрахування через період, відображені в прогнозі прибутків та збитків, також повинні враховуватися при формуванні розділу «необоротні активи» прогнозного балансу.

Формат прогнозного балансу компанії Designer Dresses Ltd за 6 місяців до 30 червня має наступний вигляд:

? 000 ? 000 ? 000

Головні засоби

Вартість обладнання Мінус нарахована амортизація

Оборотні а к т и и в

Товарно-матеріальні запаси Дебітори

Мінус зобов'язання:

суми до сплати протягом 1-го року

Постачальники Банківський овердрафт незаплямована вартість активів

Акціонерний капітал і резерви

Акціонерний капітал Нерозподілений прибуток

Ситуація 2.4

Заповніть пропуски в прогнозному звіті про прибутки і збитки компанії Designer Dresses Ltd за 6 місяців до 30 червня, використовуючи інформацію, наведену в врізки 2.1.

Прогнозний звіт про прибутки і збитки компанії Designer Dresses Ltd. За 6 місяців до 30 червня має наступний вигляд:

? 000 ? 000

Реалізації в кредит 204

Мінус собівартість реалізованої продукції

Початкове сальдо за припасами товарів 160

плюс придбання _5_8_ 1 02

Мінус кінцеве сальдо за припасами товарів 102

Валовий прибуток

Издержки на інкасацію продажів за кредитними картками 4

Оренда і відсотки 20

Решта витрат 54

Амортизація устаткування 5. 83

Незаплямована прибуток 1 9

Примітки:

1) у цьому випадку відсутня вихідний припас продуктів;

2) витрати на інкасацію продажів за кредитними картками відображаються як окрема стаття витрат і не віднімаються із суми реалізації. Цей підхід є більш інформативним по зіставленню з відображенням незапятанной суми знижок, що порівнюється з сумою реалізації.

Ситуація 2.5

З а п о л і н т е пропуски в п р о р н о з н о м б а л а н с е к о м п а н і ї Designer Dresses Ltd

за станом на 30 червня, і з п о л ь з у і н ф о р м а ц і ю, наведену на врізки 2.1

і в прогнозному рахунку п р и б и л е й і збитків, а також у прогнозі д в и ж е н н я валютних

коштів.

Прогноз балансу компанії Designer Dresses Ltd на 30 червня має наступний вигляд:

? 000 ? 000 ? 000

Головні засоби

Вартість обладнання 30

Мінус нарахована амортизація _5

25 Оборотні активи

Товарно-матеріальні залишки 58

Дебітори _5J)

108

Мінус кредитори: суми до сплати протягом 1-го року

Постачальники 30

Овердрафт _S4

Незаплямована вартість активів _S2

Акціонерний капітал і резерви

Акціонерний капітал 50

Нерозподілений прибуток _lfl

_S2

Примітка: сума дебіторської заборгованості відображає реалізації в кредит за червень (мінус знижка власникам кредитних карток). Аналогічно кредиторська заборгованість представляє придбання за червень місяць.