Головна

Мікро-, макро - і мезоекономіка

Як уже згадувалося, економічна теорія складається з мікро - і макроекономіки. До дослідження економічних явищ можна підійти, по-перше, з позиції мікроекономічного часткової рівноваги, по-друге, макроекономічного аналізу.

Перший підхід являє собою дослідження споживачів і фірм на мікроекономічному рівні. До переваг цього підходу можна віднести відносну простоту, доступність і наочність. Головний недолік - нехтування загальним економічним рівновагою й макроекономічними ефектами.

Другий підхід являє собою макроекономічний аналіз економіки в цілому на підставі вивчення агрегованих величин. Цей підхід долає багато недоліків аналізу мікроекономічного, але має власні, так як при дослідженні агрегованих величин з поля зору вислизає специфіка мікроекономічного поведінки. В останні роки зявляється все більше робіт, які намагаються робити «мікроекономічному фундування (про снованіе) макроекономіки», тобто дослідження макроекономічних проблем на основі мікроекономічного аналізу.

У 1970-і рр.. німецький економіст Ганц Рудольф Петерс висунув і розробив основні напрямки нового зрізу в економічній теорії - «мезоекономікі» (грец.. mesos - середній).

Мезоекономіка досліджує традиційну мікроекономічному проблематику з урахуванням впливу на поведінку економічних агентів макроекономічних змінних: сукупного попиту, інфляційних очікувань, циклічності, економічного зростання і т. п.

До теперішнього часу ця галузь економічної науки все ще перебуває на етапі развітія.1 початковому Нижче наводяться основні питання, що якими займається кожна з трьох частин економічної теорії.

Головні запитання економічної теорії

Мікроекономіка

1. Що таке попит та пропозиція? Як вони взаємодіють між собою? Як досягається взаємодія попиту і пропозиції?

2. Що такий «корисність» і який вплив вона робить на попит? Що таке еластичність попиту?

3. Що таке фірма? Які її цілі? Який повинен бути оптимальний обсяг виробництва на підприємстві?

4. Яка природа ринків благ? Що таке конкуренція і монополія?

5. Які фактори виробництва беруть участь в створенні благ? Хоч як це впливає на розподіл національного доходу?

6. Яка роль держави на мікрорівні?

7. Як досягається загальна економічна рівновага?

Макроекономіка

1. Що таке валовий національний продукт? З яких агрегатів складається економіка?

2. Яка роль на ринку благ споживання населення, інвестицій, державного сектору і закордону?

1 Серед небагатьох робіт у цій області відзначимо: Yew - KwangNg.Mesoeconomics. A micro-macro analysis. Brighton, 1986; Лю Кетянь.Чжунгуань цзінцзі гайлунь (Нарис мезоеконо-міки). Пекін, 1999; Мезоекономіка: Навчальний посібник / Под ред. І. К. Ларіонова. М., 2001.

Глава 1. Предмет і метод мікроекономіки

+29

3. Яка природа ринку грошей і цінних паперів?

4. Яким чином взаємодіють між собою ринок та благ грошей ринок?

5. Як міжнародне оточення впливає на національну економіку?

6. Як уявляють собі загальне рівновагу різні економічні школи?

7. Яка природа зайнятості та безробіття?

8. Яка природа інфляції?

9. Яка природа економічного циклу та економічного зростання?
10. Якою повинна бути політика держави на макрорівні?

Мезозкономіка

1. Яким має бути поведінка фірми в умовах інфляцію?

2. Яким має бути поведінка фірми на різних фазах економічного циклу?

3. Яке взаємовідношення регіональної, галузевої та національної економіки?

4. У чому специфіка регіонального та галузевого розвитку?

5. Якою повинна бути політика держави на мезоуровне?

Традиційна класична політична економія (а також марксизм) визначає вартість (цінність) економічних благ витратами суспільно-необхідної праці. Під витратами суспільно-необхідної праці розуміються витрати праці, що здійснюються під час середніх (типових) громадсько-необхідних умов виробництва і середньої для даного суспільства інтенсивності праці.

Сучасна неокласична економіка визначає цінність блага за допомогою альтернативних (чи поставлений) витрат. Зупинимося на цьому питанні більш детально.