Головна

Тривалий період з двома змінними чинниками: ізокванти

У пункті 5.3.2 ми розглянули поняття виробничої функції із двома змінними К і L (або виробничої функції в тривалому періоді) - ізокванти. Повернемося знову до цієї проблеми та представим ізоквант безліч фірми. Сімейство ізоквант (карта ізоквант) базується на припущенні, що виробничий вибір фірми складається з великої (практично необмеженого) кількість альтернативних процесів. Кожній ізокванте відповідає певний обсяг випуску, і величина обсягу збільшується в міру того, як фірма переміщується до більш високої ізокванте. На кожній ізокванте фактори виробництва К і L можна заміняти одна на одну, при цьому обсяг випуску залишається величиною постійною. Гранична норма технічного заміщення (MRTS) визначає нахил ізокванти. Як і криві байдужості споживачів, ізокванти опуклими лініями є. У двохфакторну моделі опуклість ізокванти викликана дією закону спадної граничною норми технічного заміщення.

Закон спадної граничної норми технічного заміщення: в міру того, як один фактор виробництва заміняється на інший, процес заміщення стає все більш важким: для підтримки даного обсягу виробництва потрібно вже більш зростаючий обсяг заміщає фактора.

Так, переміщення від пункту А до точки В припускає, що одна одиниця праці замінює собою дві одиниці капіталу, рух же від точки В до точки С на увазі, що одна одиниця праці замінює собою вже тільки одну одиницю капіталу і т. д.

Цей закон аналогічний законом спадної віддачі, але враховує зміну не одного, а двох факторів виробництва.

У точці D на ізокванте Qt величина MRTS = 0. Це означає, що подальше збільшення труднощів не здатне замінити собою капітал без зменшення обсягу виробництва. У даній точці (D) граничний продукт праці дорівнює нулю (MPL = 0). Якщо збільшити обсяг праці понад це, не змінюючи обсяг капіталу, то переміщення від точки D до точки D призведе до зниження обсягу випуску: точка D знаходиться на стадії III виробничої функції для праці і на стадії I - для капіталу (тут недовикористовуються капітал, а праця надмірний).

В іншому екстремуму (точка Е) ізокванта вертикальна, і з тих же причин граничний продукт капіталу є величиною негативною; Е знаходиться на стадії III для капіталу, і на стадії I - для праці (тут недовикористовуються працю, а капітал надмірний). Лінії (OR та OR ), що відокремлюють технічно ефективну область від технічно неефективних, називаються «прикордонними лініями» (ridge lines).

За аналогією із граничною нормою заміщення (MRS), норма технічного заміщення одного ресурсу іншим дорівнює співвідношенню граничних продуктів цих ресурсів:

dL МРК

(5.13)