Головна

Міжнародно-правовий режим наукових досліджень Світового океану

Поняття морських наукових досліджень. Під морськими науковими дослідженнями розуміється будь-яка, не суперечить загальновизнаним принципам міжнародного права наукова діяльність в морі, метою якої є отримання нових наукових даних, виявлення раніше невідомих фактів або відкриття законів природи, розширення обсягу людських знань про світ незалежно від того, в яких областях вони в подальшому можуть бути пріменени1.

За змістом морські наукові дослідження підрозділяються на два види: фундаментальні (океанографічні) і ресурсні.

Всі держави незалежно від їх географічного положенняі компетентні міжнародні організації мають право проводити морські наукові дослідження за умови дотримання прав і обов'язків інших держав.

Відповідно до ст. 240 Конвенції 1982 р. при проведенні морських наукових досліджень, застосовуються такі принципи:

а) морські наукові дослідження проводяться виключно в мирних цілях;

б) морські наукові дослідження проводяться належними науковими методами і засобами, сумісними з положеннями Конвенції 1982;

в) морські наукові дослідження не повинні створювати невиправданих перешкод іншим правомірним видів використання моря, сумісним з конвенцією, і належним чином поважаються при здійсненні таких видів використання;

г) морські наукові дослідження проводяться з дотриманням всіх відповідних правил, прийнятих відповідно до Конвенції
1982 р., включаючи положення про захист і збереження морського середовища.

Держави і компетентні міжнародні організації співпрацюють шляхом укладення двосторонніх і багатосторонніх угод у створенні сприятливих умов для проведення морських наукових досліджень у морському середовищі і в об'єднанні зусиль учених при вивченні істоти явищ і процесів, що відбуваються в морському середовищі, і взаємозв'язки між ними.

Держави і компетентні міжнародні організації, що проводять наукові дослідження, повинні сприяти поширенню наукових даних та інформації, передачу отриманих в результаті морських наукових досліджень знань, особливо країнам, що розвиваються. Вони повинні зміцнювати здатність країн, що розвиваються самостійно проводити морські наукові дослідження.

Правовий режим проведення морських наукових досліджень. Порядок проведення досліджень залежить відстатусу морського простору та особливостей національного законодавства.

Морські наукові дослідження в територіальному морі. Відповідно до ст. 245 Конвенції 1982 прибережні держави в здійснення свого суверенітету мають виключне право регулювати, дозволяти і проводити морські наукові дослідження у своєму територіальному морі. Морські дослідження в них проводяться тільки з виразно висловленої згоди прибережної держави та на встановлених ним умовах.

Згідно зі ст. 21 Закону Російської Федерації «Про Державну кордон Російської Федерації» 1993 дослідницька, вишукувальних та інша діяльність у територіальних і внутрішніх водах Російської Федерації регулюється спеціальним федеральним законом.

Федеральний закон від 16 липня 1998 р. «Про внутрішніх морських водах, територіальному морі та прилеглій зоні Російської Федерації» свідчить: морські наукові дослідження у внутрішніх морських водах і в територіальному морі - це фундаментальні або прикладні дослідження і проводяться для цих досліджень експериментальні роботи, спрямовані на отримання знань з усіх аспектів природних процесів, що відбуваються на морському дні і в його надрах, у водному товщі та атмосфері. Однак справжнє визначення не поширюється на дослідження водних біоресурсів та інших природних ресурсів.

Морські наукові дослідження у внутрішніх морських водах і в територіальному морі можуть проводитися федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, громадянами Російської Федерації, Російська юридичними особами відповідно до щорічного плану проведенняморських наукових досліджень, які складені спеціально уповноваженим федеральним органом виконавчої влади з науки і технологій.

Російські заявники, зацікавлені в проведенні морських наукових досліджень, подають запит до спеціально уповноваженого федеральний орган виконавчої влади з науки і технологій не менше ніж за шість місяців до початку року проведення морських наукових досліджень.

Іноземні громадяни та особи без громадянства, іноземні юридичні особи, міжнародні організації, членом яких є Російська Федерація, можуть проводити морські наукові дослідження у внутрішніх морських водах і в територіальному морі, у тому числі з борту літальних апаратів і з повітряних зондів. Зазначені вище особи направляють дипломатичними каналами не менше ніж за шість місяців до передбачуваної дати проведення морських наукових досліджень запит до спеціально уповноваженого федеральний орган виконавчої влади з науки і технологій.

Запит на проведення морських наукових досліджень повинен містити інформацію про характер і цілі морських наукових досліджень; інформацію про програму морських наукових досліджень, методи та засоби, які будуть використані при проведенні морських наукових досліджень; географічні координати районів, в яких планується проведення досліджень; передбачувані дати першого прибуття та остаточного виходу з району проведення досліджень.

Аналогічні положення є і в законодавстві інших країн. Однак відсутність таких вказівок в законодавстві не означає, що прибережна держава байдуже до цього питання. Заборона іноземним фізичним та юридичнимособам вести наукові дослідження в територіальних водах давно стало загальновизнаною нормою міжнародного права.

Морські наукові дослідження у виключній економічній зоні і на континентальному шельфі. Прибережне держава має право регулювати, дозволяти і проводити морські наукові дослідження у своїй виключній економічній зоні та на континентальному шельфі. Такі дослідження проводяться за згодою прибережної держави.

При звичайних обставин прибережна держава зобов'язана давати згоду на проведення іншими державами або компетентними міжнародними організаціями наукових досліджень у рамках виконання науково-дослідних проектів виключно для мирних цілей і розширення наукових знань про морське середовище на благо всього людства.

Прибережне держава, проте, може на свій розсуд відмовити у згоді на проведення іншими державами чи міжнародними організаціями досліджень у виключній економічній зоні або на континентальному шельфі, якщо виконується проект: а) має безпосереднє значення для розвідки і розробки живих або неживих природних ресурсів; б) включає буріння на континентальному шельфі, використання вибухових речовин або привнесення шкідливих речовин у морське середовище; в) включає будівництво, експлуатацію або використання штучних островів, установок і споруд; г) містить неточну інформацію про виконуваному проекті.

Держави і компетентні міжнародні організації при проведенні наукових досліджень зобов'язані забезпечити право прибережного держави брати участь або бути представленим у морському науково-дослідницькому проекті, особливо на борту дослідницьких суден. Однак у цьому випадку не виплачуються винагородивченим прибережного держави.

Прибережне держава має право вимагати припинення будь-який проводиться діяльності з морським науковим дослідженням у межах виняткової економічної зони чи континентального шельфу, якщо: а) дослідницька діяльність проводиться не у відповідності з представленою інформацією; б) не виконуються положення про право прибережної держави безпосередньо брати участь у процесі наукових дослідженні і отримувати необхідні дані.

Порядок проведення наукових досліджень у виключній економічній зоні Російської Федерації визначено Федеральним законом «Про виключну економічну зону Російської Федерації» 1998 р. (з наступними змінами).

Ресурсні чи інші морські наукові дослідження можуть проводитися федеральними органами виконавчої влади та органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, громадянами Російської Федерації і російськими юридичними особами, а також іноземними державами, іноземними громадянами, іноземними юридичними особами, уповноваженими іноземними державами та компетентними міжнародними організаціями.

Російські заявники не менш ніж за шість місяців до початку року проведення ресурсних або морських наукових досліджень подають відповідний запит до спеціально уповноваженого федеральний орган виконавчої влади з рибальства або в спеціально уповноважений орган виконавчої влади з науки і технологій для включення програми планованих досліджень у відповідні щорічні плани.

Іноземні заявники не менш ніж за шість місяців до передбачуваної дати початку проведення ресурсних або морських наукових досліджень направляють дипломатичними каналами відповідний запит до спеціально уповноваженого федеральний орган виконавчої влади зрибальству або в спеціально уповноважений федеральний орган виконавчої влади з науки і технологій.

Запит на проведення ресурсних або морських наукових досліджень повинен містити: програму планованих ресурсних або морських наукових досліджень; інформацію про характер і цілі ресурсних або морських наукових досліджень; інформацію про методи і наслідки, які будуть використані при проведенні ресурсних або морських наукових досліджень; географічні координати районів , в яких планується проведення ресурсних або морських наукових досліджень; найменування видів живих або неживих ресурсів, які є об'єктами ресурсних досліджень; передбачувану дату першого прибуття в район дослідження; назва установи, під керівництвом якого проводяться ресурсні або морські наукові дослідження; інформацію про можливе знаходження в умовах планованих досліджень на морське середовище, живі і неживі ресурси.

У дозволі на проведення досліджень може бути відмовлено у випадках, якщо морське наукове дослідження має безпосереднє відношення до вивчення або промислу живих ресурсів.

Всі дані, отримані в результаті ресурсних або морських наукових досліджень, після їх обробки та аналізу, в тому числі остаточні результати і висновки після завершення досліджень, заявники зобов'язані передати до державних фондів даних Російської Федерації.

Іноземні заявники, які проводили ресурсні дослідження, можуть опублікувати результати таких досліджень тільки за згодою Уряду Російської Федерації, якщо інше не встановлено міжнародними договорами Російської Федерації.

Порядок проведення морських наукових досліджень на континентальному шельфі Російської Федераціївизначений у главі V Федерального закону «Про континентальному шельфі Російської Федерації» 1995 р. з наступними змінами. В основному цей порядок ідентичний з порядком, визначеним Федеральним законом «Про виключну економічну зону Російської Федерації» 1998

Морські наукові дослідження у відкритому морі і на морському дні за межами континентального шельфу. Відповідно до ст. 87 Конвенції ООН з морського права 1982 р. свобода наукових досліджень є одним з принципів свободи відкритого моря. Іншими словами, будь-яка держава або компетентна міжнародна організація має право вільно проводити морські наукові дослідження у водному товщі за межами виключної економічної зони1.