Головна

Економічний і Соціальний рада ООН

Компетенція. ЕКОСОР єодним з головних органів ООН. Він координує економічну і гуманітарну діяльність ООН, основні напрями якої закріплені в ст. 55 Статуту ООН. З метою створення умов стабільності і благополуччя ООН сприяє: а) підвищенню рівня життя, повної зайнятості населення і умов економічного і соціального прогресу і розвитку; б) вирішення міжнародних проблем в області економічної, соціальної, охорони здоров'я і подібних проблем; міжнародному співробітництву в галузі культури і освіти; в) загальній повазі і дотриманню прав людини і основних свобод для всіх, незалежно від раси, статі, мови і релігії.

Всі члени ООН зобов'язуються вживати спільні і самостійні дії у співробітництві з Організацією для досягнення цілей, зазначених у ст. 55 Статуту.

Відповідальність за виконання функцій Організації в галузі міжнародного економічного і соціального співробітництва Статут ООН покладає на Генеральну Асамблею та під се керівництвом на ЕКОСОР, якому для цієї мети надаються відповідні повноваження.

ЕКОСОР наділений такими функціями та повноваженнями: а) служити центральним форумом для обговорення міжнародних економічних і соціальних проблем глобального або міжгалузевого характеру і для вироблення рекомендацій відносно політики з цих проблем для держав - членів Організації та системи Організації Об'єднаних Націй в цілому; б) вживати або ініціювати дослідження, складати доповіді і давати рекомендації з міжнародних питань в економічній і соціальній сферах, в галузі культури, освіти, охорони здоров'я іотносящімсядо них

питань; в) заохочувати повагу і дотримання прав людини і основних свобод; г) скликати міжнародні конференції і складати для подання Генеральній Асамблеї проекти конвенцій з питань, що входять до його компетенції; д) вести переговори зі спеціалізованими установами щодо угод, що визначають їхні взаємини з Організацією Об'єднаних Націй; е) погоджувати діяльність спеціалізованих установ за допомогою консультацій з ними і дачі їм рекомендацій, а також шляхом дачі рекомендацій Генеральної Асамблеї і членам Організації Об'єднаних Націй; ж) надавати послуги, схвалені Генеральною Асамблеєю, членам ООН, а також спеціалізованим установам на прохання останніх ; ж) провести консультації з відповідними неурядовими установами з питань, якими опікується Рада.

ЕКОСОР складається з 54 членів ООН, що обираються Генеральною Асамблеєю; 18 членів ЕКОСОР обираються щорічно строком на три роки. Вибувають член Ради може бути переобраний негайно. Обрання відбувається в наступному порядку: 6 членів - від держав Східної Європи, 13 - від держав Західної Європи та інших держав, 11 - від держав Азії, 14 - від держав Африки, 10 - від держав Латинської Америки. Кожен член ЕКОСОР має одного представника.

Порядок роботи. ЕКОСОР, як правило, проводить організаційну сесію і дві чергові сесії на рік. Організаційна сесія скликається у другій вівторок в січні, перша чергова сесія - у другий вівторок у квітні і друга черговасесія - у першу середу в липні. •

Спеціальні сесії Ради проводяться: а) за рішенням Ради; б) на вимогу або за згодою більшості членів Ради; в) на вимогу Генеральної Асамблеї або Ради Безпеки. Сесії проводяться у Центральних установах ООН.

Кожен член ЕКОСОР має один голос. Рішення ЕКОСОР приймаються більшістю голосів членів Ради, що беруть участь у голосуванні.

Допоміжні органи. Згідно зі ст. 68 Статуту ООН ЕКОСОР створює комісії в економічній і соціальній областях і по заохоченню прав людини, а також такі інші комісії, які-можуть бути необхідними для виконання його функцій.

До складу допоміжних органів Ради входять:

а) дев'ять функціональних комісій: Статистична комісія, Комісія з народонаселення і розвитку, Комісія соціального розвитку, Комісія з прав людини, Комісія зі становища жінок, Комісія з наркотичних засобів, Комісія з попередження злочинності та кримінального законодавства, Комісія з використання науки і техніки в цілях розвитку та Комісія з питань сталого розвитку;

б) п'ять регіональних комісій: Економічна комісія для Африки (Аддіс-Абеба, Ефіопія), Економічна і соціальна комісія для Азії і Тихого океану (Бангкок, Таїланд). Економічна комісія для Європи (Женева, Швейцарія), Економічна комісія для Латинської Америки і Карибського району (Сантьяго. Чилі) та Економічна і соціальна комісія для Західної Азії (Бейрут, Ліван);

в) п'ять постійних комітетів: Комітет але програмі і координації, Комісія з населених пунктів. Комітет з неурядовиморганізаціям, Комітет з переговорів з міжурядовими агентствами та Комітет з енергетики та природних ресурсів;

г) ряд експертних органів та організацій, зокрема, в галузі планування розвитку, природних ресурсів, нових і відновлювальних джерел енергії та використання енергії в інтересах розвитку, економічних, соціальних і культурних прав

Рада співпрацює і певною мірою координує роботу програм ООН (таких, як Програма розвитку ООН, Програма ООН з навколишнього середовища, Дитячий фонд ООН, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців) і деяких спеціалізованих установ ООН (ФАО, ВООЗ, МОП та ЮНЕСКО) .

Зв'язок з іншими організаціями. ЕКОСОР уповноважується вступати з будь-яким із спеціалізованих установ в угоди, які визначають умови, на яких відповідні установи встановлюють зв'язок з Організацією Таких спеціалізованих установ налічується 17, і всі вони мають угоди з ООН.

ЕКОСОР має право проводити належні заходи для консультації з неурядовими організаціями, зацікавленими в питаннях, що входять до його компетенції (з р. 1 [Статуту ООН). Консультативний статус при ЕКОСОР надано бо. / Її 1600 неурядовим організаціям. Вони підрозділяються ні три категорії: к. / категорії відносяться організації, пов'язані з більшістю аспектів діяльності Ради; до II категорії належать організації, що володіють особливим досвідом у конкретних областях, к / / / категорії відноситься великий список організацій, які надають ЕКОСОР, його допоміжним органам і іншим органам ООН допомогу по мерс необхідності.

Неурядовіорганізації, яким надано консультативний статус, можуть направляти своїх спостерігачів на відкриті засідання Ради і його допоміжних органів, а також можуть подавати свої письмові заяви, що стосуються роботи ЕКОСОР. Вони можуть також консультуватися з Секретаріатом ООН з питань, що становлять взаємний інтерес

Попереднє планування заходів щодо співпраці ЕКОСОР з організаціями здійснює Комітет з неурядовим організаціям, що складається з 13 членів, що обираються на 4 роки на основі принципу справедливого географічного представництва.