Головна

Джерела міжнародного права

Загальні положення. Згідно загальної теорії права під джерелами права розуміється спосіб закріплення правових велінь або спосіб вираження«Зведеної в закон волі пануючого класу». Отже, джерелом міжнародного права є спосіб вираження волі суб'єктів міжнародного права. У джерелах відображаються результати процесу створення норм міжнародного права. Як образно зазначає С. С. Алексєєв, джерела права представляють собою єдине «місце перебування» юридичних резервуар, в якому юридичні норми тільки й знаходяться і звідки ми їх «черпаємо».

Офіційний характер джерел міжнародного права надається, як правило, двома шляхами: а) шляхом правотворчості, коли суб'єкти міжнародного права схвалюють договори, зміст норми права або рекомендації міжурядових організацій opiniojuris; б) шляхом санкціонування, коли суб'єкти міжнародного права схвалюють звичайні норми, надають їм юридичну силу.

Джерела міжнародного права можна об'єднати в три групи: основні, похідні (вторинні) та допоміжні.

Згідно зі ст. 38 Статуту Міжнародного суду ООН у першу групу входять договори, міжнародно-правові звичаї і загальні принципи права.

До вторинних джерел відносяться резолюції і рішення міжурядових організацій.

Допоміжними джерелами є рішення, доктрина і односторонні заяви держав, прийняті відповідно до міжнародного права.