Головна

Право внутрішньодержавних органів зовнішніх зносин

Внутрішньодержавні органи зовнішніх зносин - державні органи, розташовані на території даної держави, одним із завдань яких є представлення його в офіційних відносинах з іноземними державами та іншими суб'єктами міжнародного права.

Внутрішньодержавні органи зовнішніх зносин діляться на: 1) конституційні та 2) спеціалізовані.

Внутрішньодержавні конституційні органи зовнішніх зносин створюються і діють на основі конституції держави. До числа цих органів належать: глава держави, парламент, уряд,ряд інших органів.

Головою Російської Федерації є її президент. Конституція країни наділила його широкими повноваженнями в області зовнішньої політики і міжнародних відносин. Президент Російської Федерації:

1) визначає основні напрями зовнішньої політики країни;

2) представляє Російську Федерацію в міжнародних відносинах (п. 4 ст. 80);

3) здійснює керівництво зовнішньою політикою країни (п. «а» ст. 86);

4) веде переговори і підписує міжнародні договори Російської Федерації (п. «б» ст. 86);

5) підписує ратифікаційні грамоти (п. «в» ст. 86);

6) приймає вірчі і відкличні грамоти аккредітуемих при ньому дипломатичних представників (п. «г» ст. 86);

7) призначає і відкликає після консультацій з відповідними комітетами або комісіями палат Федеральних Зборів дипломатичних представників Російської Федерації в іноземних державах і міжнародних організаціях (п. «м» ст. 83).

Рада Федерації і Державна Дума Федеральних Зборів Російської Федерації в рамках своїх конституційних повноважень ведуть законодавчу роботу по забезпеченню зовнішньополітичного курсу Російської Федерації та виконанню її міжнародних зобов'язань.

Рада Безпеки Російської Федерації здійснює підготовку рішень Президента Російської Федерації в області забезпечення міжнародної безпеки і контроль за їх виконанням.

Суб'єкти Російської Федерації розвивають свої міжнародні зв'язки відповідно до Конституції Російської Федерації, Федеральним законом «Про координацію міжнародних і зовнішньоекономічних зв'язків суб'єктів Російської Федерації» 1999 р. та іншими законодавчими актами. МЗС Росії й інші федеральні органи виконавчої влади сприяютьсуб'єктам Російської Федерації в здійсненні ними міжнародного співробітництва при строгому дотриманні суверенітету і територіальної цілісності Російської Федерації.

Послідовне здійснення зовнішньої політики створить сприятливі умови для реалізації історичного вибору народів Російської Федерації на користь правової держави, демократичного суспільства, соціально орієнтованої ринкової економіки.

Міністерство закордонних справ (МЗС) Російської Федерації є федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення та реалізації державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері міжнародних відносин Російської Федерації. МЗС РФ діє на основі Положення про МЗС Росії, затвердженого Указом Президента Російської Федерації від 11 липня 2004 р. № 865.

Керівництво діяльністю МЗС Росії здійснює Президент Російської Федерації.

Основними завданнями МЗС Росії є:

1) розробка загальної стратегії зовнішньої політики Російської Федерації та подання відповідних пропозицій Президентові Російської Федерації;

2) реалізація зовнішньополітичного курсу Російської Федерації відповідно до Концепції зовнішньої політики Російської Федерації, затвердженої Президентом Російської Федерації;

3) забезпечення дипломатичних і консульських відносин Російської Федерації з іноземними державами, зносин з міжнародними організаціями;

4) забезпечення дипломатичними і міжнародно-правовими засобами захисту суверенітету, безпеки, територіальної цілісності Російської Федерації, інших се інтересів на міжнародній арені;

5) захист дипломатичними і міжнародно-правовими засобами прав, свобод та інтересів громадян і юридичних осіб Російської Федерації за кордоном;

6) сприяння взаємодії органів виконавчої влади з органами законодавчої та судової влади на федеральному рівні і рівні суб'єктівРосійської Федерації з метою забезпечення участі цих органів, їх посадових осіб у міжнародній діяльності, дотримання принципу єдності зовнішньої політики Російської Федерації та реалізації її міжнародних прав і зобов'язань;

7) координація міжнародної діяльності інших федеральних органів виконавчої влади та міжнародних зв'язків органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації з метою проведення єдиної політичної лінії Російської Федерації у відносинах з іноземними державами і міжнародними організаціями та реалізації міжнародних прав і зобов'язань Російської Федерації;

8) сприяння розвитку зв'язків і контактів із співвітчизниками, що проживають за кордоном.

МЗС очолює міністр, який призначається на посаду і звільняється з посади Президентом Російської Федерації за пропозицією Голови Уряду Росії МЗС Росії здійснює свою діяльність безпосередньо і через дипломатичні представництва та консульські установи Російської Федерації, представництва Російської Федерації при міжнародних (міждержавних, міжурядових) організаціях, територіальні органи - представництва МЗС Росії на території Російської Федерації.

У систему МЗС Росії входять: центральний апарат; загранучреж-дення; територіальні органи; організації, підвідомчі МЗС Росії, які забезпечують його діяльність на території Російської Федерації.

Структурними підрозділами центрального апарату МЗС Росії є департаменти з основних напрямів діяльності. У 2005 р. їх налічувалося 34, у тому числі 13 територіальних і 21 функціональний.

У МЗС Росії утворюється колегія з 23 чоловік в міністра (голова колегії), його заступників, генерального директора, що входять до неї за посадою, атакож інших керівних працівників системи МЗС Росії. Склад колегії (крім осіб, що входять до неї за посадою) затверджується Президентом Російської Федерації за поданням міністра. Колегія розглядає найбільш важливі питання діяльності МЗС Росії і приймає відповідні рішення. Рішення колегії реалізуються, як правило, наказами міністра.