Головна

Функції міжнародного права

Функції міжнародного права - це основні напрямки його впливу на соціальне середовище, що визначаються його суспільним призначенням.

Функції міжнародного права різноманітні і ускладнюються по мірі зростання значення поставлених перед міжнародним правом завдань. Розглянемо головні функції.

Міжнародне право покликане до життя потребами міжнародної системи, основною з них є потреба у самозбереженні.

Тому головною соціальною функцією міжнародного права є зміцнення існуючої міжнародної системи, забезпечення її функціонування. Здійснюється ця функція значною мірою шляхом підтримання міжнародного правопорядку. Значення цього положення підкреслюється як у практиці, так і в теорії. У Консультативну висновку Міжнародного Суду ООН про ядерну зброю 1996 говориться, що міжнародне право покликане забезпечувати стабільність міжнародного порядку. В одному з давньоєгипетських гімнів (I в. До н.е.) містилося звернення до "всемогутньою Ісіді": "Ти подумала про все, щоб дати людям життя і світ. Ти встановила закони, щоб панував порядок ...".

Головна функція юридична міжнародного права полягає в правовому регулюванні міждержавних відносин. Вона відображає метод реалізації головної соціальною функцією.

Розвиток функцій йде по шляху їх розширення і ускладнення як в соціальному, так і в юридичному плані. Міжнародне право було породжене потребою встановити елементарний порядок в міждержавних відносинах, що робить можливою співіснування незалежних держав. Сьогодні підтримка порядку все більш тісно пов'язується зі створенням сприятливих умов для розвитку міжнародних відносин у відповідності до потреб держав і міжнародного співтовариства загалом.

У міру прискорення прогресу все більш важливою стає функцію сприяння соціальному прогресу.

Пріоритет у розробці функції сприяння соціальному прогресові належить вітчизняній науці. Сьогодні її значення все частіше відзначається і зарубіжними авторами. Відомий алжирський юрист, суддя Міжнародного Суду М. Беджауі писав: "Міжнародне право, що традиційно мислилася як інструмент координації суверенних влади, тепер наділене функцією перетворення міжнародного суспільства і застосовується в ім'я таких цілей, як світ, розвиток, людське щастя та екологічний збереження планети"

Динаміка розвитку міжнародного права виявляється в збагаченні і ускладнення його функцій. Воно пройшло шлях від встановлення елементарного, вкрай індивідуалістичного порядку в міждержавних відносинах до створення міжнародного співтовариства.

Зі всього різноманіття функцій можна зазначити ще деякі.

Функція гармонізації національних інтересів держав і їхніх інтересів з інтересами загальнолюдськими. Ця функція знаходиться в основі всіх інших, її значення підкреслюється у практиці держав.

Функція попередження небажаного розвитку подій. Як відомо, попереджувальна дипломатія займає все більш важливе місце в світовій політиці. Міжнародне право не тільки служить підтримці існуючих та формування нових відносин, але і протидіє існуванню і появі нових відносин, що суперечать його цілям і принципам. Так, воно поставило поза законом погрозу силою та її застосування, колоніалізм, расизм та ін Сприяючи повсякденного вирішення безлічі постійно виникаючих проблем, міжнародне право тим самим запобігає виникненню конфліктів. Запобігання та врегулювання конфліктів може бути виділено і як самостійної функції.

Функція інтернаціоналізації, інтеграції полягає в розширенні та поглибленні взаємозв'язки між державами. Тим самим зміцнюється міжнародне співтовариство - соціальна основа міжнародного права і, отже, поліпшуються умови його функціонування.

Інформаційно-виховна функція полягає в передачі набутого досвіду упорядкованого поведінки держав, у вихованні в дусі поваги до права, до охоронюваним їм інтересам і цінностям. Значення цій функції для міжнародних відносин та міжнародного права важко переоцінити. Вона покликана сприяти розвитку інтернаціонального свідомості та культури світу, також міжнародно а-правової свідомості, забезпечити міжнародному праву масову підтримку, в якій воно все більше потребує. Цілком обгрунтовано програма Десятиліття міжнародного права ООН особливу увагу приділила міжнародно поширенню-правових знань.

Міжнародне право впливає на політичне та моральне свідомість, на розвиток культури в дусі своїх цілей і принципів.