Головна

Облік зовнішніх обмежень

Принципово важливий момент, що виникає при розробці прогнозу структури економіки, - необхідність врахування так званих зовнішніх обмежень на функціонування економіки країни. Ці зовнішні обмеження можуть бути пов'язані, наприклад, за пропускною здатністю існуючої транспортної мережі, з неможливістю в межах перспективного періоду збільшувати обсяги виробництва окремих видів сировинних продуктів і т.п.

У найбільш простому випадку наявність зазначених зовнішній обмежень тотожне необхідності екзогенного завдання в прогнозних розрахунках рівнів валового випуску деяких галузей. Відповідно в рамках статичної моделі міжгалузевого балансу всі галузі економіки повинні бути розбиті на два сектори: 1) сектор, у галузях якого валові випуски заздалегідь задані, а обсяги кінцевого попиту повинні бути визначені в результаті розрахунків; 2) сектор, що включає галузі, для яких розрахунки виконуються традиційним способом - від заданого кінцевим попиту визначаються обсяги валових випусків.

Початкові значення перспективних оцінок макроекономічних показників - функціональних елементів з кінцевим попиту - дезагрегіруются за галузевим походженням, що, в сукупності з прогнозними значеннями коефіцієнтів прямих витрат, дозволяє розрахувати валові випуски окремих галузей економіки. У силу того, що до статистичних моделях, застосовуються для розрахунку галузевих складових кінцевого попиту, присутні як фактори показники валового випуску відповідних галузей, процеду pa отримання галузевих оцінок валового випуску носить ітераційний характер. У тому випадку, якщо генерування перспективних значень коефіцієнтів витрат також пов'язане з необхідністю попереднього завдання галузевих випусків (що має місце у випадку використання підходу, який застосовується в рамках моделі міжгалузевих взаємодій), ітераційний процедура охоплює не тільки перерахунок галузевих компонентів окремих функціональних елементів кінцевого попиту, але та уточнення прогнозних оцінок коефіцієнтів прямих витрат.

На разі наявності зовнішніх обмежень на перспективні значення валових випусків якої-небудь галузі (чи групи галузей) ці значення заздалегідь фіксуються в рамках даного етапу розрахунків, а відповідні значення галузевих компонентів кінцевого попиту визначаються на основі співвідношення типу (39.7).

Кінцевий результат зазначених розрахунків - нові оцінки темпів економічного зростання та функціональної структури кінцевим попиту, не обов'язково збігаються з їх початковими значеннями, що служили вихідним пунктом розрахунків. Істотне розходження первинних і підсумкових оцінок макроекономічних показників може бути інтерпретовано як невідповідність галузевої структури виробництва (з урахуванням обмежень по окремих видах продукції) глобальним проектування прогнозних показників народно-господарського попиту. У цьому випадку описаний вище процес розрахунків повинен бути повторений, виходячи з нових значень макропоказників.

Обмеження на перспективні обсяги виробництва продукції будь-якої галузі являють собою ніщо інше, як обмеження за ресурсами основних фондів і живої праці в цій галузі економіки. Формалізація цих обмежень може бути досягнуто шляхом використання в рамках процедури прогнозних розрахунків моделей галузевих виробничих, функції. Слід зазначити, що використання в рамках міжгалузевих розрахунків залежностей типу виробничих функцій1 виводить всю модельну схему за рамки статичної моделі міжгалузевого балансу і вимагає відображення в розрахунках процесу відтворення основних фондів у галузевому розрізі.