Головна

Розрахунок структури витрат населення на товари і послуги

Розрахунок структури витрат населення дозволяє визначити результати кожного варіанту політики доходів з точки бачення наближення до системи цільових орієнтирів споживання.

Визначення загальних обсягів витрат населення на послуги та на товари. Спочатку визначаємо загальний обсяг витрат на товари і послуги на два елементи - витрати на товари та витрати на оплату послуг. Останні визначаються на основі рівняння економетричного, а перше - залишком. Економетричні рівняння є лінійним логарифмічним і відображає залежність витрат на оплату послуг від загальної витрати на товари та послуги, відносного індексу цін і параметр диференціації доходів:

ЩС ^ Р) = а0 + а) \ п (С / Р) + a 2 (P, JP) + ^ ln (a). (41.14)

ct= С - з 2.

де Р, />, - зведений індекс споживчих цін та індекс цін на послуги; а0, а,, а2, а3 - параметри регресійного рівняння (для спрощення запису позначення їх далі скрізь прийняті однаковими).

При цьому а, являє собою коефіцієнт еластичності витрат на послуги від загальної витрати на товари та послуги, а2 - коефіцієнт еластичності від відносного індексу цін на послуги, а) - коефіцієнт еластичності від параметра диференціації доходів (середньо-квадратичного відхилення логарифмів доходу).

Визначення витрат за окремими товарними групами і окремими видами послуг.У цьому розрахунку також використовується система логаріфмічес-ки-лінійних рівнянь, що показує залежність витрат на кожну товарну групу від загальної витрати на товари, який відповідає цій товарній групі індексу відносних цін і параметр диференціації доходів:

] n а2ЩР'/Р2) + flj] n ((j), (4115)

де індекс / позначає різні товарні групи і відповідні ним індекси цін.

Аналогічно будується і система розрахунків структури витрат на послуги.

1п (С,, / / у = о0 + аЩС ^ Р ^ щр ^ / Р,) + а> Що), (41.16) де індексу позначає різні види послуг та відповідні їм індекси цін.

Таким чином, виходячи з спочатку заданої динаміки декількох агрегованих показників виробленого ВВП і зведеного індексу цін, можна оцінити на перспективу динаміку і структуру доходів населення і, далі, оцінити, до яких результатів з точки зору рівня і структури споживчих витрат призводять такі параметри економічної політики.

Якщо зізнається, що отриманий варіант є незадовільним, то визначаються інші варіанти прогнозу допомогою зміни вихідних макроекономічних даних і значень змінних системи розрахунків, які є керованими і відображають економічну політику. Послідовний перебір різноманітних варіантів дозволяє врешті-решт сформувати найбільш прийнятну динаміку доходів та споживання населення.